Publikasjon

Tittel Planter i Oslo havn
Undertittel
Forfattere Often, A. & Stabbetorp, O.E.
År 2010
Kilde NINA Rapport 637: 72 pp. Norsk institutt for naturforskning, Oslo.
ISBN, ISSN 978-82-426-2216-7
Referat

Sommer og høst 2010 ble karplantefloraen i Oslo Havn KF sin eiendom fra Ormsundkaia i sørøst til Hjortneskaia i nordvest kartlagt. Det ble funnet 359 forskjellige arter og to hybrider. Det ble funnet 7 rødlistede arter: Anisantha tectorum Takfaks EN Sterkt truet, 11 steder Erigeron acer ssp. droebackiensis Drøbakbakkestjerne NT Nær truet, to steder Fraxinus excelsior Ask NT Nær truet, 15 steder Juncus minutulus Grannsiv DD Mangelfulle data, 2 steder Odontites vernus ssp. litoralis Strandrødtopp VU Sårbar, ett sted Ulmus glabra Skogalm NT Nær truet, 25 steder Urtica urens Smånesle VU Sårbar, ett sted Av de rødlistede artene kan de gode forekomstene av takfaks Anisantha tectorum (rundt Akershus og på Ormsund randsone) sies å være mest verdifulle. Smalpastinakk Pastinaca sativa ssp. urens ble funnet som ny for Norge mens hageplanten sommerfuglbusk Buddleia davidii ble funnet forvillet for første gang i Norge. Sjeldne byugras som rødmelde Chenopodium rubrum, silkebygg Hordeum jubatum og melkongslys Verbascum lychnitis synes å ha stabile forekomster i havna. Det ble funnet få strandplanter, kun 20 stykker. Kartleggingen ble satt i gang forsommeren 2010 da det ble meldt om store mengder av den svartelistede arten boersvineblom Senecio inaequidens på Grønlifyllinga. Dette viste seg å være forveksling med andre gule korgplanter. Senere på sommeren ble det imidlertid funnet mye boersvineblom på Sjursøya. Alle disse plantene ble luket vekk. Det ble etter hvert også funnet noen spredte individ ellers på havna. Disse ble også fjernet. Det ble funnet ganske mange svartelistede arter, foruten boersvineblom blant annet russekål Bunias orientalis, parkslirekne Fallopia japonica, hybridslirekne Fallopia x bohemica, hagelupin Lupinus polyphyllos, rynkerose Rosa rugosa, kanadagullris Solidago canadensis og russesvalerot Vincetoxicum rossicum. Ingen av disse artene kan i dag sies å utgjøre noe biologisk problem innen det undersøkte området. Men det er ønskelig å fjerne forekomstene da det er lett å tenke seg at de kan spre seg fra havna til omliggende, naturlig vegetasjon. Det er ofte rikest flora der det er steinkai. Det aller rikeste området var imidlertid ei engstripe på østsiden av Operaen – mellom denne og Vestre Akerselvkai (kai 37). Her ble det funnet 131 forskjellige arter. Det foreslås at dette området skjøttes som blomstereng. Det samme gjelder en blomsterbakke innerst i Bispevika.
Oppdragsgiver Oslo Havn KF.

Kontakt

Norsk institutt for naturforskning
Biblioteket
Postboks 5685 Torgarden
N-7485 TRONDHEIM
  Tlf. +47 404 69 176
  e-post: biblioteket@nina.no