Publikasjon

Tittel Järv i Skandinavien - status och utbredning 1996-2010
Undertittel
Forfattere Persson , J. & Brøseth, H.
År 2011
Kilde NINA Rapport 732: 39 pp. Norsk institutt for naturforskning, Trondheim.
ISBN, ISSN 978-82-426-2319-5
Referat

Den skandinaviska järvpopulationen har sin huvudsakliga utbredning i de gemensamma skandinaviska fjällen och fjällnära skogarna. I Sverige har järvpopulationen sin huvudsakliga utbredning inom renskötselområdet från Treriksröset ner till nordvästra Dalarna. Generellt blir populationen glesare från norr till söder även om tätheten varierar lokalt. De senaste tre åren (2008-2010) var tätheten av föryngringar högst i Norrbottens västra delar ner till södra Västerbotten. Utanför renskötselområdet har järvföryngringar registrerats i skogslandet kring gränsen mellan Gävleborgs och Västernorrlands län. I Norge hänger stora delar av järvens samman med den svenska delen av populationen, dvs. fjällkedjan mellan Norge och Sverige ner till området mellan Hedmark och Dalarna i söder, med kärnområden i Troms och Nordland fylken och glesare utbredning i Finnmark. Dessutom finns järv i centrala och östra delar av södra Norge. Utbredningen av järv i dessa delar hänger delvis ihop med järvstammen i Jämtland och Dalarna. Även om utbredningen av föryngringar tyder på en förhållandevis sammanhängande population visar genetiska analyser att den skandinaviska järvpopulationen kan delas upp i tre delar: 1) En huvudpopulation från sydöstra Norge öster om riksväg 3 i Østerdalen upp till Trondheim, Nord-Trøndelag och Nordland fylken, samt hela den svenska populationen från Dalarna i söder upp till norra Norrbotten, 2) Sydvästra Norge väster om Østerdalen, samt 3) Nord-Norge (Troms och Finnmark). Totalt i Skandinavien registrerades 2008-2010 i genomsnitt 161 föryngringar per år. Dessa fördelade sig på i genomsnitt 104 föryngringar årligen i Sverige och 57 föryngringar i Norge. Detta motsvarar 879-1193 (90 % CI) individer totalt i Skandinavien, och 552-790 (90 % CI) i Sverige samt 308-426 (90 % CI) i Norge. Från 1996 till 2010 har antalet järvföryngringar som registrerats i Sverige ökat med i genomsnitt 3,8 % per år. I Norge har antalet registrerade föryngringar ökat med i genomsnitt 5,3 % per år under samma period. Den uppskattade populationsstorleken i Skandinavien har ökat med i genomsnitt 4,3 % årligen, från omkring 600 individer 1998 till omkring 1000 individer 2010.

Kontakt

Norsk institutt for naturforskning
Biblioteket
Postboks 5685 Torgarden
N-7485 TRONDHEIM
  Tlf. +47 404 69 176
  e-post: biblioteket@nina.no