Publikasjon

Tittel Pre- and post-construction studies of conflicts between birds and wind turbines in coastal Norway (BirdWind). Report on findings 2007-2010
Undertittel
Forfattere Bevanger, K., Berntsen, Finn, Clausen, Stig, Dahl, E.L., Flagstad, Ø., Follestad, A., Halley, Duncan, Hanssen, Frank, Johnsen , L., Kvaløy, P., Lund-Hoel , P., May, R., Nygård, T., Pedersen, H.C., Reitan, O., Røskaft , E., Steinheim , Y., Stokke , B. & Vang, R.
År 2010
Kilde NINA Rapport 620: 152 pp. Norsk institutt for naturforskning, Trondheim.
ISBN, ISSN 978-82-426-2198-6
Referat

BirdWind prosjektet (2007-2010) er nå avsluttet, og denne rapporten inneholder en kortfattet opp-summering av de viktigste resultatene. Flere vitenskapelige artikler er i ferd med og ferdigstilles for publiseres i internasjonale, vitenskapelige tidsskrift. Hovedmålsettingen med prosjektet har vært å studere arts-, steds og årstidsspesifikk dødelighet hos fugl samt identifisere sårbare arter og stedsspesifikke faktorer som bør vektlegges for å bedre grunnlaget for for- og etterundersøkelser når nye vindkraftverk skal etableres. For å nå disse målsettingene har de ulike arbeidspakkene i prosjektet fokusert på atferds- og responsstudier både på individ- og bestandsnivå hos utvalgte modellarter. Havørn har stått sentralt i prosjektet ettersom flere drepte ørner ble rapportert fra vindkraftverket på Smøla allerede før prosjektet ble igangsatt, og det var derfor naturlig at det mes-te av studiene ble lagt hit. Modellering av kollisjonsrisiko hos havørn, samt utarbeidelse av en be-standsmodell for havørn har følgelig vært en viktig del av arbeidet. Metodeutvikling og utvikling av effektive redskaper til datainnsamling og avbøtende tiltak har også vært spesielt fokusert. Av prak-tiske hensyn har prosjektet vært delt inn i åtte underprosjekt som har vært konsentrert om 1) døde-lighet hos fugl, 2) smølalirype, 3) hekkende vadefugler og mindre spurvefugl, 4) havørn, 5) fugle-radar, 6) teknologi knyttet til avbøtende tiltak, 7) dataflyt og datalagringssystemer, 8) GIS, visuali-sering og terrengmodellering. Resultater og foreløpige konklusjoner i tilknytning til hvert av disse delprosjektene rapporteres her.
Oppdragsgiver Direktoratet for naturforvaltning, Norges forskningsråd, Norges Vassdrag og energidirek, Statkraft.

Kontakt

Norsk institutt for naturforskning
Biblioteket
N-7485 TRONDHEIM
  Tlf. +47 404 69 176
  Fax. +47 73 80 14 01
  e-post: biblioteket@nina.no