NINA Special Report

2013

Forseth, T., Harby, A. (eds.), Ugedal, O., Pulg, U., Fjeldstad, H.P., Robertsen, G., Barlaup, B., Alfredsen, K., Sundt, H., Saltveit, S.J., Skoglund, H., Kvingedal, E., Sundt-Hansen, L., Finstad, A.G., Einum, S. & Arnekleiv, J.V. 2013. Håndbok for miljødesign i regulerte laksevassdrag. - NINA Temahefte 52. 90. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Trondheim.
Strand, O., Flemsæter, F., Gundersen, V. & Rønningen, K. 2013. Horisont Snøhetta. - NINA Temahefte 51. 99 pp. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Trondheim.


2012

Kaltenborn, B.P. 2012. Bruk og vern i utmarksområder. Sluttrapport. Strategisk instituttprogram for perioden 2009-2011. - NINA Temahefte 50. 46 pp. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Lillehammer.
Kjelden, J., Krogdahl, R., Heggem, V., Fiske, P., Hvidsten, N.A., Baardsen, S., Stensland, S. & Aas, Ø. 2012. Elvene rundt Trondheimsfjorden. Laks og verdiskaping. Oppsummeringsrapport – korrigert versjon. - NINA Temahefte 48. 32 pp. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Trondheim.
Staverløkk, A., Gjershaug, J.O. & Ødegaard, F. 2012. Humler i Norge. En felthåndbok om våre 34 humlearter. - NINA Temahefte 49. 26 pp. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Trondheim.


2011

Hesthagen, T. 2011. Sløefiske i Oppland. Ein vanleg fiskemåte i gammal tid. - NINA Temahefte 46. 165 pp. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Trondheim.
Linnell, J.D.C., Thomassen, J. & Jones, K. 2011. Wildlife-Human Interactions: From Conflict to Coexistence in Sustainable Landscapes. - NINA Temahefte 45. 12 pp. Norsk institutt for naturforskning, Trondheim.
Aas, Ø. & Qvenild, M. (eds.) 2011. Verktøy for bedre forvaltning av biologisk mangfold. Sluttrapport, strategisk instituttprogram ”Research tools for the management of biodiversity to meet the 2010 objectives” for 2006-2010. - NINA Temahefte 44. 46 pp. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Lillehammer.


2010

Hagen, D. & Skrindo, A.B. (eds.) 2010. Restaurering av natur i Norge. Et innblikk i fagfeltet, fagmiljøer og pågående aktivitet. - NINA Temahefte 42. 109 pp. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Trondheim.
Aas, Ø. & Dervo, B.K. 2010. Innlandsfisketurisme i Norge – muligheter og utfordringer. Veileder. - NINA Temahefte 43. 27 pp. Norsk institutt for naturforskning, Lillehammer.


2009

Andersen, R., Fagerheim, W.I. & Solheim, J.T. 2009. Hjorteviltforvaltning. Hvordan forvalte store beitedyr. Tre scenarier. - NINA Temahefte 40. 92 pp. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Trondheim.
Revie, C., Dill, L., Finstad, B. & Todd, C. 2009. Sea Lice Working Group Report. - NINA Temahefte 39. 117 pp. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Trondheim.
Skogen, K. 2009. Friluftsliv i endring. Felles strategisk instituttprogram mellom NINA, NIBR og NIKU 2004-2008. - NINA Temahefte 38. 31 pp. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Oslo.


2008

Thorstad, E.B., Fleming, I.A., McGinnity, P., Soto, D., Wennevik, V. & Whoriskey, F. 2008. Incidence and impacts of escaped farmed Atlantic salmon Salmo salar in nature. - NINA Temahefte 36. 110 pp.


2006

Hansen, L.P. & Windsor, M. 2006. Interactions between aquaculture and wild stocks of atlantic salmon and other diadromous fish species: science and management, challenges and solutions. Convener's Report. - NINA Temahefte 34. 74 pp. NINA, Trondheim; NASCO, Edinburgh; ICES, Copenhagen.
Sandlund, O.T., Hovik, S., Selvik, J.R., Øygarden, L. & Jonsson, B. (eds.) 2006. Nedbørfeltorientert forvaltning av store vassdrag. - NINA Temahefte 35. 80 pp. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Trondheim.


2005

Eide, N.E., Andersen, R., Elmhagen, B., Linnell, J.D.C., Sandal, T., Dalén, L., Angerbjørn, A., Hellström, P. & Landa, A. 2005. Felthandbok - fjellrev. En veileder til overvåking av fjellrevbestanden, tolking av spor og sportegn, skille mellom fjellrev, rødrev og rømt oppdrettsrev. - NINA Temahefte 29. 28 pp.
Eide, N.E., Andersen, R., Elmhagen, B., Linnell, J.D.C., Sandal, T., Dalén, L., Angerbjørn, A., Hellström, P. & Landa, A. 2005. Fälthandbok - Fjällräv. En vägledning vid inventering av fjällrävsbeståndet, tolkning av spår och spårtecken, samt skillnader mellan fjällräv, rödräv och förrymda farmrävar. - NINA Temahefte 30. 28 pp.
Heggberget, T.M. & Jonsson, B. (eds.) 2005. Landskapsøkologi: arealbruk og landskapsanalyse. NINAs strategiske instituttprogrammer 2001-2005. - NINA Temahefte 32. 100 pp.
Jonsson, B. & Yoccoz, N. (eds.) 2005. Økosystemdynamikk: menneskelig påvirkning på biologisk mangfold. NINAs strategiske instituttprogrammer 2001-2005. - NINA Temahefte 33. 89 pp.
Svenning, M.A. & Jonsson, B. (eds.) 2005. Kystøkologi : økosystemprosesser og menneskelig aktivitet. NINAs strategiske instituttprogrammer 2001-2005. - NINA Temahefte 31. 64 pp.


2004

Andersen, R. & Hustad, H. (eds.) 2004. Villrein og samfunn. En veiledning til bevaring og bruk av Europas siste villreinfjell. - NINA Temahefte 27. 77 pp.
Vistnes, I., Nellemann, C. & Bull, K.S. 2004. Inngrep i reinbeiteland. Biologi, jus og strategier i utbyggingssaker. - NINA Temahefte 26. 67 pp.


2003

Andersen, R., Linnell, J.D.C. & Hustad, H. (eds.) 2003. Rovvilt og samfunn : en veileder til sameksistens i det 21. århundre. - NINA Temahefte 22. 48pp.
Andersen, R., Linnell, J.D.C., Hustad, H. & Brainerd, S.M. (eds.) 2003. Large predators and human communities in Norway. A guide to coexistence for the 21st century. - NINA Temahefte 25. 48 pp.
Framstad, E., Bakkestuen, V., Bruteig, I.E., Kålås, J.A., Nygård, T. & Økland, R.H. 2003. Natur i endring. Terrestrisk naturovervåking 1990-2003. - NINA Temahefte 24. 30pp.


2002

Andersen, R., Kvam, T., Linnell, J.D.C., Moa, P., Odden, J. & Swenson, J.E. 2002. Møt gaupa: uproblematisk rovdyr – eller notorisk lystmorder?. - s. 78-85 in Pedersen, H.C. & Jonsson, B. (eds.) Bærekraftig høsting av bestander: Sluttrapport. NINA Temahefte 18.
Erikstad, L. & Sloreid, S.E. 2002. Hva kan en GIS-analyse fortelle om et vassdrag?. - p31-33 in Aagaard, K., Bækken, T. & Jonsson, B. Felles instituttprogram. Virkninger av forurensing på biologisk mangfold: Vann og vassdrag i by- og tettstednære områder. Sluttrapport 1997-2001. NINA Temahefte 19.
Jensen, A.J., Fiske, P., Zubchenko, A., Johnsen, B.O. & Næsje, T.F. 2002. Har bestandssammensetningen hos laks i Nordområdene endret seg?. - 40-42 in Pedersen, H.C. & Jonsson, B. (eds.) Bærekraftig høsting av bestander. Sluttrapport. NINA Temahefte 18.
Landa, A., Andersen, R. & Halgunset, I. 2002. Jerven -naturarv med mange problemer. - 72-77 in Pedersen, H.C. & Jonsson, B. Bærekraftig høsting. NINAs strategisk institutt program 1996-2000. NINA Temahefte 18.
Schartau, A.K. & Hobæk, A. 2002. Biologisk mangfold i by og tettstedsnære dammer og tjern-miljøtrusler og forvaltningsmessige utfordringer. - p. 74-75 in Felles instituttprogram. Virkninger av forurensning på biologisk mangfold: Vann og vassdrag i by- og tettstedsnære områder. Sluttrapport 1997-2001. NINA Temahefte 19.
Schartau, A.K., Hobæk, A., Halvorsen, G., Brettum, P., Bongard, T., Mjelde, M., Hanssen, O., Andersen, T., Muniz, I.P. & Sloreid, S.E. 2002. Dammer i et bylandskap: biologisk mangfold og trusselfaktorer. I: Felles instituttprogram. Virkninger av forurensninger på biologisk mangfold: Vann og vassdrag i by- og tettstedsnære områder. Sluttrapport 1997-2001. - NINA Temahefte 19: 51-67. Trondheim, Stiftelsen for naturforskning og kulturminneforskning.
Strand, O., Swenson, J.E., Jordhøy, P., Nellemann, C., Solberg, E.J., Linnell, J.D.C. & Holand, Ø. 2002. Villrein; i grenseland mellom bruk og bevaring. - p. 56-60 in Pedersen, H.C. & Jonsson, B. (eds.) Bærekraftig høsting av bestander: Sluttrapport . NINA Temahefte 18.
Aagaard, K., Bækken, T. & Jonsson, B. (eds.) 2002. Biologisk mangfold i ferskvann. Regional vurdering av sjeldne dyr og planter. - NINA Temahefte 21. 48 pp. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Trondheim.


2001

Fiske, P. & Aas, Ø. 2001. Elvebeskatning av laksefisk - oppsummering og anbefalinger. - NINA Temahefte 20: 13-18.
Fiske, P. & Aas, Ø. (eds.) 2001. Laksefiskeboka. Om sammenhenger mellom beskatning, fiske og verdiskaping ved elvefiske etter laks, sjøaure og sjørøye.. - NINA Temahefte 20. 100 p. Trondheim, Stiftelsen for naturforskning og kulturminneforskning.
Fiske, P., Hansen, L.P. & Næsje, T.F. 2001. Bakgrunnskunnskap: Hvor mye gytefisk trengs for at bestandene skal opprettholdes?. - NINA Temahefte 20: 29-31.
Fiske, P., Hansen, L.P., Hårsaker, K. & Næsje, T.F. 2001. Bakgrunnskunnskap: Biologiske hovedtrekk ved laks, sjøaure og sjørøye. - NINA Temahefte 20: 22-29.
Fiske, P., Hansen, L.P., Hårsaker, K., Lund, R.A., Næsje, T.F., Sandhaugen, A.I. & Thorstad, E.B. 2001. Beskatning og selektiv fangst. - NINA Temahefte 20: 39-62.
Fiske, P., Lund, R.A. & Aas, Ø. 2001. Hva ønsker vi å få vite mer om?. - NINA Temahefte 20: 95-97.
Fleming, I.A. 2001. Avl i fangenskap: konflikter mellom å bevare genetisk variasjon og naturlig adferd. - NINA Temahefte 17: 34-35.
Fleming, I.A., Hindar, K., Jonsson, B. & Hansen, L.P. 2001. Effekter av rømt laks på villaks. - NINA Temahefte 17: 94-97.
Fry, G., Dramstad, W., Fjellstad, W. & Erikstad, L. 2001. Indikatorer for biologisk mangfold. - NINA Temahefte 17: 51-54.
Fry, G., Fjellstad, W., Scutcliffe, O. & Bakkestuen, V. 2001. Fragmentering i kulturlandskapet og sommerfuglers landskapsøkologi. - NINA Temahefte 17: 80-84.
Fry, G., Skar, B., Jerpåsen, G. & Stabbetorp, O.E. 2001. Natur, fornminnner og inngrep i skog - prediksjonsmodellering. - NINA Temahefte 16: 89-98. Trondheim, Stiftelsen for naturforskning og kulturminneforskning.
Halvorsen, G. & Berge, D. 2001. Kunstig strandsone - et egnet tiltak for å øke fiskeproduksjonen i et reguleringsmagasin?. - NINA Temahefte 16: 66-77. Trondheim, Stiftelsen for naturforskning og kulturminneforskning.
Heggberget, T.M. & Jonsson, B. (eds.) 2001. Virkninger av fysiske naturinngrep - systemøkologisk innretning. Sluttrapport.. NINAs strategiske instituttprogrammer 1996-2000. - NINA Temahefte 16. 98 s.
Heggberget, T.M., Berger, H.M., Kvaløy, K. & Lamberg, A. 2001. Oter og mink i steinsatt sjøørretelv. - NINA Temahefte 16: 32-38.
Hesthagen, T. 2001. Oppdrettsbakgrunn hos aure påvirker gjenfangstene og fordelingen mellom bunnområder og de frie vannmasser i et reguleringsmagasin. - NINA Temahefte 16: 44-46.
Hesthagen, T. 2001. Betydelig reduksjon i fangstutbyttet hos aure i Tesse etter reguleringen. - NINA Temahefte 16: 52-55.
Hesthagen, T. & Gran, R. 2001. Avkastningen av aure i et reguleringsmagasin ble lite påvirket av omfattende utsettinger. - NINA Temahefte 16: 56-61.
Hesthagen, T. & Saksgård, R. 2001. Næringssvikt hos aure i et høyfjellsmagasin etter at skjoldkrepsen forsvant ga betydelige negative effekter på vekst og avkastning. - NINA Temahefte 16: 62-65.
Hindar, K. & Jonsson, B. (eds.) 2001. Bevaring av biodiversitet - fra gener til landskap. Sluttrapport.. NINAs Strategiske instituttprogrammer 1996-2000. - NINA Temahefte 17. 125 pp. NINA-NIKU Stiftelsen for naturforskning og kulturminneforskning, Trondheim.
Hindar, K., Fleming, I.A., Hansen, L.P. & Balstad, T. 2001. Hybridisering mellom laks og ørret. - NINA Temahefte 17: 43-44. Trondheim, Stiftelsen for naturforskning og kulturminneforskning.
Hindar, K., Kvaløy, K. & Balstad, T. 2001. DNA-analyse av utdøing og rekolonisering. - NINA Temahefte 17: 22-23. Trondheim, Stiftelsen for naturforskning og kulturminneforskning.
Hindar, K., Aagaard, K., Balstad, T. & Hanssen, O. 2001. Genetisk mangfold hos sommerfugler. - NINA Temahefte 17: 24-27.
Hvidsten, N.A. & Jensen, A.J. 2001. Vintervannføringen påvirker produksjonen av laksesmolt i Orkla. - NINA Temahefte 16: 40-42. Trondheim, Stiftelsen for naturforskning og kulturminneforskning.
Hårsaker, K. & Næsje, T.F. 2001. Sjøaure og sjørøye - overbeskyttede og uutnyttede ressurser?. - NINA Temahefte 20: 63-70. Trondheim, Stiftelsen for naturforskning og kulturminneforskning.
Johnsen, B.O. 2001. Utsetting av ensomrig settefisk i innsjø: Er utsettingsstedet viktig og gir stor settefisk bedre gjenfangst enn små settefisk?. - NINA Temahefte 16: 47-50. Trondheim, Stiftelsen for naturforskning og kulturminneforskning.
Jonsson, N., Aagaard, K., Jonsson, B., Bongard, T., Hanssen, O. & Berger, H.M. 2001. Hvordan påvirker steinsetting av elvebunn ørret- og bunndyrfaunaen i et vassdrag?. - NINA Temahefte 16: 18-31. Trondheim, Stiftelsen for naturforskning og kulturminneforskning.
Lein, K., Birkelund, H. & Aas, Ø. 2001. Næringsmessige konsekvenser av ulike fiskereguleringer. - NINA Temahefte 20: 79-89. Trondheim, Stiftelsen for naturforskning og kulturminneforskning.
Nygård, T., Wiseth, B., Grønnesby, S., Grønlien, P.M. & Halley, D.J. 2001. Hønsehauken i skogbrukslandskapet. - NINA Temahefte 16: 79-88. Trondheim, Stiftelsen for naturforskning og kulturminneforskning.
Skarpe, C. 2001. Storskala miljøendringer og vegetasjon. - NINA Temahefte 17: 114-117. Trondheim, Stiftelsen for naturforskning og kulturminneforskning.
Skarpe, C. 2001. Artssammensetning og beitetrykk på savanne. - NINA Temahefte 17: 85-88. Trondheim, Stiftelsen for naturforskning og kulturminneforskning.
Stabbetorp, O.E. & Skarpaas, O. 2001. Levedyktighetsanalyse av sjeldne plantearter. - NINA Temahefte 17: 73-79. Trondheim, Stiftelsen for naturforskning og kulturminneforskning.
Stabbetorp, O.E., Skarpaas, O. & Nordal, I. 2001. Genetisk mangfold hos strandplanter med små bestander. - NINA Temahefte 17: 28-33. Trondheim, Stiftelsen for naturforskning og kulturminneforskning.
Strann, K.B. 2001. Elveforbygging i Kirkeselva - konsekvenser for fugleliv og vannspissmus. - NINA Temahefte 16: 14-17. Trondheim, Stiftelsen for naturforskning og kulturminneforskning.
Svenning, M.A. 2001. Røyeotolitten som ferdskriver: Livshistorievariasjon i ekstremt og uforutsigbart miljø. - NINA Temahefte 17: 107-113. Trondheim, Stiftelsen for naturforskning og kulturminneforskning.
Swenson, J.E. 2001. Levedyktighetsanalyse for bjørnen i Skandinavia. - NINA Temahefte 17: 70-72. Trondheim, Stiftelsen for naturforskning og kulturminneforskning.
Swenson, J.E. 2001. Genetisk mangfold hos bjørn. - NINA Temahefte 17: 16-19. Trondheim, Stiftelsen for naturforskning og kulturminneforskning.
Tufto, J., Hindar, K. & Engen, S. 2001. Genstrøm fra genmodifiserte planter. - NINA Temahefte 17: 98-101. Trondheim, Stiftelsen for naturforskning og kulturminneforskning.
Yoccoz, N., Ims, R.A. & Strann, K.B. 2001. Struktur og dynamikk i subarktiske bjørkeskoger. - NINA Temahefte 17: 61-68. Trondheim, Stiftelsen for naturforskning og kulturminneforskning.
Yoccoz, N., Ims, R.A., Hausner, V. & Sigurdsen, T. 2001. Treslagsskifte i bjørkeskog. - NINA Temahefte 17: 102-106. Trondheim, Stiftelsen for naturforskning og kulturminneforskning.
Ødegaard, F. 2001. Vertsspesifisitet og artsdiversitet i tropene. - NINA Temahefte 17: 45-49. Trondheim, Stiftelsen for naturforskning og kulturminneforskning.
Ødegaard, F. & Tømmerås, B.Å. 2001. Mangfold av virvelløse dyr i barskog. - NINA Temahefte 17: 55-60. Trondheim, Stiftelsen for naturforskning og kulturminneforskning.
Ødegaard, F., Tømmerås, B.Å. & Wilmann, B. 2001. Eksperimentell fragmentering av barskog. - NINA Temahefte 17: 89-93. Trondheim, Stiftelsen for naturforskning og kulturminneforskning.
Aagaard, K., Kvaløy, K. & Gjershaug, J.O. 2001. Molekylær og tradisjonell taksonomi: Ørner og sommerfugler. - NINA Temahefte 17: 37-42. Trondheim, Stiftelsen for naturforskning og kulturminneforskning.
Aas, Ø. 2001. Fiskernes og rettighetshavernes reaksjoner på ulike fiskeregler. - NINA Temahefte 20: 71-78. Trondheim, Stiftelsen for naturforskning og kulturminneforskning.
Aas, Ø. 2001. Bakgrunnskunnskap: Laksefiske i elv - historikk og status. - NINA Temahefte 20: 32-35. Trondheim, Stiftelsen for naturforskning og kulturminneforskning.
Aas, Ø. & Fiske, P. 2001. Eksempler på hvordan resultatene fra prosjektet kan brukes i praktisk elveforvaltning. - NINA Temahefte 20: 90-94. Trondheim, Stiftelsen for naturforskning og kulturminneforskning.
Aas, Ø. & Lund, R.A. 2001. Bakgrunnskunnskap: Laksefiske i det tredje årtusen - vekst eller reduksjon?. - NINA Temahefte 20: 37-38. Trondheim, Stiftelsen for naturforskning og kulturminneforskning.
Aas, Ø., Birkelund, H. & Lein, K. 2001. Bakgrunnskunnskap: Laksefiske som næring - noen sentrale forhold. - NINA Temahefte 20: 35-37. Trondheim, Stiftelsen for naturforskning og kulturminneforskning.
Aas, Ø., Fiske, P. & Lund, R.A. 2001. Hvorfor ei bok om regler for laksefiske i elv?. - NINA Temahefte 20: 7-12. Trondheim, Stiftelsen for naturforskning og kulturminneforskning.
Aas, Ø., Fiske, P. & Lund, R.A. 2001. Bakgrunnskunnskap: Regler for laksefiske i elv - formål, virkemidler og tradisjoner. - NINA Temahefte 20: 19-21. Trondheim, Stiftelsen for naturforskning og kulturminneforskning.


Contact

Norwegian Institute for Nature Research
Library
N-7485 TRONDHEIM
Phone. +47 404 69 176
  Fax. +47 73 80 14 01
 e-mail: biblioteket@nina.no