Publikasjon

Tittel Evaluering av skogvernet i Norge.
Undertittel
Forfattere Framstad, E., Økland , B., Bendiksen, E., Bakkestuen, V., Blom , H.H. & Brandrud, T.E.
År 2002
Kilde NINA Fagrapport 54: 146 pp.
ISBN, ISSN 82-426-1299-4 0805-469X
Referat

Dagens vern av skog i Norge er evaluert i forhold til politiske målsettinger knyttet til behovet for vern av et representativt utvalg av skog, store områder, truete, sjeldne og andre spesielle skogtyper, samt biologisk mangfold. Sammenliknet med Sverige og Finland som har vernet 4-5% av sitt produktive skogareal, har Norge hittil vernet under 1% av produktiv skog. Vernet skog er skjevt fordelt i forhold til geografi og naturforhold, med en relativ underdekning av vernet skog for Øst-Norge, samt i nemoral, boreonemoral og sørboreal vegetasjonssone og lavereliggende skog i alle regioner. Det er kun vernet 11 områder med mer enn 10 km2 produktiv skog, herav hele 7 i Nord-Norge og de øvrige i Øst-Norge. Av truete, sjeldne og andre spesielle skogtyper er det mangelfullt vern for edellauvskog, kalkskog, høgstaudeskog, lågurtskog, rik sumpskog og ulike typer kystbarskog, samt for boreal lauvskog og gjenværende gammelskog med lang kontinuitet. Vern av skog for å ta vare på artsmangfoldet kan dels knyttes til bestemte skogtyper og livsmiljøer med habitat som tilfredsstiller mange rødlistete arter. Omfattende satsing på både skogvern og miljøtiltak i skogbruket er nødvendig for å ta vare på biomangfoldet, men det er vanskelig å anslå eksakt hvor stort omfang skogvern og miljøtiltak skal ha. I forsøk på å anslå behovet for vern av skog ut fra ulike mål for slikt vern, synes det mest robust å anslå slike behov i forhold til representativt vern av skog. Under gitte forutsetninger anslås et behov for vern av skog på ca 3,4% av produktivt skogareal til et slikt formål. Dette vurderes også som tilstrekkelig til å dekke behovene for vern av store områder og spesielle skogtyper, forutsatt en passende fordeling av arealet innen hver region og vegetasjonssone. For dessuten å kunne dekke vernebehov for de mest kritiske delene av artsmangfoldet, antas det at til sammen minst 4,5% av produktivt skogareal (dvs ca 3360 km2) bør vernes (inklusive allerede vedtatt vernet skog). Dette kan tenkes fordelt på ulike vegetasjonssoner med vel 6% av produktiv skog for nemoral og boreonemoral sone, ca 5% for sørboreal sone og 3,6% for mellomboreal og nordboreal sone. Utredningen gir også anbefalinger om hvordan ytterligere vern av skog bør innrettes. Høyest prioritert på kort sikt er vern av gjenværende, noenlunde intakte og sammenhengende store skogområder, spesielt de på mer enn 50-100 km2, foruten gjenværende, noenlunde intakte områder av kystbarskog og rikere skogtyper som edellauvskog, kalkskog, lågurtskog, høgstaudeskog og rik sumpskog, samt gjenværende større forekomster av gammelskog under naturlig dynamikk. Dessuten må det prioriteres å verne store og viktige forekomster av rødlistearter.
Oppdragsgiver Landbruksdepartementet, Miljøverndepartementet.

Kontakt

Norsk institutt for naturforskning
Biblioteket
N-7485 TRONDHEIM
  Tlf. +47 404 69 176
  Fax. +47 73 80 14 01
  e-post: biblioteket@nina.no