Publication list for employee

Other publications

Publikasjoner

Vistad, O.I, Kaltenborn, B.P & Andersen, O. 1999. Slitasje i verne- og friluftsområder. Om indikatorer og overvåkning, trivsel og tolegrenser. Østlandsforskning rapport nr 02/1999.

Andersen, O. 1998. Friluftlivstradisjoner i verneområder. - ØF-notat 11/98.

Vistad, O. I., Holten, J. I., & Andersen, O. 1998: Miljøovervaking langs Sognefjellsvegen. Årsrapport og samanfatning 1996 – 1998. - ØF-rapport nr. 28.

Vistad, O. I., Holten, J. I., Andersen, O., Ryan, A. W. F. & Rismo, E. 1997. Miljøovervaking langs Rv 55. Årsrapport 1997. - ØF- notat nr. 20.

Andersen, O & Onsager, C. 1997. Fordeling av klauvvilt i kulturlandskap og indre skogtrakter brukt av ulv. Prosjektrapport - Høgskolen i Hedmark, avd. for skog- og utmarksfag, Evenstad:1-37pp.

Konsekvensutredninger (KU) – relevante publikasjoner

Reitan, O., Aas, Ø., Wilmann, B., Andersen, O., Pedersen, H.C. & Aarrestad, P.A. 2000. Overføring av Finnkoisjøen til Nesjøen - konsekvenser fauna, flora og friluftsliv. - NINA Oppdragsmelding 679.

Andersen, O. 2000. Konsekvenser for fisk i Svinåa og Moselva, Ringebu kommune. Notat til Fylkesmannen I Oppland på oppdrag fra Kvitfjell utvikling AS: 14 pp.

Andersen, O & Dervo, B. K. 2000. Sannsynlighetsvurdering av forekomsten til amfibier i Strandetjernet, Ringebu kommune. Notat til Fylkesmannen i Oppland og Ringebu kommune: 6 pp.

Andre publikasjoner

Andersen, O. Ta rypa på alvor. Villmarksliv nr 6/1998