Publikasjon

Tittel Geopark Longyearbyen
Undertittel En mulig strategi for turistutvikling basert på geologi og gruvehistorie
Forfattere Erikstad, L. & Hagen, D.
År 2012
Kilde NINA Rapport 802: 21 pp. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Oslo.
ISBN, ISSN 978-82-426-2397-3
Referat

En geopark er et avgrenset område med en eller flere lokaliteter med geologisk verdi, gjerne også sett i en flerfaglig sammenheng (kulturminner, kultur, vegetasjon, dyreliv etc) og som på en bærekraftig måte utnyttes i turistsammenheng og bidrar til å styrke lokalt næringsliv. Sval-bard, Isfjorden og Longyearbyen har svært stor verdi som en del av den globale geologiske naturarven. I Isfjordområdet er denne naturarven også synlig i pågående næringsaktivitet og rester etter tidligere tiders jakt på naturressurser. Samspillet mellom naturen og utnyttelsen av geologiske ressurser er en meget tydelig dimensjon i området og forsterkes visuelt av det ark-tiske miljøet. Allerede i dag har turismen i og rundt Longyearbyen et sterkt preg av geoturisme. En geopark vil på mange måter fungere som et formidlingssenter i lokalsamfunnet både for lokalbefolk-ningen og turistene. Formidlingen vil ta utgangspunkt i geofaglig og kulturhistorisk kompetanse i vid forstand. Dette omfatter både geologisk kunnskap, gruvehistorie, kulturminner, men også lokal kultur knyttet til Longyearbyens historie som gruveby. En formidlingsfunksjon vil i denne sammenheng kunne gi mange fordeler til lokalsamfunnet og til lokalsamfunnets presentasjon av seg selv i turismesammenheng. For at det skal være en god ide å etablere en geopark i Longyearbyen er det avgjørende at den har lokal støtte og forankring og at det er mulig å bygge opp en administrasjon gjennom samarbeid mellom lokale aktører som kan sikre at geoparken kan fungere på en (både natur-messig og økonomisk) bærekraftig måte. Det finnes allerede miljøer, aktiviteter og ressurser i Longyearbyen som kan utnyttes hvis man ønsker å etablere en geopark. En fremtidig geopark kan representere en node i det allerede eksisterende nettverk av kunnskap og reiseliv. Konklusjonen til forprosjektet er: - Ideen om en geopark i Longyearbyen er god. Det kom fram et klart ønske om å dra i denne retningen sammen – og få flest mulig lokale interesser i Longyearbyen med i ar-beidet. Det finnes mye materiale, gode ideer og initiativer tilgjengelig som kan inngå i dette. - Regelverk, natur- og kulturminneforvaltningen er sterk nok til å oppfylle geoparkbeve-gelsens krav om forvaltning og vern. Det er derfor ikke nødvendig med ytterligere verne-tiltak for å virkeliggjøre en geopark i Longyearbyen. Forvaltningsspørsmål knyttet til ferdselsslitasje etc. kan løses ved tilretteleggingstiltak, Geoparken bør brukes til å løfte fram viktige geologiske eller kulturhistoriske elementer i Longyearbyens nærområde og sette disse i sammenheng med moderne bærekraftig utvikling.
Oppdragsgiver Svalbards Miljøvernfond.

Kontakt

Norsk institutt for naturforskning
Biblioteket
Postboks 5685 Torgarden
N-7485 TRONDHEIM
  Tlf. +47 404 69 176
  e-post: biblioteket@nina.no