Meld fra om spredning av fisk

Har det dukket opp nye fiskearter i ditt fiskevann? NINA ønsker din hjelp til å kartlegge spredning av ferskvannsfisk. ​Vi ønsker opplysninger om:

  • Hvilken innsjø eller elv du har observert fremmed fisk
  • Kommune eller fylke
  • Art (evt. beskrivelse eller bilde hvis du er usikker)
  • Type observasjon (har du fisket eller sett fisken)
  • Størrelse, antall og tidspunkt for observasjon

Kontakt: 

Spredning av ferskvannsfisk

Spredning av fiskearter i norske vann og vassdrag er et økende problem som gjelder både arter med en naturlig forekomst i Norge, og innførte arter. 

Har det dukket opp nye fiskearter i ditt nærområde? NINA ønsker din hjelp til å kartlegge spredning av blant annet gjedde. Foto © Finn Økland/NINAHar det dukket opp nye fiskearter i ditt fiskevann? NINA ønsker din hjelp til å kartlegge spredning av blant annet gjedde. Foto © Finn Økland/NINA.

NINA kartlegger og overvåker spredning av fiskearter i norske vassdrag  på oppdrag fra Miljødirektoratet. Vi arbeider med å utvikle nye metoder for denne kartleggingen, og vi driver forskning på effektene av spredning av fremmede fiskearter. Vi bistår også Artsdatabanken med risikovurdering av fremmede fiskearter

Arbeidet gjelder både innførte fremmede arter som blant annet canadarøye, og arter med en naturlig forekomst i Norge, det vi kaller regionalt fremmede arter. Gjedde og ørekyt er eksempler på regionalt fremmede arter.

Vi ønsker din hjelp til å kartlegge spredning av ferskvannsfisk. Ta kontakt dersom du oppdager nye arter i dine fiskevann. 

Disse artene skal du se etter: 

Spredning av gjedde ødelegger aurebestander

Gjedda har de siste åra blitt spredd til stadig nye vatn. Dette fører som oftest til at aurebestanden blir utryddet, eller sterkt redusert. Meld fra hvis du oppdager gjedde på steder den ikke har vært før.

""
Gjedda er en svært effektiv rovfisk, som kan gjøre store innhugg i lokale fiskebestander der den blir satt ut. Foto © Odd Terje Sandlund/NINA

Spredning av ørekyt ødelegger aurevatn

Ørekyt hører naturlig til i deler av Norge, men kan forårsake store skader på fiskebestander, spesielt aure, dersom den spres.

Ørekyt
Ørekyt er en liten fisk som blir inntil inntil 8-10 cm. Kroppsfargen varierer avhengig av alder, kjønn, miljøforhold og tid på året. Ryggen er vanligvis fra brun til olivengrønn, med mørke tverrbånd. Foto © Børre Dervo/NINA.

Canadarøye – fremmed fisk med potensial for stor skade

Canadarøya ble innført til Norge i første halvdel av 1970-tallet, og er registrert i stadig flere nye innsjøer i løpet av de siste tiårene. Vi vet ikke hvilken økologisk effekt canadarøya vil ha i nye lokaliteter, og videre spredning av arten er svært risikabelt.

Sørv sprer seg til nye områder 

Sørven forekommer naturlig i en del kystnære vatn på Østlandet. Men sørv har de siste ti-åra blitt spredd til stadig nye vatn der den tidligere ikke har vært. Dette gjelder flere kommuner i Telemark, Agder og Rogaland hvor den spres ved bruk av levende agn. Dette kan føre til at stedegne arter blir sterkt redusert. Meld fra hvis du oppdager sørv på steder den ikke har vært før.

SørvSørv. Illustrasjon Eldar Olderøien


Spres suter på Sørlandet og Østlandet? 

Suteren har de siste ti-åra blitt spredd til stadig nye vatn i Sør-Norge, spesielt på Sørlandet, men også på Østlandet og Sørvestlandet (Rogaland). Dette er en fremmed art, og kan føre til at stedegne arter går sterkt tilbake. Meld fra hvis du oppdager suter på steder den ikke har vært før.

SuterSuter. Illustrasjon Eldar Olderøien


Solabbor i nye vatn på Østlandet? 

Solabboren har i løpet av de siste åra blitt oppdaget i noen mindre vatn på Østlandet. Solabboren er en akvariefisk, og eieren har kvittet seg med den ved å sette den ut. Solabbor kan overføre parasitter til annen fisk og dermed gjøre stor skade. Meld fra hvis du oppdager solabbor i ditt nærområde.

Rødgjellet solabbor (Lepomis gibbosus) er en fremmed art i Norge. Bildet er tatt i Drengsrudvannet (Asker). Foto © Lise Cats Myhre


La gullfisken bli i akvariet! 

Gullfisken har dukket opp flere steder i Sør-Norge i løpet av de siste tiåra. Denne akvariefisken kan overføre parasitter til annen fisk og dermed gjøre stor skade. Meld fra hvis du har mistanke om gullfisk i ditt nærområde.