Kraftledninger

Norge står foran en betydelig utbygging av kraftledningsnettet, i første rekke sentralnettet. NINA har siden 1980-tallet arbeidet med miljøeffekter av kraftledninger, med spesielt fokus på fugl og hjortevilt.

Økologiske påvirkninger av kraftledninger har vært det primære i prosjektet OPTIPOL. Overordnet målsetting i prosjektet har vært å identifisere sentrale miljøtema det bør tas hensyn til for å oppnå en optimal, miljøvennlig nettutvikling.

I prosjektet SusGrid har vi sett på hvordan kunnskap om økonomiske, sosiale og miljømessige interesser kan brukes til å lage gode og forutsigbare prosesser for utvikling av kraftledningsnettet.

Effekten kraftlinjer har på vandringene til landlevende dyr har lenge vært et diskusjonstema. NINA driver et langsiktig storskala prosjekt om hvordan villrein bruker leveområdene. Prosjektet baserer seg på bruk av GPS-halsbånd, som for første gang har gjort det mulig å gjøre pålitelige beregninger av de direkte, indirekte og samlede effektene av slik lineær infrastruktur. Nye prosjekter (RenewableReindeer og AdMan) utvikler verktøy for bedre å kunne vurdere og avbøte de negative effektene dette nettverket av infrastruktur har på villrein.

 

Kontakt

Prosjekter