Publikasjon

Tittel Vesentlige vannforvaltningsspørsmål
Undertittel Dialogseminar om Borgundfjorden og Ellingsøyfjorden, Nordre Sunnmøre vannområde
Forfattere Thomassen, J.
År 2012
Kilde NINA Rapport 823: 74 pp. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Trondheim.
ISBN, ISSN 978-82-426-2418-5
Referat

Sentrale ressurspersoner i Borgundfjorden og Ellingsøyfjorden, Nordre Sunnmøre vannområde, var samlet til et dialogseminar om vesentlige vannforvaltningsspørsmål i Ålesund 29. februar – 1. mars 2012. Hensikten med samlingen var å arbeide med status, påvirkningsfaktorer, trender og anbefalinger omkring vannforekomster i kommunene. En slik gjennomgang og prioritering av utfordringer vil gi en bedre forutsetning for å prioritere tiltak og si noe om hva man ønsker skal skje i Borgundfjorden og Ellingsøyfjorden i framtida. Med Ålesund og Sula som pilotkommuner vil Direktoratet for naturforvaltning bruke erfaringene fra dette dialogseminaret som eksempel for andre kommuner og vannområder. Seminaret var todelt. Første del besto av flere foredrag hvor eksisterende kunnskap om en del sentrale tema ble presentert og diskutert. Hensikten var å etablere en plattform for seminarets dialogdel. Andre del, dialogen, foregikk etter en velutprøvd metode (Adaptive Environmental Assessment and Management – AEAM) hvor deltakerne jobbet med utvalgte tema i grupper og presenterte resultatene i plenum. Gjennom AEAM-tilnærmingen oppnås en målrettet fokusering på de mest relevante tema for vannområdet, samtidig som alle valg i prioritering mellom temaene dokumenteres. Hovedtanken er å fokusere systematisk på relevante tema for beslutningstakere gjennom kommunikasjon mellom ressurspersoner som representerer ulike interesser i vannområdet. Deltakerne vurderte og prioriterte de viktigste fokustema og påvirkningsfaktorer i vannområdet, og klarla sammenhenger mellom prioriterte fokustema og påvirkningsfaktorer (årsak-virkningskart). Årsak- virkningskartene ga grunnlag for formulering av virkningshypoteser som igjen var grunnlaget for en rekke anbefalinger om videre kunnskapsinnhenting, overvåking og forvaltningstiltak. Borgundfjorden og Ellingsøyfjorden ble inndelt i 4 delområder. Deltakerne ble inndelt i 4 grupper som hver jobbet med ett av delområdene. De viktigste påvirkningsfaktorene i området ble vurdert til å være forurenset grunn i sjø og på land, avløpsvann fra kommune og industri og avrenning fra fyllinger. Den marine næringskjeden, vannkvalitet, bioakkumulering, fiskeindustri og friluftsliv/rekreasjon ble trukket fram som viktige fokustema. I alt 11 årsak-virkningskart ble laget. Mange anbefalinger ble gitt, bl.a.: • Ny kunnskapsinnhenting: Bedre kartlegging og kildesporing av forurensing, undersøkelser av bioakkumulering i næringskjedene og utvikling av rensesystem for spylevann i småbåthavner. • Overvåking: Prøvetaking og måling av utvasking av miljøgifter fra sedimenter, overvåking av utslipp fra prosessindustri og fiskeforedling, overvåking av avrenning fra kommunale deponi, overvåking av vannkvalitet i Ellingsøyfjorden • Forvaltningstiltak: Sikre fyllingsfronten på deponi (Åregjerdet), kjemisk rensing av kommunalt avløp, innføre best mulige teknologi for rensing av avløpsvann fra prosessindustrien, mudring – tildekking – skjerming av forurensede sedimenter. Det er opp til ansvarlige myndigheter i Nordre Sunnmøre vannområde og Møre og Romsdal vannregion hvordan resultatene og anbefalingene fra seminaret tas videre i arbeidet for et bedre vannmiljø. Direktoratet for naturforvaltning, som koordinerende direktorat for arbeidet med vannforskriften, kommer til å fortsette å arbeide med å legge til rette for denne formen for kunnskapsinnhenting og kunnskapsdeling i vannområdene og vannregionene.
Oppdragsgiver Direktoratet for naturforvaltning.

Kontakt

Norsk institutt for naturforskning
Biblioteket
Postboks 5685 Torgarden
N-7485 TRONDHEIM
  Tlf. +47 404 69 176
  e-post: biblioteket@nina.no