Overlapp mellom artsgrupper


 

Dersom hotspots for ulike artsgrupper overlapper, betyr det at vi kan ta vare på truede arter av karplanter, insekter og edderkoppdyr, sopp, lav og moser i samme geografiske område. I hvilken grad er det mulig?

Hvor overlapper hotspot-områdene?

Områder med stor grad av overlapp mellom hotspots for truede arter av ulike artsgrupper er konsentrert til områdene rundt Oslofjorden og til dels kyststrøk nord til Rogaland, på Nord-Vestlandet, rundt Trondheimsfjorden og i dalstrøkene på Østlandet, særlig Gudbrandsdalen (Figur 21). Det betyr at i disse områdene er mulighetene størst for å ivareta hotspots for flere artsgrupper på samme areal. Truede ansvarsarter følger i stor grad det samme mønsteret som truede arter, men for truede ansvarsarter er det også store hotspot-områder helt uten overlapp mellom artsgrupper (Figur 22). Det betyr at truede ansvarsarter av ulike artsgrupper i mindre grad kan forvaltes på de samme arealene enn truede arter generelt.

Hvilke artsgrupper overlapper?

Det er først og fremst hotspots for karplanter, sopp, moser og lav som overlapper. Det gjelder både truede arter og truede ansvarsarter. Det innebærer at selv om flere artsgrupper kan ivaretas på samme areal, vil ikke alle artsgrupper nødvendigvis inkluderes. Dette gjelder særlig insekter og edderkoppdyr, som i mindre grad overlapper med andre artsgrupper.

Også andre områder er viktige

Det er også viktig å merke seg at noen arter ikke fanges opp av hotspots i det hele tatt. Det betyr at dersom vi ønsker å ta vare på absolutt alle arter, er det nødvendig å fokusere på mer enn hotspot-områdene. Såkalte «coldspots», som ikke har spesielt høyt artsmangfold, kan være viktige levesteder for spesialiserte arter. Ofte mangler vi kunnskap om forekomsten av truede arter, og noen områder er dårlig kartlagt sammenlignet med resten av landet. Dette gjelder først og fremst Nord-Norge, og særlig Finnmark.

Antall artsgrupper med overlappende hotspots (topp 10 %, 5 % og 1 % av områdene med høyest modellert forekomst) for truede arter.

 

Antall artsgrupper med overlappende hotspots (topp 10 %, 5 % og 1 % av områdene med høyest modellert forekomst) for truede ansvarsarter.