Helhetlig økosystemforskning

Helhetlig økosystemforskning

Prosjektet er en strategisk satsing på økosystemforskning som vil gi et bedre grunnlag for helhetlige vurderinger og forvaltning.

Behovet for forskning på hvordan økosystemene endrer seg over tid (økosystemdynamikk), økosystemtjenester og økosystemenes tilstand er stort og økende. Denne kunnskapen er blant annet nødvendig for at det skal være mulig å forvalte natur og naturressurser på en helhetlig måte (økosystembasert forvaltning). 

I «Klima- og miljødepartementets prioriterte forskningsbehov (2016-2021)» er det spesifikt påpekt at det er behov for mer kunnskap om sammenhengen mellom naturmangfold og økosystemtjenester, måling og definering av økologisk tilstand, samt utvikling av metoder for å vurdere den samlede belastningen på naturmiljøet og biologisk mangfold.

Økologisk tilstand 

Norsk handlingsplan for naturmangfold har som et hovedmål at økosystemene skal ha god tilstand for å kunne bevare biologisk mangfold og levere økosystemtjenester. Som et svar på dette satte regjeringen ned et ekspertråd som skulle utvikle et helhetlig fagsystem for vurdering av god økologisk tilstand. Ekspertrådet pekte på behovet for å styrke overvåkningen av økosystemer på land, men også for å utvikle bedre elektronisk infrastruktur (e-infrastruktur) for slike overvåkningsdata, samt for å utvikle konkrete målbare verdier for økologisk tilstand.

Sykdommer og parasitter

Hendelser det siste året, ikke minst situasjonen knyttet til skrantesjuke (CWD) på villreinen i Nordfjella og oppdagelsen av at soppen Batrachochytrium dendobatidis, som har ført til utryddelse av amfibier i andre deler av verden, har tydeliggjort behovet for å inkludere sykdommer og parasitter når vi skal undersøke økosystemenes tilstand. 

Prosjektets hovedmål

En strategisk satsing på forskning på økosystembasert forvaltning og synteser av økologisk tilstand vil gjøre NINA i stand til å svare på helt sentrale spørsmål knyttet til forvaltning av naturen. Satsingen vil henge tett sammen med våre aktiviteter innenfor naturovervåkning, utvikling av e-infrastruktur for økologiske data og satsinger knyttet til vilthelse og sykdomsøkologi.

Hovedmålene med prosjektet er:

 • Å styrke NINAs evne til helhetlig økosystembasert forskning og vurdering
 • Å øke kompetansen hos NINAs forskere knyttet til fastsetting og beregning av økologisk tilstand, økosystemtjenester og samla belastning på økosystemer
 • Å øke kompetansen om dyrehelse og -sykdom og evnen til å undersøke og vurdere hvordan disse virker i samspill med andre økologiske faktorer
 • Å bygge kompetanse i NINA til å utarbeide og skrive synteser
 • Å meisle ut NINA sin strategi for denne typen satsinger for årene som kommer. Som ledd i dette skal det utvikles en ny SIS med oppstart i 2021.

Prosjektinformasjon

Prosjektleder: Erlend B. Nilsen

Full prosjekttittel: Økosystemforskning – synteser og helhetlige vurderinger

 

Deltakere arbeidspakke 1 (WP1):

 • Jens Åstrøm 
 • Signe Christensen-Dalsgaard
 • Antti Eloranta
 • Line Sundt-Hansen
 • Geir Bolstad
 • Bård Jørgen Bårdsen
 • Jane Jepsen
 • Torkild Tveraa
 • Rannveig M. Jacobsen
 • Marianne Evju
 • Kim Magnus Bærum
 • Roald Vang
 • Joachim Töpper
 • Nina Eide
 • Simon Jakobssen
 • Trine Hay-Setsaas

 

Deltakere arbeidspakke 2 (WP2):

 • Bjørnar Ytrehus (WP-leder)
 • Børge Moe
 • Andrea Miller
 • Sveinn Are Hansen
 • Tor Atle Moe
 • Frode Fossøy