Publikasjon

Tittel Towards the development of a management relevant index for invasive alien species : a pilot study
Undertittel
Forfattere Van Dijk, J., Åström, J. & Pilskog, H.E.
År 2012
Kilde NINA Rapport 876: 36 pp. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Trondheim.
ISBN, ISSN 978-82-426-2472-7
Referat

Fremmede arter er en stor trussel mot biologisk mangfold og man prøver å unngå spred-ning og etablering av fremmede arter både nasjonalt og internasjonalt. En målsetning i de internasjonale avtalene er at man i 2020 skal ha identifisert fremmede arter og deres spredningsvektorer. Videre skal det være satt i gang kontrolltiltak for å hindre spredning av arter som er etablert i landet, sikre utryddelse av et antall fremmede arter, samt tiltak for å hindre at nye fremmede arter kommer inn i landet. Allerede før 2010 ble det gjort flere for-søk på å utvikle indikatorene for å måle om tiltakene lykkes i å hindre etablering og/ eller spredning av fremmede arter. Naturindeks (NI) for Norge ble utviklet for å måle tilstand og utvikling av biologisk mangfold i våre hovedøkosystem. Indeksen baserer seg på den til enhver tid beste kunnskap om tilstanden av biologisk mangfold i økosystemene ved hjelp av indikatorer (f.eks. arter). I denne pilotstudien undersøker vi muligheten for å etablere en ny «fremmed art indeks» (dvs. Invasive Alien Species (IAS) index) basert på rammeverket til naturindeks, men jus-tert metodisk slik at den sier noe om den samlede effekten av IAS på en romlig skala. Ca-sestudien i denne rapporten viser at det er mulig å bruke det samme rammeverk som i Na-turindeks, med en justering slik at den matematiske bakgrunnen er spesifikk for fremmede arter. I motsetning til NI, vil IAS øke med økende potensiale for økologisk risiko av de fremmede artene som er tilstede i et område. Verdien på IAS indeksen vil være et mål på økologisk risiko for de artene som inngår i indeksen i et gitt område. Vekting og skalering av hver enkelt indikator baserer seg på prinsippene for økologisk effekt (betydning for vekt en art får i indeksen) og invasjonspotensiale (skalering - betydning for økologisk risiko ved lave bestander) utviklet gjennom svartelista. Den foreslåtte IAS indeks er et rammeverk for innsamling og samkjøring av kunnskap og overvåkingsdata om tilstanden av fremmede arter i et spesifikk økosystem i et bestemt område. IAS Indeksen tillater enkel illustrasjon på tilstanden av innvandrende fremmede arter. Både gjennom grafiske kart og lettleselig figurer kan indeksendringene presenteres.
Oppdragsgiver Direktoratet for naturforvaltning.

Kontakt

Norsk institutt for naturforskning
Biblioteket
Postboks 5685 Torgarden
N-7485 TRONDHEIM
  Tlf. +47 404 69 176
  e-post: biblioteket@nina.no