Skjellprøver

Skjellprøver - laksens ferdskriver

Fiskeskjellene kan fortelle mye om laksens liv. Foto ©  Eva B. Thorstad/NINAFiskeskjellene kan fortelle mye om laksens liv. Foto ©  Eva B. Thorstad/NINA

Hvert år samler NINA inn et stort antall skjellprøver av laks, både fra elver og fra havet. En skjellprøve beskriver fiskens alder og vekst i ferskvann og i havet, og kan med rette kalles laksens ferdskriver. 

Skjellprøver kan også tas fra laks i oppdrettsanlegg som referanse for fiskens opphav.

Med de historiske skjellsamlingene kan vi følge bestandenes livshistorie og genetiske sammensetning over tid, og hente ut ny kunnskap f.eks. om rømningstidspunkt for oppdrettsfisk.

Aktuelle problemstillinger:

  • Registrere innslag av rømt oppdrettslaks i fangstene
  • Fiskens alder og størrelse som smolt, lengden av sjøopphold, og om den har gytt tidligere
  • Vekstforholdene til ulike bestander i ulike år
  • Korrigere fangststatistikken og beregne årsklassestyrke
  • Beregne hvor mye villaks som fanges, og hvor store bestandene er
  • Materiale og historisk arkiv for genetiske analyser

Skjellprøver

  • Peder Fiske

Prosjekter

Skjellprøver fra laks og sjøørret