Miljødesign

Befolkningsvekst og velstandsutvikling har gitt økt behov for energi. Klimautfordringene gjør at blikket i stadig større grad rettes mot fornybare energikilder. Samtidig er mange arter og naturtyper under press, og utbygging av vannkraftverk, vindparker og overføringslinjer vil ofte utgjøre en utfordring for sårbar natur.

Det er derfor viktig å designe både nye og gamle energiprosjekter slik at de i størst mulig grad tar hensyn til både naturen og samfunnets behov for energi. Miljødesign handler om å finne løsninger som tar hensyn til både tekniske, miljømessige, økonomiske, politiske og samfunnsmessige aspekter.

NINA har lang erfaring i å koordinere og lede deltakende dialogprosesser med ulike interessegrupper for å minimere konfliktpotensialet og identifisere sosialt aksepterte løsninger.

NINA har som en av hovedpartnerne i CEDREN (Centre for Environmental Design of Renewable Energy) og gjennom flere egne prosjekter, hatt et sterkt fokus på miljødesign av fornybar energi de siste årene. Vi forsker på effektene på naturen, og forsøker hele tiden å finne miljø løsninger som minimerer de negative konsekvensene.

Eksempler på miljødesign fra prosjekter vi jobber med:

  • Endringer i måten kraftverk drives på kan gi både mer laks og mer kraft
  • Sittepinner for hubro reduserer sjansen for at de blir grillet på høyspentledninger
  • Maling av vindturbiner kan redusere faren for at fuglene kolliderer
  • Kart- og dialogvektøyet ConSite (tidligere LCP/LCS) kan bidra til å finne den beste traseen for kraftledninger eller den optimale plasseringen av vindparker, sett ut fra både miljømessige, økonomiske, tekniske og samfunnsmessige hensyn.
  • Riktig plassering og justeringer av vannkraft- og vindkraft - relatert infrastruktur kan støtte villreinbevaring
  • Med et holistisk og storskala perspektiv som fører til riktig plassering og regulering av infrastruktur direkte og indirekte relatert til vann- og vindkraft (veier, kraftlinjer, turiststeder) kan man unngå skadelige effekter på bevaringen av villrein