Publikasjon

Tittel Bestandsstatus for sjøvandrende laksefisk i Daleelva i Høyanger. Årsrapport 2011.
Undertittel
Forfattere Bremset, G., Bongard, T. & Johnsen, B.O.
År 2012
Kilde NINA Rapport 830: 36 pp. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Trondheim.
ISBN, ISSN 978-82-426-2425-3
Referat

I perioden 2003-2011 er det gjennomført fiskebiologiske undersøkelser i Daleelva for å bedre kunnskapen om bestandstilstanden hos laks og sjøaure. I prosjektet inngår også en evaluering av gjennomførte tiltak (terskler, biotopjusteringer i sidebekker, utsetting av énsomrige laksung-er) samt tilrådinger om nye kompensasjonstiltak. Bestandene av laks og sjøaure i Daleelva er negativt påvirket av forsuring, vassdragsregule-ring, beskatning, ekstremflommer, flomsikringsarbeider og andre fysiske inngrep i vassdraget. I tillegg kommer bestandsreduserende faktorer utenfor vassdraget, som lusepåslag på utvand-rende smolt og ugunstige temperatur- og næringsforhold i havet. Det sammensatte trusselbil-det gjør det vanskelig å isolere påvirkninger fra enkeltfaktorer. I 2011 ble det totalt fanget 1141 kg laks under sportsfisket i Daleelva, noe som er den høyeste registrerte elvefangst i perioden 1970-2011. I 2011 var elvefangsten av sjøaure 33 kg, noe som utgjør mindre enn halvparten av fangsten i 2010. Alle de 29 fangete sjøaurene ble satt ut igjen, mens 79 av 276 fangete lakser ble satt ut igjen. Laksefangstene i Daleelva fordelte seg i 43 % smålaks, 54 % mellomlaks og 3 % storlaks. Gjennomsnittsvekta for laks var 4,1 kg mens gjen-nomsnittsvekta for sjøaure var 1,1 kg. Høsten 2011 ble det registrert 197 lakser og 49 sjøaurer under gytefisktellingene i Daleelva. Mengden gytelaks er det høyeste som er registrert i perioden 2003-2011, mens mengden sjø-aure er det laveste som er registrert i samme periode. Estimater basert på antall gytefisk og gjennomsnittlig størrelse på hunnlaks indikerer at gytebestandsmålet for laks på om lag 393 000 egg ble oppnådd i 2011. I 2011 ble det funnet årsyngel av laks på bare fem av 16 undersøkte stasjoner i hovedstrengen av Daleelva, mens det ble funnet årsyngel av aure på 13 av stasjonene. Hovedmengden av laksyngel ble funnet i nedre del av vassdraget mens de største tetthetene av aureyngel ble funnet i øvre del av vassdraget. I likhet med tidligere år ble det funnet høyere tettheter av eldre laksunger enn av laksyngel. Mens det ble funnet mer enn 20 eldre laksunger per 100 m2 på seks av stasjonene hvorav tre stasjoner hadde mer enn 40 eldre laksunger, ble det ikke funnet mer enn fem årsyngel av laks på noen av de undersøkte stasjonene. Undersøkelsesprogrammet i Daleelva har vist store variasjoner i årsklassestyrke i ungfisksam-funnene. Laksyngel klekket i 2007 har dominert ungfiskbestandene i 2007, 2008 og 2009 – og så sent som i 2010 var det fremdeles en god del igjen av denne årsklassen. Tilsvarende var laksyngel som ble klekt i 2009 den dominerende årsklassen både i 2010 og 2011. Hos aure har yngel som ble klekt i 2004, 2008 og 2010 vært spesielt sterke årsklasser i undersøkelses-perioden 2003-2011. Høsten 2011 var det årsklassen som ble klekt i 2010 som dominerte aurebestanden i Daleelva. Av praktiske grunner var det ikke mulig å gjennomføre et like omfattende bunndyrprogram i 2011 som i tidligere deler av undersøkelsesperioden. De fire prøvene som er tatt på to prøve-takingstidspunkt våren 2012 viser det samme bildet som tidligere, med lave forekomster og artsantall. Dette indikerer at bunndyrsamfunnet fremdeles er påvirket av effekter fra flommer og forsuring.
Oppdragsgiver Statkraft Energi AS.

Kontakt

Norsk institutt for naturforskning
Biblioteket
N-7485 TRONDHEIM
  Tlf. +47 404 69 176
  Fax. +47 73 80 14 01
  e-post: biblioteket@nina.no