Publikasjon

Tittel Biologisk kartlegging i rasmark ved Nestunnelen i Hole, Buskerud
Undertittel
Forfattere Ødegaard, F. & Solevåg , P.K.
År 2011
Kilde NINA Rapport 769: 30 pp. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Trondheim.
ISBN, ISSN 978-82-426-2363-8
Referat

Det er utført kartlegging av biologisk mangfold i delvis tresatt rasmark utenfor Nestunnelen langs E16 i Hole i Buskerud. Området er definert som kalklindeskog som er en utvalgt naturtype i henhold til den nye naturmangfoldloven. Prosjektet besto av tre deler: kartlegging av vedlevende og varmekjære biller, kartlegging av broddveps og treslagskartlegging. Det ble påvist totalt 113 arter av biller og 100 arter av broddveps. Av disse står 20 arter på rødlista for arter 2010 og i tillegg ble det funnet av to arter som tidligere ikke er påvist i Norge. Dette gjelder trebukken Chlorphorus herbstii og gullvepsen Omalus biaccinctus. Flertallet av artene som ble funnet er knyttet til livsmedier i død ved. Treslagskartleggingen viser at skogen domineres av lind, men med hyppige av innslag av både ask, eik, lønn, hassel, bjørk, selje, gran og furu. Hele området preges av relativt mye død ved som er mer eller mindre konsentrert. Rikelig og stabil tilgang på soleksponert lindeved er avgjørende for den marginale forekomsten av trebukken Chlorophorus herbstii. Resultatet av kartleggingen bekrefter at området er meget interessant entomologisk, noe som kan tilskrives kombinasjonen av vestvendt eksponering av delvis tresatt rasmark med mye død ved som danner en rekke viktige livsmedier for varmekjære insekter. De aktuelle naturtypenes geografiske plassering og store utstrekning i området er også viktig. Behovet for videre kartlegging i området vurderes som fortsatt stort.
Oppdragsgiver Statens Vegvesen.

Kontakt

Norsk institutt for naturforskning
Biblioteket
Postboks 5685 Torgarden
N-7485 TRONDHEIM
  Tlf. +47 404 69 176
  e-post: biblioteket@nina.no