Publikasjon

Tittel Søk etter døde fugler i Smøla vindpark 2012 – årsrapport
Undertittel
Forfattere Reitan, O.
År 2013
Kilde NINA Rapport 925: 25 pp. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Trondheim.
ISBN, ISSN 978-82-426-2529-8
Referat

Denne rapporten presenterer søkene etter døde fugler i Smøla vindpark i 2012, og funn-resultatene, og sammenlikner disse med årene 2006-2011. Det gis også en kortfattet oversikt over utfordringer knyttet til søk etter kollisjonsdøde fugler, samt testing av om det er turbiner som er over- eller underrepresentert i forhold til en tilfeldig fordeling av døde ørner, både for 2012 og alle tidligere år. I 2012 ble det utført søk ved alle turbinene seks ganger, fire ganger om våren (6.-8. mars, 12.-14. april, 29. april – 1. mai, og 21.-23. mai) og to ganger om høsten (29.-30. august og 14.-15. november). I tillegg er det utført 112 turbinsøk ved utvalgte turbiner første uka i mai, som et eget NINA-prosjekt. På våren ble det gjort totalt 376 turbinsøk i mars-mai 2012, en økning sammenliknet med 203 i 2011. I hvert av årene 2007-2010 varierte totalt antall enkeltturbinsøk i vårperioden mars-15. juni mellom 359 og 473. Våren 2012 var derfor totalt antall søk nesten på nivå med 2007-2010 (bortsett fra at siste del av mai og juni manglet). Om høsten ble det gjort 136 enkeltturbinsøk i 2012. Tilsvarende antall søk ble gjort i 2011, det vil si ca. 60 % av søkeinnsatsen i hvert av årene 2006-2010 i månedene september-oktober. Ved alle søk i 2012 ble 65-68 vindturbiner søkt i løpet av to-tre dager. Rutinene hver søkedag, ved hver turbin og ved funn av død fugl var identisk med tidligere år. Alle fugler som ble funnet ble innsamlet i sin helhet, for seinere undersøkelse. Alle funn av ørner blir meldt til Statkraft på funndagen. Totalt ble det i 2012 registrert 21 døde fugler under vindturbiner, 15 døde i mars-mai og seks i august-september. Av de 21 fuglene var det seks døde havørner. Tre ble funnet som kolli-sjonsdøde ørner i mars-mai, og tre hadde kollidert mellom slutten av mai og august. To havør-ner var voksne, én i sitt første leveår, og resten sub-adulte (det vil si mellom 1 og 5 år). Utenom havørnene ble det funnet 7 andre arter; 1 kongeørn, 7 liryper, 2 kråker, 2 enkeltbekka-siner, og 1 hver av ravn, svartbak og rødvingetrost. Søkene var fokusert på å finne ørn. Det ble totalt i 2012 gjort 40 % mer turbinsøk i vindparken enn i 2011, og med 25 % flere funn under søk og totalt 40 % flere funn uansett funnmetode. Dataene fra 2012 forsterker resultater fra 2011, det vil si at fugler forsvinner raskere etter kollisjon enn tidligere antatt i BirdWind. Det kan være mange grunner til forsvinningen; fugler blir oppdelt i kollisjonen, og delene fraktes bort av bl.a. havørn og ravn, og spises parallelt av både insekter og fugler, og nedbrytes av bakterier og sopp, Dette innebærer at antall funn avhenger av søkeinnsatsen både årlig og in-nenfor våren. To av de seks havørnene hadde kollidert den dagen det ble søkt eller dagen forut (altså på de 21 søkedagene). Resultatene i 2012 forsterker resultatene fra 2011, at presi-sjon og sikkerhet i overvåking av dødelighet i turbinene øker med søkeinnsats særlig i sårbare perioder i mars-mai og august-september.. De seks døde ørnene ble funnet på seks ulike turbiner, tre av dem uten tidligere registrerte kol-lisjoner, som forsterker resultatene fra tidligere år at kollisjoner kan skje på hvilken som helst turbin, og også i 2012 er det stokastisk (tilfeldig) hvilke turbiner som ørnene kolliderer med, som i alle tidligere år.
Oppdragsgiver Statkraft Energi AS.

Kontakt

Norsk institutt for naturforskning
Biblioteket
Postboks 5685 Torgarden
N-7485 TRONDHEIM
  Tlf. +47 404 69 176
  e-post: biblioteket@nina.no