Publikasjon

Tittel Kartlegging av dragehode (Dracocephalum ruyschiana) langs riks- og fylkesveger
Undertittel Oslo, Akershus, Hedmark og Oppland fylker
Forfattere Stabbetorp, O.E.
År 2012
Kilde NINA Rapport 913: 115 pp. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Oslo.
ISBN, ISSN 978-82-426-2517-5
Referat

På oppdrag fra Statens Vegvesen Region Øst er det foretatt en kartlegging av dragehode Dracocephalum ruyschiana langs riks- og fylkesvegnettet i fylkene Oslo, Akershus, Hedmark og Oppland. Dragehode er regnet som utrydningstruet i Norge (Kategori sårbar (VU)) og arten er prioritert i henhold til Naturmangfoldloven. Det er utarbeidet en egen forskrift og en hand-lingsplan for bevaring av arten. Hensikten med denne kartleggingen er å gi vegvesenet et grunnlag for å forvalte dragehodebestandene på sin eiendom. Kartleggingen er basert på opplysninger i Artskart. Alle lokaliteter med angivelser <50m fra Fylkes- eller Riksveg ble oppsøkt. Av de i alt 106 lokalitetene som ble vurdert, ble dragehode gjenfunnet på 83. 34 av disse var mindre enn 6 m fra veg. De enkelte vegkantlokalitetene er stedfestet og analysert med hensyn til populasjonsstørrelse, artsinnhold av karplanter og veg-kantprofil. I alt er det registrert 2097 artsobservasjoner i denne undersøkelsen.. Det typiske voksestedet for dragehode langs veg er oppe på kanten av vegskjæringer i kalkrike bergarter. Her er det vanligvis grunnlendt, tørkeutsatt mark, gode lysforhold og lav næringssta-tus. Populasjonene er som regel små. Plantesamfunnene med dragehode er normalt artsrike Dragehode foretrekker lysåpne, kalkrike og tørre steder som ikke blir slått. I forhold til kantslått er fortsatt eksistens av dragehode en sterk indikasjon på at dagens skjøtsel bør opprettholdes: Der hvor slått eller annen engtilknyttet virksomhet er ugunstig for arten, må en anta at arten allerede har blitt utryddet/utkonkurrert. Det anbefales derfor i første rekke å opprettholde da-gens skjøtselsregime der arten vokser, samt å vise oppmerksomhet for på unngå slått. Sprøy-ting må ikke forekomme i vegkantene der arten vokser. De største truslene er gjenvoksning; eutrofiering og vegutvidelse.
Oppdragsgiver Statens Vegvesen Region Øst.

Kontakt

Norsk institutt for naturforskning
Biblioteket
Postboks 5685 Torgarden
N-7485 TRONDHEIM
  Tlf. +47 404 69 176
  e-post: biblioteket@nina.no