Klima

Klimaforskning er et sentralt tema på tvers av NINAs fagområder og strategiske satsninger. Kunnskap om klimaendringenes effekt på natur og ressursgrunnlag er grunnleggende i vårt arbeid med fremtidsretta og helhetlige miljøløsninger. 

Kunnskap om klimaendringenes effekt på natur og ressursgrunnlag er sentral i arbeidet med fremtidsretta og helhetlige miljøløsninger. Foto © Annika Hofgaard/NINA
Kunnskap om klimaendringenes effekt på natur og ressursgrunnlag er sentral i arbeidet med fremtidsretta og helhetlige miljøløsninger. Foto © Annika Hofgaard/NINA.

Klimaets effekter på de økologiske prosessene har vært et tradisjonelt tema innen miljøforskningen, også i NINA. Fordi man forventer betydelige klimaendringer de neste tiårene, spesielt i nordområdene, er dette blitt ett av NINAs sentrale fagområder.

NINAs forskere studerer effekter av klimaendringer på arter, populasjoner, og økosystemer innen marine, akvatiske og terrestriske naturmiljøer i Norge og andre nordlige områder, og i andre områder i verden.

Aktuelle temaer NINA jobber med: 

  • Effekter av snø og issmelting på fiskebestander
  • Interaksjon mellom snø, planter og plantespisende dyr
  • Betydning av vinter- og sommerklima for planter, dyr og hele økosystem
  • Endringer i plante- og dyrearters utbredelse
  • Konsekvenser av sub-arktisk/alpin skoggrenseendring 
  • Fenologisk utvikling
  • Forandringer i arters produksjon og vekstmønster
  • Interaksjoner mellom klimaendringer og arealbruk

NINAs klimaeffektforskning er basert på et bredt nasjonalt og internasjonalt samarbeid både innenfor enkelte fagområder og mellom naturvitenskapelige- og samfunnsvitenskapelige fagområder.