Kartlegging av kjernesopper i edelløvskog på Sørlandet og Vestlandet

Kjernesopper – eller pyrenomyceter – er artsrik gruppe med sopp, som er en underklasse av ekte sekksporesopper.

""
Chlorostroma. Foto © John Bjarne Jordal. 

Oftest er disse soppene små, og storparten vokser på dødt plantemateriale. Andre lever på planter, og det finnes faktisk også en del som er parasitter på insekter.  

Målet med prosjektet er å kartlegge kjernesopp på mange ulike typer underlag. Det vil likevel være et spesielt fokus på de artene som vokser på død ved og bark på edelløvtrær, i tillegg til arter som vokser parasittisk på andre sopper. 

Edelløvskog er skog som domineres av alm, ask, lønn, lind, eik, hassel eller bøk. Her er det rimelig å anta at man kan oppdage mange nye arter, som aldri før har blitt beskrevet. Kunnskapen om det norske soppmangfoldet nemlig for en stor del er mangelfull. Vi vet for eksempel nesten ingenting om sopp som vokser på greiner under vann i vassdrag. 

I tillegg har prosjektet som mål revidere klassifisering og systematikk av enkelte grupper. Ut fra dette vil man lage en foreløpig sjekkliste over norske kjernesopparter. 

Xylaria hypoxylon

""Xylaria hypoxylon. Foto  © Jens H. Petersen

Annulohypoxylon multiforme 

""Annulohypoxylon multiforme. Foto  © Jens H. Petersen

Cosmospora episphaeria

""Cosmospora episphaeria. Foto  © Jens H. Petersen 

Pseudohalonectria lutea 

""Pseudohalonectria lutea. Foto  © Jens H. Petersen  

Valsa intermedia

""Valsa intermedia. Foto  © Jens H. Petersen