Publikasjon

Tittel Collision risk in white-tailed eagles
Undertittel Modelling kernel-based collision risk using satellite telemetry data in Smøla wind-power plant
Forfattere May, R., Nygård, T., Dahl, E.L., Reitan, O. & Bevanger, K.
År 2011
Kilde NINA Rapport 692: 22 pp. Norsk institutt for naturforskning, Trondheim.
ISBN, ISSN 978-82-426-2277-8
Referat

Store rovfugler, som havørn, er kjent for å være sårbare for kollisjoner med turbiner i vindkraft-verk. Deres dødelighet er benyttet i modeller for kollisjonsrisiko i forbindelse med planlegging-en av ny vindkraftutbygging. Den såkalte "Band-modellen" beregner kollisjonsrisiko basert på antall fugler som flyr gjennom rotorsonen og sannsynligheten for at de blir rammet av de pas-serende rotorbladene. I beregning av den forventede kollisjonsdødeligheten inngår en korrek-sjonsfaktor for unnvikelsesatferd. Det overordnede målet for denne studien var å bruke fluktda-ta og registrert dødelighet til å beregne korreksjonsfaktoren for havørn. Smøla vindkraftverk består av 68 turbiner, over et område på ca 18 km2. Siden høsten 2006 har en søkt etter kolli-sjonsdrepte fugler ukentlig. Analysene var basert på satellittelemetridata fra 28 havørn merket med ryggsekksendere siden 2005. Korreksjonsfaktoren for havørn (dvs. "unnvikelsesraten") inklusive usikkerhetsnivåer som brukes i Band kollisjonsrisikomodellering er beregnet til å være 99 % (94-100 %) for våren og 100 % for de andre sesonger. Det årlige estimatet, uav-hengig av årstider, var 98 % (95-99 %). Selv om det årlige estimatet var lik, var korreksjonsfak-toren for våren høyere enn korreksjonsfaktoren på 95 % basert tidligere på observasjons-punktdata. Satellittelemetridata kan være en alternativ måte å gi innsikt i den relative risikoen mellom sesongene, og bidra til å identifisere perioder eller områder med økt risiko, enten før eller etter utbygging.
Oppdragsgiver Norsk institutt for naturforskning, SSE Renewables.

Kontakt

Norsk institutt for naturforskning
Biblioteket
Postboks 5685 Torgarden
N-7485 TRONDHEIM
  Tlf. +47 404 69 176
  e-post: biblioteket@nina.no