Miljøovervåking

Miljøovervåking

NINA overvåker flere viktige dyrebestander og økosystemer og bidrar dermed til kunnskapsgrunnlaget for en mer bærekraftig forvaltning av naturen.

​Villrein merket med GPS-halsbånd som tar bilder og video mens reinen vandrer rundt på fjellet. Dette har for første gang gitt forskerne mulighet til å studere villreinen når den er helt uforstyrret av mennesker. Foto © Olav Strand/NINAVillrein merket med GPS-halsbånd som tar bilder og video mens reinen vandrer rundt på fjellet. Dette har for første gang gitt forskerne mulighet til å studere villreinen når den er helt uforstyrret av mennesker. Foto © Olav Strand/NINA

Overvåking av naturmiljøet er viktig for å dokumentere hvordan viktige egenskaper ved naturen endrer seg over tid som følge av naturlig eller menneskeskapt påvirkning. NINA overvåker flere viktige dyrebestander og økosystemer og bidrar dermed til kunnskapsgrunnlaget for en mer bærekraftig forvaltning av naturen.

Med naturovervåking forstår vi gjentatte observasjoner eller målinger av gitte egenskaper ved arter, naturtyper eller økosystemer foretatt etter spesifiserte og standardiserte metoder. Slik overvåking kan omfatte egenskaper som bestandsstørrelse, livshistorieparametere eller kondisjon hos forvaltningsrelevante arter. Overvåkingen kan også omfatte ulike mål for artssammensetning eller funksjoner i viktige eller spesielle økosystemer.

Overvåker endringer i naturen 

Langsiktig overvåking av naturmiljøet kan gi oss et bedre grunnlag for å forstå hvordan naturen endrer seg over tid. Overvåkingen vil i seg selv ikke kunne påvise årsaken til slike observerte endringer som kan skyldes langsiktige endringer i naturen, kortsiktige naturlige forstyrrelser som stormer eller branner, eller ulike menneskelige aktiviteter som endring av arealbruk, forurensninger eller klimapåvirkning. Overvåkingen kan imidlertid vise hvilke påvirkninger som er sannsynlige og gi grunnlag for mer detaljerte studier av årsakene til endring.

Miljøovervåking i Norge - nasjonale overvåkingsprogrammer

NINAs forskere er ansvarlige for det faglige opplegget og mye av gjennomføringen av overvåking av en rekke viktige dyrebestander som de store rovdyrene, hjortedyrene, fjellrev, sjøfugl, laksefisk og en rekke truete arter. NINAs forskere har også ansvar for eller deltar i overvåking av ulike naturtyper og økosystemer på land og i vann, dels for å følge utviklingen av disse økosystemene generelt, men også for å påvise om forvaltningstiltak, som for eksempel restaurering av økosystemer, har ønsket effekt. 

Resultatene fra NINAs overvåkingsaktiviteter inngår i en rekke ulike forskingsprosjekter i regi av NINA og andre institusjoner, så vel som i kunnskapsgrunnlaget for forvaltningen av arter og naturtyper. Mange av resultatene inngår også i Norges offisielle rapportering om tilstanden for norsk natur og biologisk mangfold til internasjonale konvensjoner og avtaler. 

Om NINA

Norsk institutt for naturforskning (NINA) er en uavhengig stiftelse som forsker på natur og samspillet natur – samfunn.  

About NINA

The Norwegian Institute for Nature Research (NINA) is Norway’s leading institution for applied ecological research.

Jobb i NINA

Vil du jobbe i NINA? Se oversikt over ledige stillinger.

Kontakt oss

 Postboks 5685 Torgarden,
   7485 Trondheim

 Sentralbord telefon 73 80 14 00
 E-post: firmapost@nina.no

NINA intro
NINA
Bestillngsskjema_MaurINorge
Bestillingsskjema