Imsa - Rogaland

Imsa utgjør en del av NINA Forskningsstasjon, Ims, som er NINAs forskningsstasjon for forskning på laksefisk.

Kartutsnitt fra Lakseregisteret (klikk på kartet for å komme til Lakseregisteret).

Imsa er ei lita elv. Det er flere store innsjøer i Imsvassdraget, men laksefisk kan bare vandre 1 km oppover til ei sperre i utløpet av den nederste innsjøen, Liavatnet. Imsa utgjør en del av NINA Forskningsstasjon, Ims, som er NINAs forskningsstasjon for forskning på laksefisk. Dagens hovedmål med stasjonen er å skaffe kunnskap om forhold knyttet til forvaltning av de ville laksestammene. Forskningsstasjonen ble etablert i 1978, og det ble etablert ei permanent fiskefelle som fanger all opp- og nedvandrende fisk 150 m ovenfor utløpet av elva allerede i mai 1975. Forskningsstasjonens settefiskanlegg henter vann fra Liavatnet, og det er årsaken til at anadrome laksefisk hindres med ei sperre fra å gå opp i vatnet. Alt fiske i elva og i munningsområdet er forbudt.

All fisk som passerer fella i Imsa veies og måles. Utvandrende fisk merkes og merkenummer avleses på merket fisk som passerer fella. I perioden 2010-2014 ble det i gjennomsnitt registrert 1513 naturlig produsert laksesmolt i nedgangsfella. I settefiskanlegget produseres det et betydelig antall laksesmolt av flere forskjellige stammer, inkludert Imsa-stamme, og grupper av disse merkes og settes ut nedenfor fella i Imsa i forskningsøyemed. Gjenfangster registreres i fella, men bare naturlig produsert fisk slippes vanligvis videre oppover i Imsa.