News

Bygger hytter i unike villreinområder

Published on: 6. November 2019
Author: Jørn J. Fremstad

856 nye frititidsbygg er satt opp i villreinens leveområder de siste fem årene. NINA-forskere frykter at byggingen bidrar til å splitte opp områdene i enda større grad.

 

Bygger hytter i unike villreinområder

Innenfor de ti områdene som i henhold til Naturbase er utpekt som nasjonale leveområder for villrein er det totalt 19 053 fritidsbygg per 1. januar 2019. Hele 6 900 av dem ligger i Rondane, og både Ryfylke og Austhei i Setesdal har betydelig flere enn de øvrige områdene med henholdsvis 2 800 og 2 600, ifølge Statistisk sentralbyrå (SSB).

Det har vært en vekst på totalt 856 nye fritidsbygg i disse nasjonale leveområdene i femårsperioden 2014–2018. I samtlige  har antall fritidsbygg økt i perioden. Setesdal og Ryfylke er i en særstilling, med så mange som 268 nye fritidsbygg. Rondane og Hardangervidda har også hatt en større vekst i femårsperioden, med 214 og 132 nye fritidsbygg.

Hytter øker presset

– Hyttene, og infrastrukturen som følger med, legger beslag på områder direkte, men dette er beskjedne areal. Problemet for villreinen er ferdselen ut fra hyttene. Villreinområdene er attraktive utfartssteder, og hyttene gir folk lettere tilgang og fører til et økende press på områdene, forteller  forsker Vegard Gundersen i Norsk institutt for naturforskning (NINA).

Forskningen er blitt mer og mer klar over at bruken av infrastrukturen forstyrrer villreinen mer enn selve inngrepet. Hjortedyr generelt, og reinsdyr mer spesielt, har et vidt spekter av responser på forstyrrelser. Blant annet unngår dyrene helt eller delvis å bruke områder hvor de forstyrres, slik at en over tid taper viktige beiteareal og trekkruter.

Oppfatter mennesker som rovdyr

– Dette er forventede effekter, siden reinsdyra oppfatter mennesket som et rovdyr, sier forsker Olav Strand i NINA.

Undersøkelser har vist at ville organismer helt eller delvis unngår eller reduserer bruken av områder med moderat til høyt nivå av forstyrrelser. Innenfor denne sonen er det dyrenes evne til å sanse forstyrrelsene, og intensiteten av dem, som bestemmer hvor store områder som påvirkes. Siden dyrene i større grad fortsetter vekk fra inngrepet også utenfor denne sonen, vil det være en større sone rundt områdene med forstyrrelser hvor vi observerer at dyrene reduserer bruken av arealet.

– Et eksempel er villrein som vil vandre vekk fra forstyrrelsene før de gjenopptar normal bruk av arealet, og faktorer som lukt, bevegelser og lys  gir tidlig signal til reinen om at her må den være på vakt. Dette bidrar til at områdene som påvirkes negativt av forstyrrelsen gjerne er større enn områdene hvor dyrene opplever direkte forstyrrelser. Når det gjelder villrein og veier så snakker vi ofte om avstander på 5-10 km vekk fra middels til sterkt trafikkerte veger før dyrene har en normal og upåvirka atferd og arealbruk, forklarer Strand.

6 000 hytter i spesielt viktige områder

Nasjonalt villreinområde i henhold til regionale planer for fjellområder med villrein, er fjellområder som er spesielt viktige for villreinens framtid i Norge. Det er vedtatt sju regionale planer for en helhetlig forvaltning av villreinområdene, og i  2019 var det totalt 6 293 fritidsbygg i disse sju områdene. Flest er det i Snøhetta-Knutshø, Rondane-Sølnkletten og Setesdalsheiene med henholdsvis 1 715, 1 654 og 1 286 fritidsbygg. Samlet sett utgjør disse hele 74 prosent av alle fritidsbygg innenfor de regionale planene for fjellområder med villrein.

– Det er viktig å tilrettelegge for at hyttefolket kanaliseres til de minst sårbare områdene. Derfor bør merkede turstier og oppkjørte skiløyper legges nær hyttene og ut i randområdene, sier Gundersen.

Innenfor det de sju regionale planene definerer som de viktigste villreinområdene, er det bygd 123 nye hytter siste fem år. Dette er områder hvor hensynet til villrein skal veie særlig tungt. Det er flest nye fritidsbygg i regionene Snøhetta-Knutshø og Hardangervidda med henholdsvis 34 og 32 fritidsbygg.

– For hytter som ligger langt inn i fjellet, vil ferdselen være beskjeden og stort sett begrensa til noen perioder om sommeren og i jakta. Denne ferdselen medfører langt mindre forstyrrelser enn den fra turisthytter, sier Gundersen.

Statistikk for fritidsbygg

Analysen fra SSB baserer seg på den seneste publiseringen av statistikken fritidsbyggområder. Den viser antall fritidsbygg og utviklingen av nye fritidsbygg de siste fem årene i villreinens leveområde, i henhold til Naturbase, og i nasjonalt villreinområde, i henhold til regionale planer for fjellområder med villrein.

Villreinens leveområder i Fastlands-Norge utgjør i henhold til Naturbase 24 mer eller mindre atskilte villreinområder. Ti av dem er utpekt som nasjonale leveområder. Det er kun disse ti som er med i denne analysen.

Kontakt:
Olav Strand
Vegard Gundersen

Les mer:
Statistisk sentralbyrå: Flere nye hytter i unike villreinområder 

NINA-rapport: GPS villreinprosjektet i Setesdal-Ryfylke – avbøtende tiltak

Anbefaler tiltak for villrein i Setesdal-Ryfylke

Villreinens leveområde1, nasjonale villreinområder2 og nye fritidsbygg siste fem år 2014-2019.

1 I kartfigur over villreinens leveområde viser de ti fjellområdene som har status Nasjonale villreinområder

2 I kartfiguren over nasjonalt villreinområde iht. regionale planer for fjellområder med villrein er det kun tatt med områder i planene definert som nasjonalt villreinområde. Randsoner eller utviklingsområder er ikke med.

Kilde: Statistisk sentralbyrå. 2019

 

 

Print

Kittiwakes find refuge on offshore oil rigs

19.11.2020
Offshore oil rigs serve as a breeding refuge for Norwegian Black-legged Kittiwakes. Although they are few in number, these birds produce more chicks than kittiwakes in natural colonies along the coast, to the benefit of the impoverished Norwegian Kittiwake population. ...
Read more..

Seabird experts in CAFF propose a new kittiwake conservation plan

04.11.2020
The Circumpolar Seabird Group under CAFF and the Arctic Council has proposed a conservation plan for the black-legged kittiwake Rissa tridactyla , a species which has been declining severely since the 1970s. Four main objectives are identified, and specific action...
Read more..

Palm oil certification brings mixed outcomes to neighbouring communities

02.11.2020
Sustainable certification of oil palm plantations can reduce poverty, but the timing of certification is among the factors that influence the effect.
Read more..

Seabirds and kelp harvest – conflict or harmony?

18.09.2020
Foraging shags and commercial kelp harvesters very often utilize the same marine areas.
Read more..

How efficient are mitigation measures for bird-friendly wind power?

14.08.2020
Simple measures can make wind turbines more bird friendly. New research shows that measures such as painting the rotor blades or towers, using UV-light and smart micro-siting of wind turbines, decreases the risk for bird collisions considerably.
Read more..

Wild salmon’s wild journey in the ocean

28.05.2020
Last spring Atlantic salmon were tagged with satellite tags in Southern Norway. Now they have phoned home.
Read more..

Vultures respond to auditory cues

20.05.2020
Vultures and other avian scavengers characteristically circle the skies, scanning the ground for carcasses. New research has revealed that these birds can, in addition to sight, respond to auditory cues indicative of potential foraging opportunities.
Read more..

Carbon emissions have made the world a greener place, which has a cooling effect

07.02.2020
The very same carbon emissions responsible for harmful changes to climate are also fertilizing plant growth, which in turn is somewhat moderating global warming. This affects also remote places, like the High Arctic.
Read more..

Animals take climate action

02.09.2019
Migratory animals are actively adjusting their traditions to climate change.
Read more..

A ray of hope for the golden deer of Myanmar

29.05.2019
Developing state-of-the-art statistical tools that combine different sources of data has allowed researchers from Norway and Myanmar to make robust estimates of population size for an often-overlooked population of one of the world’s most threatened deer species. The r...
Read more..

Have you checked your baggage for alien species?

11.04.2019
Are you travelling to the Arctic? Seeds, insects and parasites can travel with you as stowaways without your knowledge. A new short film explains how you can avoid bringing unwanted species that can threaten the vulnerable Arctic environment.  
Read more..

China and India dominate in greening the Earth

13.02.2019
A new study reports China’s planting of trees and India’s intensive crop cultivation as the main reasons why the Earth is greening throwing doubt on the role of carbon dioxide fertilization, which climate change skeptics have touted as the beneficial effects of otherwi...
Read more..

First estimates of body mass change between the breeding and wintering stage in Atlantic Puffins.

07.01.2019
By measuring body mass and wing length of adult Atlantic Puffins on their breeding grounds and in their wintering areas near the Faroe Islands, researchers have now estimated the seasonal changes in body mass for two populations breeding in Norway and Scotland.
Read more..

Long-term side-effects of abdominal implants in brown bears

15.10.2018
A recent study from the Scandinavian Brown Bear Research Project has shown serious side effects from radio transmitters implanted into the abdominal cavity of brown bears.
Read more..

Environmental benefits of leaving offshore infrastructure in the ocean

05.07.2018
More than 7500 oil and gas platforms and wind turbines will become obsolete in the next few decades. Full removal may not be the best plan after all, according to new survey of international experts.
Read more..

Standardization and facilitation of seabird data for use in impact and environmental risk assessments

02.07.2018
A new NINA-report gives recommendation on how seabird data should best be used in impact and environmental risk assessments.
Read more..

NINA Annual Report 2017

27.06.2018
NINA’s key statistics and activities throughout 2017. 
Read more..

Flexibility in the foraging behaviour of the kittiwake may buffer the effect of marine environmental changes

30.01.2018
Recent Norwegian research shows that the black-legged kittiwake is surprisingly flexible when it comes to finding food for itself and its chicks. The ability to adapt makes this small gull robust to changes in the marine environment – that is, if it has access to suita...
Read more..

Impacts of salmon lice on wild Atlantic salmon and sea trout

10.01.2018
New report concludes: Considerable evidence exists that there is a link between farm-intensive areas and the spread of salmon lice to wild Atlantic salmon and sea trout. 
Read more..

 

Norwegian Institute for Nature Research

NINA is an independent foundation for nature research and research on the interaction between human society, natural resources and biodiversity.
Follow us on: