Publikasjon

Tittel Verktøy for bedre forvaltning av biologisk mangfold
Undertittel Sluttrapport, strategisk instituttprogram ”Research tools for the management of biodiversity to meet the 2010 objectives” for 2006-2010
Forfattere Aas, Ø. & Qvenild, M. (eds.)
År 2011
Kilde NINA Temahefte 44: 46 pp. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Lillehammer.
ISBN, ISSN 978-82-426-2236-5 0804-421X
Referat

Programmet har adressert følgende problemstillinger: • Er dagens forvaltningsverktøy rettet mot å bevare biologisk mangfold tilfredsstillende? • Hvordan kan disse verktøyene styrkes for å lette samfunnets arbeid på veien mot å bevare biologisk mangfold? Vi har evaluert det vitenskapelige grunnlaget for en rekke forvaltningstiltak rettet mot målet om å bevare biologisk mangfold og studert prosesser og samfunnsfaglig kunnskap om biologisk mangfold. Programmet har bestått av flere prosjekter, alle med det felles målet å styrke og videreutvikle kunnskapsgrunnlag, forvaltningsverktøy og planprosesser, som styrker virkemidlene og bistår i samfunnets arbeid og prioriteringer med å verne det biologiske mangfoldet og bremse tapet av variasjon. Programmet har vist at både vitenskapelig og praktisk/teknisk kunnskap og verktøy utvikles på måter som er svært nyttige. Det påpekes at for eksempel Norsk Rødliste ikke er et ”nøytralt” og ”objektivt” forvaltningsredskap, men at kunnskapen som ligger til grunn er normativ og at politikk og vitenskap på biologisk mangfoldområdet er ofte tett sammenvevd. Slike lister og betegnelser som ”fremmed art” fungerer godt for å få saker på medias dagsorden, mens den vitenskapelige kunnskapen som ligger til grunn ofte forenkles betydelig i retorikk og diskusjoner. God forvaltning av biologisk mangfold må derfor baseres på ulike typer kunnskap og virkemidler. Prosjektene har blant annet: • Bidratt til økt kunnskap om forholdet mellom politikk, forvaltning og vitenskap i biomangfoldarbeidet • Vurdert og videreutviklet det vitenskapelige grunnlaget for vern av rødlistearter og deres leveområder, og vurdert hvordan ulike former for vern ivaretar disse • Bidratt til å styrke det empiriske grunnlaget for en målstyrt lakseforvaltning som skal sikre både bevaring og avkastning av villaks • Utviklet og utprøvd fjernmåling/satelittovervåkning som virkemiddel • Videreutviklet kunnskapsgrunnlaget for bruk av restaurering i biomangfoldarbeidet, herunder klargjort det tverrfaglige grunnlaget for restaurering • Vurdert og utprøvd ulike prosessorienterte verktøy og arbeidsmåter som adresserer Malawiprinsippenes anbefalinger for helhetlig økosystemforvaltning og vern av biologisk mangfold.

Kontakt

Norsk institutt for naturforskning
Biblioteket
Postboks 5685 Torgarden
N-7485 TRONDHEIM
  Tlf. +47 404 69 176
  e-post: biblioteket@nina.no