Publikasjon

Tittel Planter i Slottsparken, Oslo
Undertittel
Forfattere Often, A.
År 2011
Kilde NINA Rapport 751: 39 pp. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Oslo.
ISBN, ISSN 978-82-426-2341-6
Referat

Sommer og høst 2011, på oppdrag for Det kongelige hoff, ble plantelivet i Slottsparken, Oslo kartlagt (225 dekar). Dette skjedde i forbindelse med at deler av parken denne sommeren ble skjøttet som blomstereng. Nitten plenområder ble ikke slått før ut i august. Dermed kunne floraen på hver flekk registreres noenlunde fullstendig. Hvert område ble undersøkt flere ganger i løpet av sommeren for å få mest mulig fullstedige plantelister. Det ble funnet 185 taksa (det vil si arter, underarter og varieteter) av karplanter. Slottsparken er ganske godt dokumentert med gamle planteinnsamlinger, noe som muliggjorde en sammenligning av dagens artsmangfold med hva som har vokst her tidligere – tilbake til ca 1850. I alt 27 tidligere funne taksa ble ikke gjenfunnet i 2011. Til sammen er det dermed dokumentert 212 taksa av karplanter i parken. Sommeren 2011 ble det funnet gode forekomster av en bartegras-art Polypogon cf. viridis. Denne arten er tidligere knapt funnet i Norge. Det ble i 2011 funnet én rødlistet art, nemlig smånesle Urtica urens (vurdert som VU i siste rødliste). Fra gammelt av er det funnet fire andre rødlistede arter: Bulmeurt Hyoscyamus niger (EN Sterkt truet, sist sett 1951), muserumpe Myosurus minimus (NT Nær truet, sist sett 1914), vårveronika Veronica verna (VU Sårbar, siste sett 1900) og småvasskrans Zannichellia palustris ssp. palustris (EN Sterkt truet, sist sett ca 1900). Den sjeldne arten rosekattost Malva alcea ble gjenfunnet i Slottsparken. Den ble registrert her i perioden 1889-1926, men var ikke påvist de siste 85 år. Det er noen spesielle, plantede trær i Slottsparken. De botanisk mest interessante er fransklønn Acer monspessulanum, tempeltre Ginko biloba, begge på nordsiden av Slottet, samt en svært gammel parkhagtorn Crataegus laevigata og en gedigen, trolig plantet skogalm Ulmus glabra ssp. glabra, begge de to siste i Dronningparken.
Oppdragsgiver Det Kongelige Hoff.

Kontakt

Norsk institutt for naturforskning
Biblioteket
Postboks 5685 Torgarden
N-7485 TRONDHEIM
  Tlf. +47 404 69 176
  e-post: biblioteket@nina.no