Publikasjon

Tittel Hotspots - naturtyper med mange truete arter
Undertittel En gjennomgang av Rødlista for arter 2010 i forbindelse med ARKO-prosjektet
Forfattere Sverdrup-Thygeson, A., Brandrud, T.E. (eds.), Bratli , H., Framstad, E., Jordal , J.B. & Ødegaard , F.
År 2011
Kilde NINA Rapport 683: 64 pp. Norsk institutt for naturforskning, Oslo.
ISBN, ISSN 978-82-426-2267-9
Referat

På oppdrag for prosjektgruppen for Trua arter under Nasjonalt Program for kartlegging og overvåking av biologisk mangfold har vi gjennomgått Rødlista for arter 2010 og søkt etter over-lappende habitatkrav hos artene. Vi har også sett på i hvilken grad arter som har en stor andel av europeisk populasjon i Norge, forekommer i de samme naturtypene. Som bakgrunn for oppdraget har vi benyttet en datafil med naturtypeinformasjon fra Rødliste-basen, levert av Artsdatabanken i februar 2011. Arbeidet har møtt på flere begrensinger, blant annet fordi det er ulikheter i utfyllingen av naturtype-informasjon. For å bøte på dette har vi supplert med tilleggsinformasjon og ekspertbasert, artsgruppevise gjennomganger av Rødlista. Grovsorteringen i basen peker på visse viktige overordnete naturtyper med høyt antall rød-listearter. Den ekspertbaserte gjennomgangen bekrefter trendene i det grove søket, og bidrar med informasjon om spesifikke dominansforhold, tilstander og sammensatte livsmediumobjek-ter som er viktige. Når det gjelder arter med en stor andel av europeisk populasjon i Norge, viser vår gjennom-gang at disse er spredt på mange ulike natursystemer og livsmedium-typer. Når det gjelder behov for utredning av ytterligere naturtyper med mange rødlistearter (hotspot-habitater), viser vår gjennomgang at det er flere gode kandidater til dette. I tillegg til en foreslått utvidelse av den eksisterende hotspot-naturtypen Naturbeitemark til Kulturmarkseng (der også slåtteeng inngår), og en utvidelse av den eksisterende hotspot-naturtypen Åpen grunnlendt kalkmark til også å inneholde Kalkberg, framkommer også flere nye hotspot-kandidater. De viktigste er Strandeng og strandsump, Gamle edellauvtrær (i tillegg til eik, som allerede er ivaretatt i hotspot Hule eiker), Kalkfuruskog, Rik lågurteikeskog og Oseaniske skoger. Vår utredning peker også på et behov for en spesialmodul som kan undersøke om det er hensiktsmessig å avgrense Treslagsbaserte vedlivsmedium-hotspots i skog i lite påvirket tilstand.
Oppdragsgiver Direktoratet for naturforvaltning.

Kontakt

Norsk institutt for naturforskning
Biblioteket
Postboks 5685 Torgarden
N-7485 TRONDHEIM
  Tlf. +47 404 69 176
  e-post: biblioteket@nina.no