Publikasjon

Tittel Fallvilt og avlivede dyr av oter, årsrapport for 2011
Undertittel
Forfattere Van Dijk, J., Hamre, Ø., Meås, R. & Solem, M.I.
År 2012
Kilde NINA Rapport 814: 20 pp. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Trondheim.
ISBN, ISSN 978-82-426-2409-3
Referat

Mål Hensikten med oterfallviltprosjektet er å bearbeide otermateriale som samles inn av NINA og dermed videreføre tidsserien som startet i 1987. Denne rapporten oppdaterer tidsserien med materiale som ble mottatt i 2011. I tillegg inneholder rapporten foreløpige resultater fra et pilotstudium på PFOS miljøgifter. Oversikt over materialet som ble journalført i 2011: 1. NINA mottok materiale fra 84 otrer i 2011. Totalt er det nå registrert informasjon om 4730 otrer som døde i vill tilstand i perioden 1970-2011. 2. Otrene som ble registrert i 2011, døde i årene 1999-2011. 3. Tilveksten i materialet i 2011 var fra alle kystfylker Rogaland- Finnmark og 1 oter fra Hedmark. 4. I materialet som ble registrert i 2011 og som hadde opplysninger om kjønn var det 40 hanner (75,5 %) og 13 hunner (24,5 %). Oppdatering av tidsserier mht. antall otre per fylke Siden midten av 1990-tallet har andelen otre innsendt fra Vestlandet økt, mens andelen av innsendte otre fra Nord-Norge har avtatt omtrent tilsvarende mens Midt-Norges andel har vært relativt uendret. Nesten alle innsendte otre kommer fra kyst- og fjordstrøk. Kartlegging av miljøgifter For å kartlegge miljøgifter (bl.a. PFOS) hos oter ble 17 leverprøver fra forulykkede otre fra Hordaland, analysert i Sverige (ved Analytical Environmental Chemistry Unit, Department of Applied Environmental Science (ITM), Stockholm Universitet). I samarbeid med Naturhistorisk Museum i Stockholm har vi sammenlignet utviklingen i miljøgifter i otre fra Hordaland (2005-2010) med tilsvarende data for oter i sør og nord Sverige. Foreløpige resultat indikerer lave nivå av PFOS i leverprøvene av oter fra Hordaland sammenlignet med prøvene fra Sverige.
Oppdragsgiver Direktoratet for naturforvaltning, Fylkesmannen i Hedmark, Fylkesmannen i Nord-Trøndelag, Fylkesmannen i Troms, Fylkesmannen i Finnmark, Fylkesmannen i Hordaland, Fylkesmannen i Sogn og Fjordane.

Kontakt

Norsk institutt for naturforskning
Biblioteket
Postboks 5685 Torgarden
N-7485 TRONDHEIM
  Tlf. +47 404 69 176
  e-post: biblioteket@nina.no