NINA Special Report

NINA Special Report

2013

Forseth, T., Harby, A. (eds.), Ugedal, O., Pulg, U., Fjeldstad, H.P., Robertsen, G., Barlaup, B., Alfredsen, K., Sundt, H., Saltveit, S.J., Skoglund, H., Kvingedal, E., Sundt-Hansen, L., Finstad, A.G., Einum, S. & Arnekleiv, J.V. 2013. Håndbok for miljødesign i regulerte laksevassdrag. - NINA Temahefte 52. 90. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Trondheim.
Strand, O., Flemsæter, F., Gundersen, V. & Rønningen, K. 2013. Horisont Snøhetta. - NINA Temahefte 51. 99 pp. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Trondheim.


2012

Kaltenborn, B.P. 2012. Bruk og vern i utmarksområder. Sluttrapport. Strategisk instituttprogram for perioden 2009-2011. - NINA Temahefte 50. 46 pp. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Lillehammer.
Kjelden, J., Krogdahl, R., Heggem, V., Fiske, P., Hvidsten, N.A., Baardsen, S., Stensland, S. & Aas, Ø. 2012. Elvene rundt Trondheimsfjorden. Laks og verdiskaping. Oppsummeringsrapport – korrigert versjon. - NINA Temahefte 48. 32 pp. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Trondheim.
Staverløkk, A., Gjershaug, J.O. & Ødegaard, F. 2012. Humler i Norge. En felthåndbok om våre 34 humlearter. - NINA Temahefte 49. 26 pp. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Trondheim.


2011

Hesthagen, T. 2011. Sløefiske i Oppland. Ein vanleg fiskemåte i gammal tid. - NINA Temahefte 46. 165 pp. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Trondheim.
Linnell, J.D.C., Thomassen, J. & Jones, K. 2011. Wildlife-Human Interactions: From Conflict to Coexistence in Sustainable Landscapes. - NINA Temahefte 45. 12 pp. Norsk institutt for naturforskning, Trondheim.
Aas, Ø. & Qvenild, M. (eds.) 2011. Verktøy for bedre forvaltning av biologisk mangfold. Sluttrapport, strategisk instituttprogram ”Research tools for the management of biodiversity to meet the 2010 objectives” for 2006-2010. - NINA Temahefte 44. 46 pp. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Lillehammer.


2010

Hagen, D. & Skrindo, A.B. (eds.) 2010. Restaurering av natur i Norge. Et innblikk i fagfeltet, fagmiljøer og pågående aktivitet. - NINA Temahefte 42. 109 pp. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Trondheim.
Aas, Ø. & Dervo, B.K. 2010. Innlandsfisketurisme i Norge – muligheter og utfordringer. Veileder. - NINA Temahefte 43. 27 pp. Norsk institutt for naturforskning, Lillehammer.


2009

Andersen, R., Fagerheim, W.I. & Solheim, J.T. 2009. Hjorteviltforvaltning. Hvordan forvalte store beitedyr. Tre scenarier. - NINA Temahefte 40. 92 pp. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Trondheim.
Revie, C., Dill, L., Finstad, B. & Todd, C. 2009. Sea Lice Working Group Report. - NINA Temahefte 39. 117 pp. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Trondheim.
Skogen, K. 2009. Friluftsliv i endring. Felles strategisk instituttprogram mellom NINA, NIBR og NIKU 2004-2008. - NINA Temahefte 38. 31 pp. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Oslo.


2008

Thorstad, E.B., Fleming, I.A., McGinnity, P., Soto, D., Wennevik, V. & Whoriskey, F. 2008. Incidence and impacts of escaped farmed Atlantic salmon Salmo salar in nature. - NINA Temahefte 36. 110 pp.


2006

Hansen, L.P. & Windsor, M. 2006. Interactions between aquaculture and wild stocks of atlantic salmon and other diadromous fish species: science and management, challenges and solutions. Convener's Report. - NINA Temahefte 34. 74 pp. NINA, Trondheim; NASCO, Edinburgh; ICES, Copenhagen.
Sandlund, O.T., Hovik, S., Selvik, J.R., Øygarden, L. & Jonsson, B. (eds.) 2006. Nedbørfeltorientert forvaltning av store vassdrag. - NINA Temahefte 35. 80 pp. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Trondheim.


2005

Eide, N.E., Andersen, R., Elmhagen, B., Linnell, J.D.C., Sandal, T., Dalén, L., Angerbjørn, A., Hellström, P. & Landa, A. 2005. Felthandbok - fjellrev. En veileder til overvåking av fjellrevbestanden, tolking av spor og sportegn, skille mellom fjellrev, rødrev og rømt oppdrettsrev. - NINA Temahefte 29. 28 pp.
Eide, N.E., Andersen, R., Elmhagen, B., Linnell, J.D.C., Sandal, T., Dalén, L., Angerbjørn, A., Hellström, P. & Landa, A. 2005. Fälthandbok - Fjällräv. En vägledning vid inventering av fjällrävsbeståndet, tolkning av spår och spårtecken, samt skillnader mellan fjällräv, rödräv och förrymda farmrävar. - NINA Temahefte 30. 28 pp.
Heggberget, T.M. & Jonsson, B. (eds.) 2005. Landskapsøkologi: arealbruk og landskapsanalyse. NINAs strategiske instituttprogrammer 2001-2005. - NINA Temahefte 32. 100 pp.
Jonsson, B. & Yoccoz, N. (eds.) 2005. Økosystemdynamikk: menneskelig påvirkning på biologisk mangfold. NINAs strategiske instituttprogrammer 2001-2005. - NINA Temahefte 33. 89 pp.
Svenning, M.A. & Jonsson, B. (eds.) 2005. Kystøkologi : økosystemprosesser og menneskelig aktivitet. NINAs strategiske instituttprogrammer 2001-2005. - NINA Temahefte 31. 64 pp.


2004

Andersen, R. & Hustad, H. (eds.) 2004. Villrein og samfunn. En veiledning til bevaring og bruk av Europas siste villreinfjell. - NINA Temahefte 27. 77 pp.
Vistnes, I., Nellemann, C. & Bull, K.S. 2004. Inngrep i reinbeiteland. Biologi, jus og strategier i utbyggingssaker. - NINA Temahefte 26. 67 pp.


2003

Andersen, R., Linnell, J.D.C. & Hustad, H. (eds.) 2003. Rovvilt og samfunn : en veileder til sameksistens i det 21. århundre. - NINA Temahefte 22. 48pp.
Andersen, R., Linnell, J.D.C., Hustad, H. & Brainerd, S.M. (eds.) 2003. Large predators and human communities in Norway. A guide to coexistence for the 21st century. - NINA Temahefte 25. 48 pp.
Framstad, E., Bakkestuen, V., Bruteig, I.E., Kålås, J.A., Nygård, T. & Økland, R.H. 2003. Natur i endring. Terrestrisk naturovervåking 1990-2003. - NINA Temahefte 24. 30pp.


2002

Andersen, R., Kvam, T., Linnell, J.D.C., Moa, P., Odden, J. & Swenson, J.E. 2002. Møt gaupa: uproblematisk rovdyr – eller notorisk lystmorder?. - s. 78-85 in Pedersen, H.C. & Jonsson, B. (eds.) Bærekraftig høsting av bestander: Sluttrapport. NINA Temahefte 18.
Erikstad, L. & Sloreid, S.E. 2002. Hva kan en GIS-analyse fortelle om et vassdrag?. - p31-33 in Aagaard, K., Bækken, T. & Jonsson, B. Felles instituttprogram. Virkninger av forurensing på biologisk mangfold: Vann og vassdrag i by- og tettstednære områder. Sluttrapport 1997-2001. NINA Temahefte 19.
Jensen, A.J., Fiske, P., Zubchenko, A., Johnsen, B.O. & Næsje, T.F. 2002. Har bestandssammensetningen hos laks i Nordområdene endret seg?. - 40-42 in Pedersen, H.C. & Jonsson, B. (eds.) Bærekraftig høsting av bestander. Sluttrapport. NINA Temahefte 18.
Landa, A., Andersen, R. & Halgunset, I. 2002. Jerven -naturarv med mange problemer. - 72-77 in Pedersen, H.C. & Jonsson, B. Bærekraftig høsting. NINAs strategisk institutt program 1996-2000. NINA Temahefte 18.
Schartau, A.K. & Hobæk, A. 2002. Biologisk mangfold i by og tettstedsnære dammer og tjern-miljøtrusler og forvaltningsmessige utfordringer. - p. 74-75 in Felles instituttprogram. Virkninger av forurensning på biologisk mangfold: Vann og vassdrag i by- og tettstedsnære områder. Sluttrapport 1997-2001. NINA Temahefte 19.
Schartau, A.K., Hobæk, A., Halvorsen, G., Brettum, P., Bongard, T., Mjelde, M., Hanssen, O., Andersen, T., Muniz, I.P. & Sloreid, S.E. 2002. Dammer i et bylandskap: biologisk mangfold og trusselfaktorer. I: Felles instituttprogram. Virkninger av forurensninger på biologisk mangfold: Vann og vassdrag i by- og tettstedsnære områder. Sluttrapport 1997-2001. - NINA Temahefte 19: 51-67. Trondheim, Stiftelsen for naturforskning og kulturminneforskning.
Strand, O., Swenson, J.E., Jordhøy, P., Nellemann, C., Solberg, E.J., Linnell, J.D.C. & Holand, Ø. 2002. Villrein; i grenseland mellom bruk og bevaring. - p. 56-60 in Pedersen, H.C. & Jonsson, B. (eds.) Bærekraftig høsting av bestander: Sluttrapport . NINA Temahefte 18.
Aagaard, K., Bækken, T. & Jonsson, B. (eds.) 2002. Biologisk mangfold i ferskvann. Regional vurdering av sjeldne dyr og planter. - NINA Temahefte 21. 48 pp. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Trondheim.


2001

Fiske, P. & Aas, Ø. 2001. Elvebeskatning av laksefisk - oppsummering og anbefalinger. - NINA Temahefte 20: 13-18.
Fiske, P. & Aas, Ø. (eds.) 2001. Laksefiskeboka. Om sammenhenger mellom beskatning, fiske og verdiskaping ved elvefiske etter laks, sjøaure og sjørøye.. - NINA Temahefte 20. 100 p. Trondheim, Stiftelsen for naturforskning og kulturminneforskning.
Fiske, P., Hansen, L.P. & Næsje, T.F. 2001. Bakgrunnskunnskap: Hvor mye gytefisk trengs for at bestandene skal opprettholdes?. - NINA Temahefte 20: 29-31.
Fiske, P., Hansen, L.P., Hårsaker, K. & Næsje, T.F. 2001. Bakgrunnskunnskap: Biologiske hovedtrekk ved laks, sjøaure og sjørøye. - NINA Temahefte 20: 22-29.
Fiske, P., Hansen, L.P., Hårsaker, K., Lund, R.A., Næsje, T.F., Sandhaugen, A.I. & Thorstad, E.B. 2001. Beskatning og selektiv fangst. - NINA Temahefte 20: 39-62.
Fiske, P., Lund, R.A. & Aas, Ø. 2001. Hva ønsker vi å få vite mer om?. - NINA Temahefte 20: 95-97.
Fleming, I.A. 2001. Avl i fangenskap: konflikter mellom å bevare genetisk variasjon og naturlig adferd. - NINA Temahefte 17: 34-35.
Fleming, I.A., Hindar, K., Jonsson, B. & Hansen, L.P. 2001. Effekter av rømt laks på villaks. - NINA Temahefte 17: 94-97.
Fry, G., Dramstad, W., Fjellstad, W. & Erikstad, L. 2001. Indikatorer for biologisk mangfold. - NINA Temahefte 17: 51-54.
Fry, G., Fjellstad, W., Scutcliffe, O. & Bakkestuen, V. 2001. Fragmentering i kulturlandskapet og sommerfuglers landskapsøkologi. - NINA Temahefte 17: 80-84.
Fry, G., Skar, B., Jerpåsen, G. & Stabbetorp, O.E. 2001. Natur, fornminnner og inngrep i skog - prediksjonsmodellering. - NINA Temahefte 16: 89-98. Trondheim, Stiftelsen for naturforskning og kulturminneforskning.
Halvorsen, G. & Berge, D. 2001. Kunstig strandsone - et egnet tiltak for å øke fiskeproduksjonen i et reguleringsmagasin?. - NINA Temahefte 16: 66-77. Trondheim, Stiftelsen for naturforskning og kulturminneforskning.
Heggberget, T.M. & Jonsson, B. (eds.) 2001. Virkninger av fysiske naturinngrep - systemøkologisk innretning. Sluttrapport.. NINAs strategiske instituttprogrammer 1996-2000. - NINA Temahefte 16. 98 s.
Heggberget, T.M., Berger, H.M., Kvaløy, K. & Lamberg, A. 2001. Oter og mink i steinsatt sjøørretelv. - NINA Temahefte 16: 32-38.
Hesthagen, T. 2001. Oppdrettsbakgrunn hos aure påvirker gjenfangstene og fordelingen mellom bunnområder og de frie vannmasser i et reguleringsmagasin. - NINA Temahefte 16: 44-46.
Hesthagen, T. 2001. Betydelig reduksjon i fangstutbyttet hos aure i Tesse etter reguleringen. - NINA Temahefte 16: 52-55.
Hesthagen, T. & Gran, R. 2001. Avkastningen av aure i et reguleringsmagasin ble lite påvirket av omfattende utsettinger. - NINA Temahefte 16: 56-61.
Hesthagen, T. & Saksgård, R. 2001. Næringssvikt hos aure i et høyfjellsmagasin etter at skjoldkrepsen forsvant ga betydelige negative effekter på vekst og avkastning. - NINA Temahefte 16: 62-65.
Hindar, K. & Jonsson, B. (eds.) 2001. Bevaring av biodiversitet - fra gener til landskap. Sluttrapport.. NINAs Strategiske instituttprogrammer 1996-2000. - NINA Temahefte 17. 125 pp. NINA-NIKU Stiftelsen for naturforskning og kulturminneforskning, Trondheim.
Hindar, K., Fleming, I.A., Hansen, L.P. & Balstad, T. 2001. Hybridisering mellom laks og ørret. - NINA Temahefte 17: 43-44. Trondheim, Stiftelsen for naturforskning og kulturminneforskning.
Hindar, K., Kvaløy, K. & Balstad, T. 2001. DNA-analyse av utdøing og rekolonisering. - NINA Temahefte 17: 22-23. Trondheim, Stiftelsen for naturforskning og kulturminneforskning.
Hindar, K., Aagaard, K., Balstad, T. & Hanssen, O. 2001. Genetisk mangfold hos sommerfugler. - NINA Temahefte 17: 24-27.
Hvidsten, N.A. & Jensen, A.J. 2001. Vintervannføringen påvirker produksjonen av laksesmolt i Orkla. - NINA Temahefte 16: 40-42. Trondheim, Stiftelsen for naturforskning og kulturminneforskning.
Hårsaker, K. & Næsje, T.F. 2001. Sjøaure og sjørøye - overbeskyttede og uutnyttede ressurser?. - NINA Temahefte 20: 63-70. Trondheim, Stiftelsen for naturforskning og kulturminneforskning.
Johnsen, B.O. 2001. Utsetting av ensomrig settefisk i innsjø: Er utsettingsstedet viktig og gir stor settefisk bedre gjenfangst enn små settefisk?. - NINA Temahefte 16: 47-50. Trondheim, Stiftelsen for naturforskning og kulturminneforskning.
Jonsson, N., Aagaard, K., Jonsson, B., Bongard, T., Hanssen, O. & Berger, H.M. 2001. Hvordan påvirker steinsetting av elvebunn ørret- og bunndyrfaunaen i et vassdrag?. - NINA Temahefte 16: 18-31. Trondheim, Stiftelsen for naturforskning og kulturminneforskning.
Lein, K., Birkelund, H. & Aas, Ø. 2001. Næringsmessige konsekvenser av ulike fiskereguleringer. - NINA Temahefte 20: 79-89. Trondheim, Stiftelsen for naturforskning og kulturminneforskning.
Nygård, T., Wiseth, B., Grønnesby, S., Grønlien, P.M. & Halley, D.J. 2001. Hønsehauken i skogbrukslandskapet. - NINA Temahefte 16: 79-88. Trondheim, Stiftelsen for naturforskning og kulturminneforskning.
Skarpe, C. 2001. Storskala miljøendringer og vegetasjon. - NINA Temahefte 17: 114-117. Trondheim, Stiftelsen for naturforskning og kulturminneforskning.
Skarpe, C. 2001. Artssammensetning og beitetrykk på savanne. - NINA Temahefte 17: 85-88. Trondheim, Stiftelsen for naturforskning og kulturminneforskning.
Stabbetorp, O.E. & Skarpaas, O. 2001. Levedyktighetsanalyse av sjeldne plantearter. - NINA Temahefte 17: 73-79. Trondheim, Stiftelsen for naturforskning og kulturminneforskning.
Stabbetorp, O.E., Skarpaas, O. & Nordal, I. 2001. Genetisk mangfold hos strandplanter med små bestander. - NINA Temahefte 17: 28-33. Trondheim, Stiftelsen for naturforskning og kulturminneforskning.
Strann, K.B. 2001. Elveforbygging i Kirkeselva - konsekvenser for fugleliv og vannspissmus. - NINA Temahefte 16: 14-17. Trondheim, Stiftelsen for naturforskning og kulturminneforskning.
Svenning, M.A. 2001. Røyeotolitten som ferdskriver: Livshistorievariasjon i ekstremt og uforutsigbart miljø. - NINA Temahefte 17: 107-113. Trondheim, Stiftelsen for naturforskning og kulturminneforskning.
Swenson, J.E. 2001. Levedyktighetsanalyse for bjørnen i Skandinavia. - NINA Temahefte 17: 70-72. Trondheim, Stiftelsen for naturforskning og kulturminneforskning.
Swenson, J.E. 2001. Genetisk mangfold hos bjørn. - NINA Temahefte 17: 16-19. Trondheim, Stiftelsen for naturforskning og kulturminneforskning.
Tufto, J., Hindar, K. & Engen, S. 2001. Genstrøm fra genmodifiserte planter. - NINA Temahefte 17: 98-101. Trondheim, Stiftelsen for naturforskning og kulturminneforskning.
Yoccoz, N., Ims, R.A. & Strann, K.B. 2001. Struktur og dynamikk i subarktiske bjørkeskoger. - NINA Temahefte 17: 61-68. Trondheim, Stiftelsen for naturforskning og kulturminneforskning.
Yoccoz, N., Ims, R.A., Hausner, V. & Sigurdsen, T. 2001. Treslagsskifte i bjørkeskog. - NINA Temahefte 17: 102-106. Trondheim, Stiftelsen for naturforskning og kulturminneforskning.
Ødegaard, F. 2001. Vertsspesifisitet og artsdiversitet i tropene. - NINA Temahefte 17: 45-49. Trondheim, Stiftelsen for naturforskning og kulturminneforskning.
Ødegaard, F. & Tømmerås, B.Å. 2001. Mangfold av virvelløse dyr i barskog. - NINA Temahefte 17: 55-60. Trondheim, Stiftelsen for naturforskning og kulturminneforskning.
Ødegaard, F., Tømmerås, B.Å. & Wilmann, B. 2001. Eksperimentell fragmentering av barskog. - NINA Temahefte 17: 89-93. Trondheim, Stiftelsen for naturforskning og kulturminneforskning.
Aagaard, K., Kvaløy, K. & Gjershaug, J.O. 2001. Molekylær og tradisjonell taksonomi: Ørner og sommerfugler. - NINA Temahefte 17: 37-42. Trondheim, Stiftelsen for naturforskning og kulturminneforskning.
Aas, Ø. 2001. Fiskernes og rettighetshavernes reaksjoner på ulike fiskeregler. - NINA Temahefte 20: 71-78. Trondheim, Stiftelsen for naturforskning og kulturminneforskning.
Aas, Ø. 2001. Bakgrunnskunnskap: Laksefiske i elv - historikk og status. - NINA Temahefte 20: 32-35. Trondheim, Stiftelsen for naturforskning og kulturminneforskning.
Aas, Ø. & Fiske, P. 2001. Eksempler på hvordan resultatene fra prosjektet kan brukes i praktisk elveforvaltning. - NINA Temahefte 20: 90-94. Trondheim, Stiftelsen for naturforskning og kulturminneforskning.
Aas, Ø. & Lund, R.A. 2001. Bakgrunnskunnskap: Laksefiske i det tredje årtusen - vekst eller reduksjon?. - NINA Temahefte 20: 37-38. Trondheim, Stiftelsen for naturforskning og kulturminneforskning.
Aas, Ø., Birkelund, H. & Lein, K. 2001. Bakgrunnskunnskap: Laksefiske som næring - noen sentrale forhold. - NINA Temahefte 20: 35-37. Trondheim, Stiftelsen for naturforskning og kulturminneforskning.
Aas, Ø., Fiske, P. & Lund, R.A. 2001. Hvorfor ei bok om regler for laksefiske i elv?. - NINA Temahefte 20: 7-12. Trondheim, Stiftelsen for naturforskning og kulturminneforskning.
Aas, Ø., Fiske, P. & Lund, R.A. 2001. Bakgrunnskunnskap: Regler for laksefiske i elv - formål, virkemidler og tradisjoner. - NINA Temahefte 20: 19-21. Trondheim, Stiftelsen for naturforskning og kulturminneforskning.


Norwegian Institute for Nature Research

NINA is an independent foundation for nature research and research on the interaction between human society, natural resources and biodiversity.
Follow us on: