Publikasjon

Tittel Evaluation of the DTBird video-system at the Smøla wind-power plant
Undertittel Detection capabilities for capturing near-turbine avian behaviour
Forfattere May, R., Hamre, Ø., Vang, R. & Nygård, T.
År 2012
Kilde NINA Rapport 910: 27 pp. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Trondheim.
ISBN, ISSN 978-82-426-2514-4
Referat

Kollisjoner mellom fugler og vindturbiner kan være ett problem i vindkraftverk både på land og til havs. Tilstedeværelsen av truede fuglearter samt nærhet til nøkkelarealer for fugler kan der-for ha stor betydning for lokalisering av vindturbiner. Det er internasjonal enighet om at en av hovedutfordringene ved utviklingen av tiltak for å redusere kollisjoner, er gode metoder for be-dømmelse av de forskjellige tiltakene. For bedre å kunne evaluere effekten av avbøtende tiltak, ønsker Statkraft å finne et system som både fungerer under Nordiske forhold, og som gir ob-jektive og kvantitative data om kollisjoner og nært-flygende fugler. DTBird utviklet av Liquen Consultoría Ambiental S.L. er ett slikt system. Dette systemet baserer seg på video opptak av fugleflyvninger nært vindmøllene på dagtid (lysnivå >200 lux). DTBird er en automatisert sys-tem utviklet for å oppdage flygende fugler og å ta programmerte handlinger (dvs. advarsel, fra-råding, kollisjonsregistrering og turbin stopp kontroll) gjennom sanntids fuglegjenkjenning. Denne rapportens formål, er å evaluere hvor godt DTBird systemet er til å oppdage fugl i nær-heten av den enkelte vindturbin, samt å vurdere i hvilken grad systemet kan benyttes til å stu-dere fuglers adferd nær turbinene, her innbefattet effekten av avskrekkelse. Denne evalue-ringen er basert på videosekvenser fra vindturbinene 21 og 42 i Smøla vindkraftverk, i perioden 2. mars til 30. september 2012, sammen med GPS telemetri data fra havørn og fugleradar da-ta. I gjennomsnitt ble videosekvenser feiltrigget (falsk positivraten) 1,2 ganger per dag, og DTBird systemet registrerte mellom 76 % og 96 % av alle fugleflukter i nærheten av turbinene. En visuell verifisering av opptakene av fugleflyvninger viser at oppdagede fugler generelt sett vurderes å være lenger unna turbinene sammenlignet med avstandene som blir brukt for å ka-rakterisere moderat (advarsel) og høy (fraråding) risiko avstand i innstillingene til programvaren fra DTBird. Dette har ført til en stor andel advarsler og frarådings signaler. Selv om frarådings-modulen til DTBird absolutt er overlegen i forhold til ett hvilket som helst tilfeldig aktiveringssys-tem, nødvendiggjør minimering av tilvenning til systemet at varslingen i systemet kun utløses av fugl som faktisk flyr i rotorsonen. Visuell vurdering av videosekvensene muliggjør identifise-ring av arter/artsgrupper, fluktatferd og mulige reaksjoner på varsling/fraråding signaler. DTBird systemet, som muliggjør overvåkning av fugleadferd nær vindturbiner, presenterer en utfyllen-de teknikk til GPS telemetri og fugleradar. I tillegg kan DTBird systemet blir brukt som et kolli-sjonsreduserende tiltak.
Oppdragsgiver Statkraft AS.

Kontakt

Norsk institutt for naturforskning
Biblioteket
Postboks 5685 Torgarden
N-7485 TRONDHEIM
  Tlf. +47 404 69 176
  e-post: biblioteket@nina.no