Nyheter

 

NINAs innspill til FNs miljøforsamling og ny naturavtale

Published on: 9. October 2020
Author: Anne Olga Syverhuset

NINA har i vårt høringsinnspill framhevet noen prioriterte områder vi mener bør inngå i den nye globale naturavtalen. 

NINAs innspill til FNs miljøforsamling og ny naturavtale

I dag lider 3,2 milliarder mennesker som følge av ødelagt natur, verden bruker dobbelt som så mye av jordas ressurser nå i 2019 som i 1980, 75 prosent av verdens landarealer er betydelig endret og påvirket og en million arter er truet av utryddelse. Konklusjoner og anbefalinger fra Naturpanelets første hovedrapport må følges opp med konkrete mål og tiltak som kan på en effektiv måte bidra til å oppnåmålene. 

NINA har i vårt høringsinnspill til Klima- og miljødepartementet framhevet noen prioriterte områder vi mener bør inngå i den nye globale naturavtalen.

1.    Gjennomgripende samfunnsendringer er nødvendig for å stanse tap av natur
2.    Bærekraftig arealforvaltning til beste for natur og karbonlagring i økosystemene
3.    Det globale klima- og naturarbeidet må forenes
4.    Oppfølging av mål må integreres i politikk og styresett
5.    Opprettholde og ta vare på økosystemene og deres naturgoder
6.    Naturrestaurering
7.    Grønn økonomi og bærekraftig ressursforvaltning
8.    Bærekraftig bruk: Økonomisk aktivitet og næringsvirksomhet må være økologisk bærekraftig
9.    Kunnskap, kapasitet og kompetanse

Les hele høringsinnspillet her.
 

Print
Søk etter nyheter

Norsk institutt for naturforskning

NINA er en uavhengig stiftelse som forsker på natur og samspillet natur – samfunn.
Følg oss på: