Publikasjon

Tittel Klima og økosystemtjenester
Undertittel Norske økosystemers potensial for avbøting av og tilpasning til klimaendringer
Forfattere Rusch, G.M.
År 2012
Kilde NINA Rapport 792: 43 pp. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Trondheim.
ISBN, ISSN 978-82-426- 2387-4
Referat

Økosystemtjenester er et samlebegrep for alle de grunnleggende goder som naturen forsyner oss med, og som vi ofte har en tendens til å ta for gitt. Det teoretiske rammeverket understre-ker sammenhengen mellom økosystemer, dets bestanddeler og menneskevelferd. Det inne-bærer også et forsøk på å supplere eksisterende forvaltningstiltak og praksis, da disse har vist seg å være utilstrekkelige i forhold til å nå 2010-målene om å stoppe tap av biologisk mang-fold. I noen tilfeller har økosystemtjenestene et økonomisk omfang og kan potensielt gis en økonomisk verdi. Dette gjelder for eksempel når individer eller samfunnet tar avgjørelser angå-ende ressursfordeling. Samtidig er mange andre aspekter av naturen verdifulle, uten at de kan verdsettes i et økonomisk perspektiv, da de ikke er koblet til sosiale eller individuelle økono-miske avveiinger. Denne rapporten fokuserer på noen av de godene vi får fra naturen, som er knyttet til utford-ringene klimaendringer medfører. Rapporten fokuserer på to grupper av økosystemtjenester, med eksempler på økologiske og biologiske egenskaper og prosesser som belyser tjenestene. Den første gruppa går på naturens evne til å motvirke og redusere effekten av økningen i glo-bale klimagassutslipp. Denne økosystemtjenesten omfatter plantevekst og prosessene som tar opp karbon i biomasse og i jord. Naturlig vegetasjon og uforstyrret jord danner store karbonre-servoarer i terrestriske økosystemer, som slippes ut i form av karbondioksid når vegetasjons-dekket og jorden omdannes gjennom brenning, jordbearbeiding og drenering, eller gjennom jorderosjon. Den andre gruppa økosystemtjenester går på naturens evne til å motstå negative konsekven-ser av ekstremvær, for eksempel i situasjoner med mye nedbør som kan gi flom og økt jord-erosjon. Slike episoder vil ifølge gjeldende klimascenarier sannsynligvis bli mer alvorlige i fram-tida. Den menneskeskapte påvirkningen på økosystemenes evne til å yte tjenester er vektlagt. Rapporten framhever også de potensielle fordelene som kan oppnås ved å inkludere flere as-pekter av naturverdier i planlegging og forvaltning av naturområder. Det er en overvekt av ek-sempler fra boreal skog på grunn av omfanget og den økonomiske verdien denne typen natur har i Norge. Endringer i arealbruk og skogsdrift har viktige konsekvenser for økosystemtjenes-tene. Eksempler fra økosystemer som elvesletter og elvebredder er tatt med på grunn av deres betydning for vannføring og flomkontroll. Grønn infrastruktur er lansert som en komplementær ressurs til andre foreslåtte klimaendringstilpassingstiltak. Til slutt er betydningen av de ulike dimensjonene av naturressursforvaltning framhevet. Natu-ren gir mange tjenester og varer, og ytelsen kan bedres med god planlegging. Å bare ta hen-syn til et snevert formål, for eksempel karbonbinding, er ikke tilstrekkelig for å håndtere den naturlige kompleksiteten. I slike tilfeller kan høyere samlet effektivitet og kostnadseffektivitet oppnås når alle viktige mål blir integrert i en helhetlig planlegging.
Oppdragsgiver Direktoratet for naturforvaltning.

Kontakt

Norsk institutt for naturforskning
Biblioteket
Postboks 5685 Torgarden
N-7485 TRONDHEIM
  Tlf. +47 404 69 176
  e-post: biblioteket@nina.no