Publikasjon

Tittel Sjøfugl i åpent hav
Undertittel Utbredelsen av sjøfugl i norske og tilgrensende havområder
Forfattere Fauchald, P.
År 2011
Kilde NINA Rapport 786: 33 pp. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Tromsø.
ISBN, ISSN 978-82-426-2381-2
Referat

Denne rapporten oppsummerer åpent hav arbeidet i SEAPOP fra 2005 til 2011. Datagrunnlag og metodikk presenteres og diskuteres i detalj. Noen viktige resultater presenteres, og det gis anbefalinger for videre arbeid. Gjennom datainnsamling og metodeutvikling, har åpent hav studiene generert et unikt kartgrunnlag over utbredelsen av sjøfugl i norske og tilgrensende havområder. Dette kartgrunnlaget brukes i planarbeidet for økosystemforvaltning, i arealforvaltning og i risikovurderinger av petroleumsvirksomhet. Åpent hav undersøkelsene har også vært sentrale for studier som integrerer sjøfugl som en del av de marine økosystemene. Spesifikt har undersøkelsene gitt svar på hvordan sjøfugl er fordelt i forhold til andre økosystemkomponenter, hvordan sjøfugl interagerer med sine byttedyr og hvordan endringer i det marine miljøet påvirker tallrikhet av sjøfugl i åpent hav. Kartlegging av sjøfugl i åpent hav krever ekstensive tokt over gjentatte år, og dedikerte sjøfugltokt er derfor lite kostnadseffektivt. Det anbefales at man viderefører opportunistisk deltagelse på tokt for å dekke områder og sesonger med dårlig dekning. Dette gjelder spesielt Norskehavet i vinterhalvåret. Videre bør man, i samarbeid med de andre nordsjølandene, legge en plan for oppdatering av datagrunnlaget i Nordsjøen. For å undersøke hvordan klima og tilgang på byttedyr påvirker endringer i tallrikhet og utbredelse av sjøfugl i Barentshavet, blir det anbefalt at tidsserien mht telling av sjøfugl på Havforskningsinstituttets økosystemtokt videreføres. For å avgrense bestandene av sjøfugl i åpent hav og for å bedre forståelsen av hvordan bestandsutvikling og demografi er knyttet til endringer i de marine økosystemene, anbefales det at man utvikler et koordinert prosjekt hvor man undersøker sjøfugls vandringsmønster utenom hekkesesongen ved hjelp av lysloggere.
Oppdragsgiver Direktoratet for naturforvaltning, Olje- og energidepartementet, Oljeindustriens landsforening.

Kontakt

Norsk institutt for naturforskning
Biblioteket
Postboks 5685 Torgarden
N-7485 TRONDHEIM
  Tlf. +47 404 69 176
  e-post: biblioteket@nina.no