Publikasjon

Tittel Videreutvikling av metodikk for arealrepresentativ overvåking av dagsommerfugler og humler
Undertittel Naturindeks for Norge
Forfattere Åström, S., Gjershaug, J.O., Diserud, Ola & Ødegaard, F.
År 2011
Kilde NINA Rapport 663: 53 pp. Norsk institutt for naturforskning, Trondheim.
ISBN, ISSN 978-82-426-2245-7
Referat

Naturindeks for Norge skal bidra til å måle om Norge når sine internasjonale forpliktelser om å stanse tapet av biologisk mangfold. For at en naturindeks skal avspeile det biologiske mangfoldet, er det nødvendig at data på terrestriske invertebrater inkluderes i større grad. Hensikten med dette prosjektet var å videreutvikle metodikk for arealrepresentativ overvåking av dagsommerfugler og humler gjennom et utviklingsprosjekt med tanke på levering av data til Naturindeks. Prosjektet startet i 2009 med registreringer i Østfold og Vestfold. Det ble valgt insektgrupper som er enkle å registrere, er sårbare for miljøendringer og som representerer ulike økologiske funksjoner. Dagsommerfugler og humler er viktige grupper i denne sammen-heng både som planteetere og pollinatorer. Undersøkelsen ble utført i naturtyper som faller innenfor åpen mark i lavlandet, som inkluderer leveområdene til de fleste artene i disse grup-pene. Aktivitetene i 2010 var tredelt, og omfattet 1) førstegangsregistreringer i fylkene Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag, 2) et omfattende opplegg for involvering av frivillige i registreringsarbeidet i Østfold og Vestfold og evaluering av ulike aspekter knyttet til slik bruk av ressurser, og 3) utvik-ling av metodikk for beregning av samfunnsindeks (relatert til referanseverdi for opprinnelig naturtilstand) for dagsommerfugler og humler som mulige indikatorer i Naturindeks for Norge. I Trøndelag ble til sammen 18 Lucas-flater (landsdekkende rutenettverk med 18 km avstand mellom rutene) undersøkt. Hver flate er 1,5 * 1,5 km. Ved hvert hjørne ble fem transekter á 50 m lagt ut. Naturtypene ved transektene kan deles inn i åpen gressmark, åpen skogsmark og våtmark. Gjennom inventeringene ble insektene artsbestemt og miljøparametre registrert. In-venteringene ble gjentatt tre ganger i løpet av sommeren for å fange opp forskjellige arters fe-nologi. Totalt 21 arter og 369 individer ble registrert av dagsommerfugler, og 18 arter og 1009 individer av humler. Resultatene diskuteres i forhold til potensielt artstilfang, metodikk og andre forhold. Totalt 9 Lucas-flater ble reundersøkt i Østfold og Vestfold av frivillige deltagere i 2010. Det ble funnet 34 arter og 637 individer av dagsommerfugler og 13 arter og 792 individer av humler i Østfold og Vestfold i 2010. Dette er et noe lavere antall enn på tilsvarende flater i 2009. I hvil-ken grad denne forskjellen skyldes metodiske forhold eller reelle forskjeller er diskutert. På bakgrunn av spørreundersøkelser og evaluering av opplegget med frivillige er det grunnlag for å gå videre med slik involvering. Det er imidlertid behov for både videreutvikling av organise-ringen og å vurdere forenkling av metodikken for å kunne dra full nytte av disse ressursene. En viktig del av prosjektet var å utvikle metodikk for hvordan registreringene av insektsamfunn kan benyttes som indikatorer i Naturindeks. Invertebrater vil respondere forskjellig på ulike på-virkninger og endringer i landskapet og kan hver for seg utgjøre indikatorer som andre arter. Tanken om at artssammensetningen reflekterer arealenes tilstand vil imidlertid kunne utgjøre robuste indikatorer som er særlig egnet for invertebrater. Vi har derfor utviklet metodikk som baserer seg på å sammenligne hvilke arter som potensielt kan finnes i et område (forvent-ningssamfunn), og hvor vanlig forekommende de enkelte artene forventes å være, med dataene som registreres. En samlet vurdering av ressursbehov og metodikk viser at det er grunnlag for å fortsette pro-sjektet med mål om å komme over i en overvåkingsfase. Metodikken er robust og omfanget vil kunne tilpasses til behov både i forhold til geografiske områder, naturtyper og eventuelt andre insektgrupper som kan inkluderes. Enkelte justeringer i forhold til metodikken bør vurderes og betraktninger om dette er gjengitt i rapporten.
Oppdragsgiver Direktoratet for naturforvaltning.

Kontakt

Norsk institutt for naturforskning
Biblioteket
Postboks 5685 Torgarden
N-7485 TRONDHEIM
  Tlf. +47 404 69 176
  e-post: biblioteket@nina.no