Publikasjon

Tittel Fjellryper
Undertittel En kunnskapsoversikt
Forfattere Nilsen, E.B., Pedersen , S., Brøseth, H. & Pedersen, H.C.
År 2012
Kilde NINA Rapport 869: 38 pp. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Trondheim.
ISBN, ISSN 978-82-426-2464-2
Referat

Fjellrype (Lagopus muta) er en karakterart i høyfjellet, og er den eneste herbivore fuglearten som bor i høyfjellet gjennom hele året. Vi har i denne rapporten gått gjennom og sammenstilt sentrale deler av den forskningsbaserte litteraturen som omhandler fjellrypas økologi og bestandsstatus. Fjellrypa har en vid sirkumpolar utbredelse, men innenfor det meste av utbredelsesområdet er det relativt lite kunnskap om bestanden. Likevel tyder datagrunnlaget på at bestandsutviklingen har vært negativ i flere områder. I Norge er den eneste tilgjengelige informasjonen basert på jaktstatistikk, og denne antyder en relativt sterk tilbakegang etter årtusenskiftet. Hvorvidt denne nedgangen i avskytingsstatistikken er en indikasjon på en like sterk bestandsnedgang er ukjent. På verdensbasis er fjellrypa relativt lite studert sammenliknet med de fleste andre arter av skogshøns (tetraonider). Likevel finnes det fra ulike deler av artens utbredelsesområde studier som har fokusert på habitatvalg, demografi og bestandsdynamikk. Fra fastlandet i Skandinavia har det så langt ikke blitt gjennomført større forskningsprosjekter som har fokusert på fjellrypas biologi eller bestandsdynamikk. På grunnlag av den sammenstilling av vitenskapelig litteratur som her er foretatt framkommer tre sentrale områder hvor det er behov for å øke kunnskapen om fjellrypa innenfor den nordeuropeiske delen av utbredelsesområdet. For det første er det et klart behov for å skaffe til veie en bedre forståelse av fjellrypas bestandsstatus. For det andre vil en kartlegging av habitatbruken være sentralt for å bedre kunne forutsi hvordan fjellrypa vil respondere på klimaendringer. For det tredje er det behov for detaljerte studier av fjellrypas demografi og hvilke miljøfaktorer som påvirker denne.
Oppdragsgiver Direktoratet for naturforvaltning.

Kontakt

Norsk institutt for naturforskning
Biblioteket
N-7485 TRONDHEIM
  Tlf. +47 404 69 176
  Fax. +47 73 80 14 01
  e-post: biblioteket@nina.no