Publikasjon

Tittel Environmental Monitoring Programme for the Albertine Graben, Uganda
Undertittel Results from an ecosystem indicator scoping workshop in Kasese, Uganda, April 2011
Forfattere Thomassen, J. & Hindrum , R.
År 2011
Kilde NINA Rapport 706: 118 pp. Norsk institutt for naturforskning (NINA) , Trondheim.
ISBN, ISSN 978-82-426-2293-8
Referat

Uganda planlegger å starte med utvinning av olje og gass i Albertine Graben som ligger i Rift Valley. Området er et globalt “hot spot” når det gjelder biologisk mangfold og olje/gassutvinning kan potensielt ha store negative effekter på økosystemet og samfunnet. Som en del av områdeforvaltningen vil Uganda etablere et miljøovervåkingsprogram for Albertine Graben som skal dekke økologiske og samfunnsmessige forhold. Med økonomiske midler fra det norske Olje for utvikling-programmet er det satt i gang en deltakende prosess for å bygge opp overvåkingsprogrammet med indikatorer. Et viktig trinn i denne prosessen var å arrangere et målfokuseringsseminar (scoping) med deltakere fra ulike interessentgrupper. Seminaret ble arrangert i Kasese, Uganda fra 11. til 14. april 2011. Norsk institutt for naturforskning hadde fått i oppdrag fra Direktoratet for naturforvaltning å fasilitere seminaret. National Environment Management Authority (NEMA) i Uganda er ansvarlig for å utvikle og drive overvåkingsprogrammet, inklusive prosessen med å etablere det. Hovedformålet med seminaret i Kasese var å identifisere fokuserte og målbare miljøindikatorer til bruk i miljøovervåkingsprogrammet for Albertine Graben. Denne rapporten oppsummerer prosess og resultater fra Kasese-seminaret. Flere foredrag om olje- og gassutvinningsplanene, om biologisk mangfold og sårbarhet i Albertine Graben og om seminarprosessen ble holdt ved starten av seminaret (se vedlegg). Adaptive Environmental Assessment and Management (AEAM)-metoden ble benyttet som arbeidsform på seminaret. AEAM er en systematisk trinn for trinn-prosess hvor deltakerne arbeider i grupper og hvor de skal identifisere hovedkomponenter i overvåkingsprogrammet (verdsatte økosystemkomponenter (VØKer)), de viktigste driverne (påvirkningsfaktorer fra oljeog gass-utviklingsaktivitetene), koble VØK-er og drivere i årsak–virkningskart, formulere påvirkningshypoteser, og foreslå overvåkingaktiviteter inklusive målbare indikatorer. Fem hovedtema var identifisert i forkant av seminaret: 1. Akvatisk økologiske tema; 2. Terrestrisk økologiske tema; 3. Fysisk/kjemiske tema; 4. Samfunnsmessige tema; og 5. Forvaltning og forretningsmessige tema. Tilsammen ble 42 VØK-er og 78 drivere identifisert, 31 årsak– virkningskart ble laget og 46 indikator-faktaark ble produsert på seminaret. Resultatene og anbefalingene fra seminaret viser at økosystem indikatorene vil bli konsentrert omkring våtmarker og vann, fisk flaggskip arter hos pattedyr og fugler, våtmarksarter og viktige økologiske vegetasjonstyper. Det ble også fokusert på biologisk mangfold under bakken, fysiske og kjemiske indikatorer i vann, luft, jord og mikroklima. Indikatorer som omfatter samfunnet inkluderer bosetting, mat, vann og hygiene, helse, energi, infrastruktur, utdannelse, kultur og arkeologi. Anbefalinger innenfor næringsliv ble også gitt innenfor turisme, fiskerier, jord- og skogbruk, transport og bygningsmaterialer.
Oppdragsgiver Directorate for Nature Management, Trondheim.

Kontakt

Norsk institutt for naturforskning
Biblioteket
Postboks 5685 Torgarden
N-7485 TRONDHEIM
  Tlf. +47 404 69 176
  e-post: biblioteket@nina.no