Publikasjon

Tittel Prognosemodell for bestanden av gaupe i Norge
Undertittel
Forfattere Nilsen, E.B., Brøseth, H., Odden, J., Andrén , H. & Linnell, J.D.C.
År 2011
Kilde NINA Rapport 774: 26 pp. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Trondheim.
ISBN, ISSN 978-82-426-2369-0
Referat

Stortinget har vedtatt bestandsmål for antall familiegrupper av gaupe i Norge, både på nasjo-nalt og regionalt nivå. Målsetningen er at bestanden(e) til enhver tid skal være på bestandsmå-let i alle rovviltregioner med målsetting om yngling av gaupe, og for landet som helhet. Så lenge en rovviltregion holder seg på eller over bestandsmålet er det den regionale rovvilt-nemnda som fastsetter kvoten for gaupejakta i regionen. En av utfordringene med å stabilisere utviklingen i gaupebestanden har vært at man er nødt til å ta utgangspunkt i fjorårets familie-gruppetellinger når årets kvoter skal fastsettes, fordi man ikke har hatt noe rammeverk for å innarbeide effekten av uttaket under den påfølgende jakta. Tidsforsinkelsen skyldes at årets tellinger av antall familiegrupper ikke er ferdig før jakta begynner. Dette har blitt utpekt som en av de større utfordringene med å nå bestandsmålene i forvaltningen av gaupe i Norge. I denne rapporten introduserer vi et formalisert og robust prognoseverktøy som skal hjelpe beslutnings-takere å forutsi bestandsstørrelsen av gaupe ett år fram i tid. Prognosemodellen tar utgangspunkt i en type hierarkiske modeller som kalles state–space-modeller. Modellen baserer seg på tidsserien med tellinger av familiegrupper og uttak av gau-pe bakover i tid for å beregne en prognose framover i tid. For å analysere modellen og estime-re parametere benyttet vi en Bayesiansk tilnærming hvor vi estimerte parameterne av interesse ved hjelp av Marcov-Chain Monte Carlo-simuleringer. Basert på prognosene kan man forvente en fortsatt nedgang i antall familiegrupper på lands-basis fra 2011 til 2012, fra 74 familiegrupper i 2011 til ca 67 (55-79) familiegrupper før jakt i 2012. Videre blir det estimert at det er ca 42 % sannsynlighet for at man i 2012 vil være under bestandsmålet som Stortinget har vedtatt på 65 familiegrupper av gaupe i Norge. De regionale prognosene tyder på at alle regioner, så nær som region 7 (Nordland), vil ligge omkring eller like over bestandsmålet før jakta i 2012. Når det gjelder region 7 så angir model-len at det er stor sannsynlighet for at man her vil ligge godt under målet på 10 familiegrupper før jakta i 2012. I denne sammenhengen må det påpekes at region 7 er en av de regionene hvor det er størst usikkerhet i prognosetallet, noe som skyldes at det til dels har vært store til-feldige svingninger i antallet registrerte familiegrupper. Vi illustrerer i denne rapporten også hvordan en slik modell kan brukes på ulike måter til å gi råd i forhold til uttak av gauper under jakta. Dette vil være til hjelp for forvaltningsapparatet når jaktkvoter for gaupejakta skal fastsettes før bestandstellingene foreligger. Vi anbefaler at prognosene fra denne modellen i framtida inngår som en standard del av de årlige rapportene på antall familiegrupper fra det nasjonale overvåkingsprogrammet for rovvilt. Disse rapportene utgis omkring medio mai hvert år, og kommer således på et tidspunkt da in-formasjonen som trengs for å kjøre modellen er tilgjengelig. I tillegg anbefaler vi at det initieres et arbeid for å framskaffe forhåndsinformasjon (priorer) på omregningsfaktorer som kan brukes i modellen for å gjøre prognosene enda sikrere i framtida. Vår erfaring med modellen viser at det vil gjøre den enda mer robust og trolig føre til mer presise estimater.

Kontakt

Norsk institutt for naturforskning
Biblioteket
Postboks 5685 Torgarden
N-7485 TRONDHEIM
  Tlf. +47 404 69 176
  e-post: biblioteket@nina.no