Hotspots for truede karplanter


Hvitmure. Foto: Siri Lie Olsen, NINA.  


Plantene danner grunnlaget for de aller fleste økosystemer på landjorda og spiller derfor en helt avgjørende rolle i naturen. Ifølge Norsk rødliste for arter 2015 er 291 norske karplantearter truet av utryddelse. Dette skyldes i all hovedsak endringer i arealbruk, for eksempel omlegging av landbruket, noe som både innebærer intensivert drift og at områder går ut av bruk, nedbygging og andre former for inngrep.