Older NINA-series

Reports in older NINA-series

Older series are in print (technical reports , consultancy reports, project reports) can be ordered by contacting NINA expedition : tel. +47 73 80 14 00 , fax +47 73 80 14 01 or via e- mail biblioteket@nina.no. 

NINA Technical Report

2004

Brandrud, T.E., Bakkestuen, V., Bendiksen, E., Eilertsen, O. & Aarrestad, P.A. 2004. Terrengkalking i Gjerstad, Aust-Agder. Effekter på skogsvegetasjon og sopp. - NINA Fagrapport 75. 79 pp.
Fauchald, P., Tveraa, T., Yoccoz, N. & Ims, R.A. 2004. En økologisk bærekraftig reindrift. Hva begrenser naturlig produksjon og høsting?. - NINA Fagrapport 76. 35 pp.
Hvidsten, N.A., Johnsen, B.O., Jensen, A.J., Fiske, P., Ugedal, O., Thorstad, E.B., Jensås, J.G., Bakke, Ø. & Forseth, T. 2004. Orkla - et nasjonalt referanseverk for studier av bestandsregulerende faktorer hos laks. Samlerapport for perioden 1979-2002. - NINA Fagrapport 79. 96 pp.
Jensen, A.J. (ed.) 2004. Geografisk variasjon og utviklingstrekk i norske laksebestander. - NINA Fagrapport 80. 79 pp. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Trondheim.
Larsen, B.M. & Hesthagen, T. 2004. Laks i kalkede vassdrag i Norge. Status og forventninger. - NINA Fagrapport 81. 25 pp.
Tombre, I., Madsen, J., Tømmervik, H. & Eythórsson, E. 2004. Vårrastende kortnebbgjess i Vesterålen.. Konflikter med landbruket, årsaker og konsekvenser. - NINA Fagrapport 77. 25 pp.
Aas, Ø., Andersen, O. & Eide, N.E. 2004. Villreinjegere på Hardangervidda og i Forollhogna villreinområder ; deres kjennetegn, motiver og holdninger til villreinforvaltning. - NINA Fagrapport 78. 43 pp.


2003

Andersen, R., Bjerke, T., Brainerd, S.M., Bruteig, I.E., Brøseth, H., Gjershaug, J.O., Hustad, H., Landa, A., Linnell, J.D.C., Nygård, T., Pedersen, H.C., Skogen, K., Solberg, E.J., Svarstad, H., Swenson, J.E., Sæther, B.-E. & Tveraa, T. 2003. Utredninger i forbindelse med ny rovviltmelding : Fremtidige FoU - oppgaver knyttet til store rovdyr i Norge. - NINA Fagrapport 67. 14pp.
Andersen, R., Linnell, J.D.C., Odden, J., Andrén, H., Sæther, B.-E., Moa, P., Herfindal, I., Kvam, T. & Brøseth, H. 2003. Utredninger i forbindelse med ny rovviltmelding : Gaupe - bestandsdynamikk, bestandsutvikling og høstingsstrategier. - NINA Fagrapport 59. 28pp.
Brainerd, S.M. (ed.) 2003. Utredninger i forbindelse med ny rovviltmelding. Konfliktdempende tiltak i rovviltforvaltningen. - NINA Fagrapport 66. 103pp.
Bruteig, I.E., Austrheim, G. & Norderhaug, A. 2003. Utgreiingar i samband med ny rovviltmelding. Beiting, biologisk mangfald og rovviltforvalting. - NINA Fagrapport 71. 65pp.
Dervo, B.K., Aas, Ø., Kaltenborn, B.P. & Andersen, O. 2003. Utmarksturisme i fjellregionen i Sørøst-Norge - vekst og vyer eller nedgang og resignasjon?. - NINA Fagrapport 73. 31pp.
Gjershaug, J.O. & Nygård, T. 2003. Utredninger i forbindelse med ny rovviltmelding. Kongeørn i Norge : bestand, predatorrolle og forvaltning. - NINA Fagrapport 58. 26pp.
Lande, U.S., Linnell, J.D.C., Herfindal, I., Salvatori, V., Brøseth, H., Andersen, R., Odden, J., Andrén, H., Karlsson, J., Willebrand, T., Persson, J., Landa, A., May, R., Dahle, B. & Swenson, J.E. 2003. Utredninger i forbindelse med den nye rovviltmeldingen - Potensielle leveområder for store rovdyr i Skandinavia : GIS - analyser på et økoregionalt nivå. - NINA Fagrapport 64. 31 pp.
Linnell, J.D.C., Landa, A., Skogen, K., Hustad, H. & Andersen, R. 2003. Utredninger i forbindelse med ny rovviltmelding. Scenarier for en geografisk differensiert forvaltning av store rovdyr i Norge. - NINA Fagrapport 65. 43pp.
Moa, P.F., Herfindal, I., Odden, J., Linnell, J.D.C., Austmo, L.B. & Andersen, R. 2003. Har kvotejakt på gaupe redusert tapet av lam på utmarksbeite?. - 29-31 in Brainerd, S.M. (ed.) Utredninger i forbindelse med ny rovviltmelding - Konfliktdempene tiltak i rovviltforvaltningen. NINA Fagrapport 66.
Pedersen, H.C., Brainerd, S.M., Liberg, O., Sand, H. & Wabakken, P. 2003. Utredninger i forbindelse med ny rovviltmelding: Ulv - Bestandsdynamikk, levedyktighet og effekter av uttak. - NINA Fagrapport 61. 89pp.
Skogen, K., Haaland, H., Krange, O., Brainerd, S.M. & Hustad, H. 2003. Utredninger i forbindelse med ny rovviltmelding. Lokale syn på rovvilt og rovviltforvaltning. En undersøkelse i fire kommuner: Aurskog-Høland, Lesja, Lierne og Porsanger. - NINA Fagrapport 70. 30pp.
Solberg, E.J., Sand, H., Linnell, J.D.C., Brainerd, S.M., Andersen, R., Odden, J., Brøseth, H., Swenson, J.E., Strand, O. & Wabakken, P. 2003. Utredninger i forbindelse med ny rovviltmelding. Store rovdyrs innvirkning på hjorteviltet i Norge: Økologiske prosesser og konsekvenser for jaktuttak og jaktutøvelse. - NINA Fagrapport 63. 75pp.
Svarstad, H. 2003. Rovviltkonflikter i noen europeiske land. Utredninger i forbindelse med ny rovviltmelding. - NINA Fagrapport (68). 29 pp.
Swenson, J.E., Dahle, B., Arnemo, J.M., Brunberg, S., Hustad, H., Nerheim, E., Sandegren, F., Solberg, K.H. & Söderberg, A. 2003. Utredninger i forbindelse med ny rovviltmelding : Status og forvaltning av brunbjørnen i Norge. - NINA Fagrapport 60. 19pp.
Sæther, B.E., Engen, S., Persson, J., Brøseth, H., Landa, A. & Willebrand, T. 2003. Utredninger i forbindelse med ny rovviltmelding. Levedyktighetsanalyser av skandinavisk jerv. - NINA Fagrapport 62: 1-28.
Walseng, B. & Hov, A.M. 2003. Suksesjon av ferskvannsinvertebrater i et nyetablert damsystem i Trøgstad kommune. - NINA Fagrapport 74. 50pp.
Aas, Ø. (ed.), Vistad, O.I., Dervo, B.K., Eide, N.E., Kaltenborn, B.P., Haaland, H., Andersen, O., Svarstad, H., Skår, M. & Nellemann, C. 2003. Bruk og forvaltning av nasjonalparker i fjellet. - Internasjonale erfaringer med forvaltning av menneskelig virksomhet i nasjonalparker. - Kartlegging av næringsaktivitet i Dovrefjell-Sunndalsfjella, Femundsmarka og Reisa nasjonalparker. - Litteraturstudie av økologiske, kulturfaglige og sosiale effekter av turisme i verneområder. - NINA Fagrapport 72. 83pp.


2002

Brainerd, S.M. & Bjerke, T. 2002. Utredninger i forbindelse med ny rovviltmelding. Informasjonstiltak om store rovdyr i Norge. - NINA Fagrapport 69. 71pp.
Framstad, E., Økland, B., Bendiksen, E., Bakkestuen, V., Blom, H.H. & Brandrud, T.E. 2002. Evaluering av skogvernet i Norge.. - NINA Fagrapport 54. 146 pp.
Larsen, B.M., Eken, M. & Hårsaker, K. 2002. Elvemusling Margaritifera margaritifera og fiskeutsettinger i Hoenselva og Bingselva, Buskerud. - NINA Fagrapport 56. 33pp.
Walseng, B., Brandrud, T.E., Gausemel, G., Lierhagen, S. & Tufto, A. 2002. Krepsdyr i 12 kransalgesjøer på Hadeland (Lunner og Gran kommuner, Oppland fylke) langs en trofi-gradient. - NINA Fagrapport 057. 46pp.


2001

Hindar, K. & Skaala, Ø. 2001. Utsetting av laksefisk: genetiske aspekter. - 38-41 in Strand, R., Fleming, I.A. & Johnsen, B.O. (eds.) Utsettinger av laksefisk. NINA Fagrapport 45.
Laikre, L., Järvi, T., Hindar, K., Einum, S., Næss, T. & Raddum, G. 2001. Bevaring. - p. 11-16 in Strand, R., Fleming, I.A. & Johnsen, B.O. (eds.) Utsettinger av laksefisk. NINA Fagrapport 45. Trondheim, Stiftelsen for naturforskning og kulturminneforskning.
Landa, A., Andersen, R., Halgunset, I., Henaug, C., Mathisen, J.H., Valnes, F., Fox, J.L., Holand, Ø. & Tveraa, T. 2001. Tapsrelaterte problemstillinger hos tamrein i Troms. - NINA Fagrapport 50. 44 pp. Trondheim, Stiftelsen for naturforskning og kulturminneforskning.
Sandhaugen, A.I. & Hansen, L.P. 2001. Beskatning av atlantisk laks (Salmo salar L.) i Drammenselva. - NINA Fagrapport 051. 44 pp. Trondheim, Stiftelsen for naturforskning og kulturminneforskning.
Skogen, K. & Haaland, H. 2001. En ulvehistorie fra Østfold. Samarbeid og konflikter mellom forvaltning, forskning og lokalbefolkning.. - NINA Fagrapport 052. 51pp. Trondheim, Stiftelsen for naturforskning og kulturminneforskning.
Skår, M. & Vistad, O.I. 2001. Motorferdsel i utmark. - Oppsummering av faglig og forvaltningsmessig status.. - NINA Fagrapport 046. 46pp. Trondheim, Stiftelsen for naturforskning og kulturminneforskning.
Swenson, J.E., Dahle, B. & Sandegren, F. 2001. Bjørnens predasjon på elg.. - NINA Fagrapport 048. 22pp. Trondheim, Stiftelsen for naturforskning og kulturminneforskning.
Sæther, B.-E., Heim, M., Solberg, E.J., Jakobsen, K., Stacy, J., Sviland, M. & Olstad, R. 2001. Effekter av rettet avskyting på elgbestanden på Vega.. - NINA Fagrapport 049. 39pp. Trondheim, Stiftelsen for naturforskning og kulturminneforskning.
Ødegaard, F., Hanssen, O., Aagaard, K. & Aarrestad, P.A. 2001. Grunnlag for standardisert klassifisering av habitattyper og trusselfaktorer i den nasjonale rødlista. Test av systemet på tre taksonomiske grupper. - NINA Fagrapport 047. 45pp. Trondheim, Stiftelsen for naturforskning og kulturminneforskning.


NINA Memorandum

2003

Follestad, A. 2003. Grågåsundersøkelser på Vega 2002 og 2003. - NINA Notat. 7pp.


2001

Brandrud, T.E. 2001. Vurdering av viktig edel-løvskogslokaliteter med rødlistearter ved Sørsvann, Arendal kommune: Konsekvenser av planlagte boligtomter. - NINA Notat Trondheim, Stiftelsen for naturforskning og kulturminneforskning.


Norwegian Institute for Nature Research

NINA is an independent foundation for nature research and research on the interaction between human society, natural resources and biodiversity.
Follow us on: