Publikasjon

Tittel Skillnader i skaltillväxt hos flodpärlmusslor i reglerade och icke-reglerade vattendrag från Norge
Undertittel
Forfattere Dunca , E. & Larsen, B.M.
År 2012
Kilde NINA Rapport 795: 63 pp. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Trondheim.
ISBN, ISSN 978-82-426-2390-4
Referat

Med hjälp av åldersbestämning och skaltillväxtanalyser av flodpärlmusslor från syv reglerade och ett icke-reglerad vattendrag (Fallselva, Begna, Numedalslågen, Skauga, Teksdalselva, Borråselva, Mossa och Aursunda) tillsammans med publicerade data från ett reglerad och fyra icke-reglerade vattendrag (Hunnselva, Simoa, Håelva, Ogna och Figga), har vi utrett om vat-tenreglering påverkar musslornas tillväxt. Skalens längd uttrycktes som en funktion av musslornas ålder i tillväxtdiagram och jämfördes med allmänna tillväxtkurvor för flodpärlmusslan. Det fanns en stor variation i skalstorlek mellan de olika vattendragen och även i samma vattendrag. Detta innebär att om man vill uppskatta åldern på musslor utifrån deras skallängd behöver man anpassa en tillväxtkurva för varje vat-tendrag och i vissa fall även för de olika stationerna i ett och samma vattendrag, speciellt om det finns populationer som har olika värdsfisk (”laxmusslor” eller ”öringmusslor”). Vi fann ingen markant skillnad mellan reglerade och icke-reglerade vattendrag (som grupp) när det gäller flodpärlmusslans årliga tillväxt. Dock, när vi analyserade vattendragen var för sig och tillväxt över tid så hittade vi flere exempel på att fördämning, vattenreglering och byggarbete i samband med vattenreglering har påverkat musslornas skaltillväxt negativt. Musslorna från Mossa visade en försämrad skaltillväxt och kraftigt reducerad rekrytering av nya musslor fr.o.m. att byggarbetet startade i början på 1980-talet. Mossa-musslor insamlade 1984 innan kraftverksbygget hade markant lägre frekvens av allvarliga tillväxtstörningar än musslor insam-lade 2010 från samma station efter att regleringen sattes i funktion. Musslor från Borråselva visade en av de högsta frekvenserna av tillväxtstörningar i jämförelse med alla undersökta musslor, och hade en lägre skaltillväxt under perioden med återuppbyggnad och återställande av dammen på Ausetvatn (sprängning och nedhuggning av skog, hög turbiditet och lågt flöde). I Fallselva, en omdirigerat vattenflöde vid flyttning av kraftverk orsakade lågare vattenstånd nedströms det gamla kraftverket. Musslorna insamlade från denna lokal med minskat vatten-flöde växte sämre och hade en högre frekvens av tillväxtstörningar. I Begna, byggarbetet vid älvkraftverket i Eidsfossen ser inte ut att ha inverkat på musslornas tillväxt eftersom tillväxtkur-van hade samma variation både ovanför och nedanför älvkraftverket. Våra resultat tyder på att reglering kan ha negativa effekter på flodpärlmusslans skaltillväxt vid extrema vattenståndsförändringar och torrläggningar. Resultaten pekar på att vattenreglering kan påverka musslornas skaltillväxt även indirekt genom en ändring av olika faktorer, så som vattentemperatur, näringstillgång och/eller vattenflöde.
Oppdragsgiver Norges vassdrags- og energidirektorat.

Kontakt

Norsk institutt for naturforskning
Biblioteket
Postboks 5685 Torgarden
N-7485 TRONDHEIM
  Tlf. +47 404 69 176
  e-post: biblioteket@nina.no