Strategiske instituttsatsinger

Strategiske instituttsatsinger i NINA

De strategiske instituttsatsingene er en del av basisbevilgningen fra Norges forskningsråd. Satsingene skal bidra til at miljøinstituttene utvikler langsiktig kompetanse på forskningsfelt av spesiell interesse for miljøsektoren, og som ikke lar seg realisere gjennom andre virkemidler.

""
De strategiske instituttsatsingene øker NINAs kunnskap og kompetanse innenfor viktige områder som biologisk mangfold, klima, økosystemtjenester, og effekter av ulike menneskelige aktiviteter. Foto © Jan Ove Gjershaug/NINA

Formålet med den statlige basisfinansieringen av forskningsinstitutter er å sikre en sterk instituttsektor som kan tilby næringsliv og offentlig sektor relevant kompetanse og forskningstjenester av høy internasjonal kvalitet. Basisfinansieringen skal disponeres til langsiktig kunnskaps- og kompetanseoppbygging, og skal stimulere instituttenes vitenskapelige kvalitet, internasjonalisering og samarbeid.

De strategiske instituttsatsingene er en del av basisbevilgningen fra Norges forskningsråd. Satsingene skal bidra til at miljøinstituttene utvikler langsiktig kompetanse på forskningsfelt av spesiell interesse for miljøsektoren, og som ikke lar seg realisere gjennom andre virkemidler.

De strategiske instituttsatsingene øker NINAs kunnskap og kompetanse innenfor viktige områder som biologisk mangfold, klima, økosystemtjenester, og effekter av ulike menneskelige aktiviteter. Mennesket, og ulike menneskelige aktiviteter påvirker økosystemene, og flere av SIS-prosjektene tar utgangspunkt i dette. Høsting og kunnskapsbasert forvaltning av arter og økosystemer er derfor også viktige elementer i arbeidet med SIS i NINA.