Publikasjon

Tittel Overvåking av kalvingsflokker av tamrein på Hinnøya, mai 2011
Undertittel
Forfattere Strann, K.B., Frivoll, V., Sortland , F., Bergland , O.P., Berg Karlsen , L. & Engen , H.
År 2011
Kilde NINA Rapport 761: 21 pp. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Tromsø.
ISBN, ISSN 978-82-426-2352-2
Referat

En flokk med kalvende rein ble overvåket døgnkontinuerlig i perioden 5. mai til 31. mai 2011. Simlene kalvet i Lovikdalen, Andøy kommune, på Hinnøyas nordvestlige side. Det ble ikke re-gistrert angrep av verken kongeørn eller havørn på rein eller reinkalv i løpet av studiet. Det an-tas at god næringstilgang på rype og territorieforsvar fra et hekkende havørnpar i Lovika har resultert i at kongeørn ikke jaktet i kalvingsområdet. I tillegg hekket det bare ett av tre nærlig-gende par med kongeørn, noe som var overraskende ettersom det normalt er godt hekketilslag hos kongeørna i år med mye rype. Mye ravn oppholdt seg i kalvingsområdet og beitet på etterbyrden etter kalvingen. Det ble ob-servert mange angrep fra simla mot ravnene som kom nær kalvene noe som tyder på at simle-ne var i god kondisjon. Heller ikke de kjente kongeørnparene lenger sør på Hinnøya hekket i 2011.
Oppdragsgiver Fylkesmannen i Troms.

Kontakt

Norsk institutt for naturforskning
Biblioteket
Postboks 5685 Torgarden
N-7485 TRONDHEIM
  Tlf. +47 404 69 176
  e-post: biblioteket@nina.no