Nyheter

 

Miljøkrav er bra og kan gi mer vannkraft

Published on: 21. August 2020
Author: Juliet Landrø

Bedre miljø i regulerte vassdrag er viktig, men kan gi tap i kraftproduksjon. Tapet kan imidlertid reduseres gjennom å ta i bruk ny metodikk, og opprusting og utvidelser kan gi ny kraft.

Miljøkrav er bra og kan gi mer vannkraft
Miljødesign Mandalselva er et godt eksempel på at forskere og kraftselskap både fikk til gode miljøløsninger og mer kraftproduksjon. På bildet jobber de for eksempel med å gjøre elva til et bedre leveområde for laks.

En kronikk skrevet av:
Line Sundt-Hansen, forsker i Norsk institutt for naturforskning og medlem i ledergruppa i forskningssenteret HydroCen.
Torbjørn Forseth, seniorforsker i Norsk institutt for naturforskning og leder av miljøarbeidet i HydroCen.

I en sak i NRK 22. juli er konserndirektør i kraftselskapet BKK bekymret for tapet i vannkraftproduksjon som følge av nye miljøkrav.

Tapet trenger ikke å bli så stort som direktøren anslår når miljøet nå skal bedres i mange regulerte vassdrag. Ved å ta i bruk løsninger basert på metodikken miljødesign, kan krafttapet ofte reduseres. Vi har til og med vist at det går an å finne vinn-vinn løsninger, hvor vi både får mer kraft og bedre miljø på en gang. De store miljødesignprosjektene i Kvina og Mandalselva er gode eksempler på det.

Metodikken har blitt utviklet gjennom storstilt forskningsinnsats og tverrfaglig samarbeid i flere år. Målet er å bedre vannmiljøet i regulerte vassdrag samtidig som det tas hensyn til vannkraftproduksjonen. Dette er mulig gjennom smartere bruk av vann og fysiske tiltak i elvene.

Men vi må prioritere å ta i bruk metoden – og forskerne og konsulentene som kan miljødesign må bli tatt med i arbeidet med å utarbeide nye regler for kraftverkene. Vi ser dessverre at noen kraftselskap er for passive og ikke tar i bruk metodikken til tross for at kunnskapen har vært fritt tilgjengelig i en håndbok siden 2013.

I HydroCen, norsk forskningssenter for vannkraftteknologi, arbeides det ikke bare med nye teknologiske løsninger for vannkraft. Vi jobber også med å finne bedre miljøløsninger og å videreutvikle miljødesign. Miljødesign ble utviklet for laks, nå ser vi på andre fiskearter, på andre deler av elvemiljøet og på rekreasjonsinteresser langs elvene. Det er gjennom samarbeid mellom vannkraftingeniører, planleggere og miljøforskere at de gode løsningene kan finnes.

Også ved opprusting og utvidelser av eksisterende vannkraftanlegg går det an å finne gode løsninger for miljøet. Dette kan gi økt fornybar kraftproduksjon uten veldig store nye naturinngrep. Derfor er vi miljøforskere enige med våre mer teknologiske orienterte kollegaer i HydroCen om at vannkraft kan spille en viktigere rolle for framtidig økt produksjon av fornybar energi enn mange antar, og at dette kan gjennomføres på måter som er gode for miljøet.

Vi må som samfunn veie miljøkonsekvensene av ulike former for fornybar kraftproduksjon mot hverandre, og velge de løsningene som er best både for klima og natur. Opprusting og utvidelser av vannkraft kan komme godt ut av en slik sammenligning, men da må vi akseptere krafttap noen steder der vannkraftreguleringen har hatt svært negative konsekvenser for miljøet. Er vi smarte kan oppsiden være økt produksjon gjennom opprusting og utvidelser i andre allerede utbygde vassdrag.

Vi må ta i bruk kunnskapen fra forskningsmiljøene og gi vannkraften gode rammebetingelser, slik at vi bidrar i arbeidet med å løse den doble utfordringen – å begrense klimaendringer og stoppe tapet av natur.

 

Print
Søk etter nyheter

Norsk institutt for naturforskning

NINA er en uavhengig stiftelse som forsker på natur og samspillet natur – samfunn.
Følg oss på: