Latest publications

Latest NINA publications

02.07.2022
Vi bør styrke naturverdiane i møte med klimaendringane
01.07.2022
Combining Fish Passage and Sediment Bypassing: A Conceptual Solution for Increased Sustainability of Dams and Reservoirs
01.07.2022
A global synthesis of ecosystem servicesprovided and disrupted by freshwater bivalvemolluscs
28.06.2022
Kartlegging og overvåking av skrantesjuke (chronic wasting disease - CWD) 2021
28.06.2022
Nasjonal overvåking av kalklindeskog og kalklindeskogsopper. Aktiviteter i 2021, samt sammenstilling av basisdata fra 1. og 2. overvåkingsomløp 2013-2021
28.06.2022
Status for ungfisk og bunndyr etter fiskedød i Homla høsten 2018
27.06.2022
Håndbok for å imøtekomme bekymring og frykt for bjørn og ulv - praktiske råd og vitenskapelig kunnskapsgrunnlag
27.06.2022
Bruken av Rondane – Dovre 2021. Resultat frå brukarundersøking og automatisk teljing
27.06.2022
Bestandsdynamikk og flaskehalser for rekruttering av laks og sjøaure i Skjoma. Sluttrapport for perioden 2019-2021
27.06.2022
A minute of your time: The impact of survey recruitment method and interview location on the value of travel time
27.06.2022
Late Holocene anthropogenic landscapechange in northwestern Europe impacted insect biodiversity as much as climatechange did after the last Ice Age
27.06.2022
The role of participatory scenarios in ecological restoration: a systematic map protocol
24.06.2022
Variation and correlation in the timing of breeding of North Atlantic seabirds across multiple scales
24.06.2022
Sphagnum magniporosum (Sphagnaceae, subgenus Subsecunda) a new peatmoss species from Venezuela
24.06.2022
Ferskvannsbiologiske undersøkelser i Essandsjøen, Nesjøen og Vessingsjøen. Status før nedtapping av Nesjøen i 2023
24.06.2022
Brown bear predation on semi-domesticated reindeer and depredation compensations
24.06.2022
Higher leaf nitrogen content is linked to tighter stomatalregulation of transpiration and more efficient water use acrossdryland trees
23.06.2022
NINA Annual Report 2021
23.06.2022
NINA Årsmelding 2021
22.06.2022
Oppfølging av «Trua natur». Oppdaterte kunnskapsgrunnlag og forslag til videreutvikling av metodikk
22.06.2022
Biologiske undersøkelser og resipientvurderinger i Slørdalsvassdraget. Ungfisktellinger, bunndyrundersøkelser og problemkartlegging etter vannforskriften i 2021
22.06.2022
Inventering av lodjur 2022. Bestandsovervåking av gaupe i 2022
20.06.2022
Alene Sammen
20.06.2022
DNA Metabarcoding of Preservative Ethanol Reveals Changes in Invertebrate Community Composition Following Rotenone Treatment
20.06.2022
Why do we find dead bumblebees under linden trees?
19.06.2022
The Role of the Arctic Fox in the Breeding Success of the Snow Bunting
19.06.2022
A Standardized Method for Experimental Human Approach Trials on Wild Wolves
17.06.2022
The effect of surveillance fishing on migrated distance of Atlantic salmon (Salmo salar L.) during the spawning period
17.06.2022
Habitat use of sea trout (Salmo trutta) veterans in two Norwegian estuaries
17.06.2022
Habitat use in an estuary - a comparative study of Atlantic salmon (Salmo salar) and sea trout (Salmo trutta) of two life stages
16.06.2022
Ecosystem Services: A Systematic Review of Provisioning and Cultural Ecosystem Services in Estuaries
15.06.2022
Elvemusling i Slørdalselva, Trøndelag. Miljøundersøkelse og statusbeskrivelse 2021
15.06.2022
Har myndighetene lyktes i kampen mot Gyrodactylus salaris?
14.06.2022
Klimatilpasning i nasjonalparker og naturområder
14.06.2022
Et framtidsretta skogbruk må være økologisk bærekraftig - sikrer ny miljøstandard dette?
14.06.2022
Conservation of Galliformes in the Greater Himalaya: is there a need for a higher-quality evidence-base?
13.06.2022
TwinLab Digital Twin Laboratory for Hydropower
13.06.2022
Ecosystem specific accumulation of organohalogenated compounds: A comparison between adjacent freshwater and terrestrial avian predators
13.06.2022
Temporal Trends of Organochlorine and Perfluorinated Contaminants in a Terrestrial Raptor in Northern Europe Over 34 years (1986–2019)
09.06.2022
Havvind kan true sjøfugl
09.06.2022
Antall familiegrupper, bestandsestimat og bestandsutvikling for gaupe i Norge i 2022
08.06.2022
Potential for increased connectivity between differentiated wolverine populations
07.06.2022
The evidence synthesis and meta-analysis in R conference (ESMARConf): levelling the playing field of conference accessibility and equitability
07.06.2022
Bestandsstatus hjå auren i Gjende
07.06.2022
E16 Bjørum-Skaret – Vannkjemiske og biologiske undersøkelser gjennom anleggsfasen 2021
02.06.2022
Automatic flower detection and phenology monitoring using time-lapse cameras and deep learning
02.06.2022
Nasjonal overvåking av dagsommerfugler og humler i Norge. Oppsummering av aktiviteten i 2021
02.06.2022
A review of reindeer (Rangifer tarandus tarandus) disturbance research in Northern Europe: towards a socialecological framework?
01.06.2022
Density-dependent selection and the maintenance of colour polymorphism in barn owls
01.06.2022
Naturverdier ved Østensjøvannet i Oslo. Supplerende undersøkelser og oppdatering av faktaark
01.06.2022
Den ekologiska bevisföringen i Fosenmålet
01.06.2022
Felt 8 Guovdageaidnu/Kautokeino. Sakkyndig utredning for Finnmarkskommisjonen
01.06.2022
Den ekologiska bevisföringen i Fosenmålet - Analys av renens användning av vinterbetesmarkerna och konsekvenser av vindkraftutbyggnad
01.06.2022
Beregning av tapt beite etter utbygging av vindkraftverk samt kraftlinjer på Fosen
30.05.2022
Round-trip migration and energy budget of a breeding female humpback whale in the Northeast Atlantic
30.05.2022
Metodikk for kartlegging og overvåkning av fremmede marine arter i Norge - Forslag til nasjonalt program
30.05.2022
Alien marine species in Norway - Mapping, monitoring and assessment of vectors for introductions
30.05.2022
African wild dog reproductive capabilities revisited: successfully raising three litters in less than 14 months is possible
27.05.2022
Edelkreps og vannstandsendringer. En sammenstilling av eksisterende kunnskap og forslag til tiltak
27.05.2022
Reguleringsundersøkelser i Ranavassdraget. Årsrapport for 2021
27.05.2022
Massedød av lomvi i Nordsjøområdet vinteren 2021/22. Resultater fra obduksjonen av lomvi samlet inn i Viken, Agder og Rogaland.
27.05.2022
Resultater fra obduksjonen av lomvi samlet inn i Viken, Agder og Rogaland.
27.05.2022
Barn og natur – Organiserte møteplasser for samvær og naturglede
27.05.2022
Diving and feeding of adult Atlantic salmon when migrating through the coastal zone in Norway
27.05.2022
Fiskebiologiske undersøkelser i Auravassdraget. Årsrapport fra undersøkelser i 2021
25.05.2022
Multivariate Analysis of Geological Data for Regional Studies of Geodiversity
25.05.2022
Climate influence on plant–pollinator interactions in the keystone species Vaccinium myrtillus
24.05.2022
Digital fisheries data in the Internet age: Emerging tools for research and monitoring using online data in recreational fisheries
24.05.2022
The ‘quiet hunt’: the significance of mushroom foraging among Russian-speaking immigrants in New York City
24.05.2022
Rapid evolution in salmon life history induced by direct and indirect effects of fishing
24.05.2022
On the relevance of animal behavior to the management and conservation of fishes and fisheries
24.05.2022
Accelerating advances in landscape connectivity modelling with the ConScape library
24.05.2022
Multiple stressors: negative effects of nest predation on the viability of a threatened gull in different environmental conditions
23.05.2022
Political ecological correctness and the problem of limits
23.05.2022
Live transport of Atlantic salmon in open and closed systems: Water quality, stress and recovery
23.05.2022
Utvidelse av Jordfallet masseuttak og Raipas steintak, Alta kommune. Konsekvensutredning for deltema naturmangfold
23.05.2022
Ambio fit for the 2020s
23.05.2022
High abundances of small copepods early developmental stages and nauplii strengthen the perception of a non-dormant Arctic winter
20.05.2022
Er det mulig å gjenskape ødelagt natur?
20.05.2022
Trehekkende jaktfalk Falco rusticolus i Finnmark
20.05.2022
20 år med forskning og overvåking av kongeørna i Vest-Finnmark
20.05.2022
Knock-on effects of environmental influences during embryonic development of ecothermic vertebrates
19.05.2022
DNA metabarcoding reveals host-specific communities of arthropods residing in fungal fruit bodies
19.05.2022
Forest owners' perspectives on forest protection in Norway
18.05.2022
Corrigendum: “An assessment of relative habitat use as a metric for species’ habitat association and degree of specialization” (Ecological Indicators (2022) 135, (108521), (S1470160X21011869), (10.101
18.05.2022
Is green space associated with reduced crime? A national-scale study from the Global South
16.05.2022
Ulvejakt som konfliktdemping er departemental tungetale
16.05.2022
Wheel rut mapping with high resolution ortho-imagery – a comparison of data and methods
15.05.2022
Methodological issues in eliciting people’s preferences for Norwegian climate forest planting
12.05.2022
Directed endozoochorous dispersal by scavengers facilitate sexual reproduction in otherwise clonal plants at cadaver sites
12.05.2022
Time series covering up to four decades reveals major changes and drivers of marine growth and proportion of repeat spawners in an Atlantic salmon population
11.05.2022
Overvåking av palsmyr. Tredje gjenanalyse i Goahteluoppal, Vest-Finnmark. Endringer fra 2006 til 2021
11.05.2022
Evaluating expert-based habitat suitability information of terrestrial mammals with GPS-tracking data
11.05.2022
Disentangling the roles of plant functional diversity and plaint traits in regulating plant nitrogen accumulation and denitrification in freshwaters
11.05.2022
Impacts of piscicide-induced fish removal on resource use and trophic diversity of lake invertebrates
11.05.2022
Whole-genome resequencing of temporally stratified samples reveals substantial loss of haplotype diversity in the highly inbred Scandinavian Wolf population
11.05.2022
Seasonality in Biological Rhythms in Scandinavian brown Bears
11.05.2022
Temporal patterns in the soundscape of a Norwegian gateway to the Arctic
10.05.2022
Seasonal pollutant levels in littoral high-Arctic amphipods in relation to food sources and terrestrial run-off
10.05.2022
Moose in our neighborhood: Does perceived hunting risk have cascading effects on tree performance in vicinity of roads and houses?

Norwegian Institute for Nature Research

NINA is an independent foundation for nature research and research on the interaction between human society, natural resources and biodiversity.
Follow us on: