Latest publications

Latest NINA publications

18.03.2019
Reintroducing rewilding to restoration – Rejecting the search for novelty
18.03.2019
Tilfeldige partnere kan gi robuste avkom
14.03.2019
Insectageddon 3.0 - fra Ammerud til Amazonas
14.03.2019
Problem individuals among sharks: A response to Neff
14.03.2019
Bringing back large carnivores to rewild landscapes
14.03.2019
Vannøkologiske resipientundersøkelser av Vikelva i Saltdal kommune. Bunndyrundersøkelser og overvåking av vannkvalitet i 2018
14.03.2019
Ungfiskundersøkelser i Vikelva, Saltdal kommune, i 2018. Ungfisktellinger og registrering/utfisking av rømte laksunger på elvestasjonær strekning
14.03.2019
Top-down control of ecosystems and the case for rewilding: does it all add up?
14.03.2019
Spatial and temporal variations in seabird bycatch: Incidental bycatch in the Norwegian coastal gillnet-fishery
14.03.2019
Wind turbines cause functional habitat loss for migratory soaring birds
14.03.2019
Ungfiskundersøkelser i Drivavassdraget. Årsrapport 2018
12.03.2019
Problemkartlegging og tiltaksutredning for elvemusling i Semselva (Langhåmmårelva), Trøndelag
12.03.2019
Restoration potential of old dams in Norway. A pilot study of occurrence, characteristics and restoration poten-tial in watercourses with anadromous and resident fish stocks
11.03.2019
Nasjonal overvåking av edelkreps og spredning av signalkreps. Presentasjon av overvåkingsdata og bestandsstatus
11.03.2019
Sjøfugl i Barentshavet -vurderinger av sårbare arter, bestander, områder og perioder basert på nyeste kunnskap
11.03.2019
Evaluering av habitatkvalitet for juvenil elvemusling (Margaritifera margaritifera) i Trøndelag i 2018. Redoksmålinger i Fossingelva, Gråelvvassdraget, Sagelva, Slørdalselva og Terningelva
08.03.2019
Sårbarhetsvurdering av utvalgte lokaliteter i Skardsfjella og Hyllingsdalen landskapsvernområde. Vektarhaugen, Møsjødalen og Torsvollen-Vauldalen
07.03.2019
Norske jegere forgifter økosystemet
07.03.2019
Naturtypekartlegging på Frysja (Oslo, Brekke, Akerselva). Kartlegging i forbindelse med ny tursti på vestsida av Stilla
07.03.2019
Brukerundersøkelse i Raet nasjonalpark. Sommeren 2018
07.03.2019
Bruk av miljø-DNA som supplerende verktøy for overvåkning og kartlegging av fremmed ferskvannsfisk
06.03.2019
Laks i gyro-infiserte vassdrag har større motstandskraft mot gyro.
06.03.2019
More frequent extreme climate events stabilize reindeer population dynamics
04.03.2019
Lokaløkonomiske virkninger av laksefiske i elver infisert med og behandlet mot lakseparasitten Gyrodactylus salaris – et forprosjekt
04.03.2019
Økologisk tilstand i bekker i Vannområde Orkla. Bunndyr og vannkvalitetsundersøkelser 2018
28.02.2019
Biocide Treatment of Invasive Signal Crayfish: Successes, Failures and Lessons Learned
28.02.2019
Population genomic evidence for plant glacial survival in Scandinavia
26.02.2019
Effects of patch-burn grazing on breeding density and territory size of Dickcissels
26.02.2019
Tidlig oppdagelse og varsling av nye fremmede arter i Norge. System for overvåking av fremmede terrestriske karplanter og insekter
25.02.2019
Ekstensiv overvåking av hekkebestander av fugl – TOV-E
25.02.2019
Spurvefugl
25.02.2019
Hønsefugl
25.02.2019
Rovfugler
25.02.2019
Smågnagere
25.02.2019
Bjørkemålere
25.02.2019
From clear lakes to murky waters – tracing the functional response of high-latitude lake communities to concurrent ‘greening’ and ‘browning’
25.02.2019
Gjenkartlegging av epifyttvegetasjonen i Møsvatn 2017
25.02.2019
Mengdeendringer for utvalgte plantearter 1988–2017
25.02.2019
Vegetasjonsundersøkelser av boreal bjørkeskog i Møsvatn
25.02.2019
Drivers of diet patterns in a globally distributed freshwater fish species
22.02.2019
Nasjonal overvåking av insekter. Behovsanalyse og forslag til overvåkingsprogram
20.02.2019
Problemkartlegging og ungfiskovervåking i små sidevassdrag til Gaula. Undersøkelser i 2018
20.02.2019
Yield Estimates by a Two-Step Approach Using Hyperspectral Methods in Grasslands at High Latitudes
20.02.2019
Spatiotemporal variation in abundance of key tundra species: from local heterogeneity to large-scale synchrony
19.02.2019
China and India lead in greening of the world through land-use management
19.02.2019
Svartmaler vindkraft for naturen
18.02.2019
Yield Estimates by a Two-Step Approach Using Hyperspectral Methods in Grasslands at High Latitudes
18.02.2019
Gytefisktellinger i Børsaelva, Skjenaldelva, Snilldalselva og Vigda. Årsrapport 2018
17.02.2019
Climate in Svalbard 2100
13.02.2019
Vannøkologiske undersøkelser i små vassdrag i vannområde Nordre Fosen i 2018. Problemkartlegging av bekker på Linesøya og Stokkøya, og oppfølging av tidligere undersøkelser i Prestelva med tilløpsbekk
08.02.2019
Orkidémosen som gir dårlig samvittighet
08.02.2019
Fiskesamfunnet i Aursunden, Røros kommune. Effekter av fem år med tynningsfiske etter sik Stein
05.02.2019
Climate and land-cover change alter bumblebee species richness and community composition in subalpine areas
04.02.2019
Når nettene er lange: Hva driver planter og botanikere med om vinteren?
02.02.2019
Estimating snow leopard density using fecal DNA in a large landscape in north-central Nepal
01.02.2019
No evidence of handling-induced mortality in Serengeti's African wild dog population
01.02.2019
Quantifying net water consumption of Norwegian hydropower reservoirs and related aquatic biodiversity impacts in Life Cycle Assessment
01.02.2019
Equinors miljøovervåkingsprogram for Snøhvit. Overvåking av vegetasjon og jord – reanalyser i 2018
31.01.2019
Sphagnum Xlydiae, the first allotriploid peatmoss in the Northern hemisphere
31.01.2019
Comparison of social complexity in two independent pastoralist societies
31.01.2019
Evaluering av habitatkvalitet for juvenil elvemusling (Margaritifera margaritifera) i Oslo og Akershus i 2017 og 2018. Redoksmålinger i Askerelva, Movassbekken, Nitelva, Raudsjøbekken og Sognsvannsbek
30.01.2019
Gjenetablering av vegetasjon langs Elgsjøvegen, Oppdal kommune, etter oppgradering av kraftverksdam
28.01.2019
Declining population trends of European mountain birds
28.01.2019
Elvemusling i Hammerbekken, Aust-Agder. Status med henblikk på tilstand og utsetting av juvenil elvemusling
28.01.2019
Oslo er Norges «biomangfoldhovedstad» - men hva skjer når naturområdene krymper?
24.01.2019
Sårbarhetsvurdering av utvalgte lokaliteter i Breheimen nasjonalpark og Mørkridsdalen landskapsvernområde. Stier i innfallsportene Dumdalen, Hødnevollen og Mørkri
24.01.2019
Biologisk overvåking av Gaula ved Støren og Enganbekken i forbindelse med utslipp fra Norsk Kylling AS og Moøya renseanlegg. Årsrapport for 2018
23.01.2019
Framing pictures: A conceptual framework to identify and correct for biases in detection probability of camera traps enabling multi-species comparison
23.01.2019
Vurdering av Randselva som gyte- og oppvekstareal for ørret etter eventuell riving av Viuldammen
21.01.2019
Agonimia globulifera new to mainland Norway
21.01.2019
Supplementary stocking selects for domesticated genotypes
21.01.2019
Escaped farmed Atlantic salmon in Norwegian rivers during 1989–2013
21.01.2019
Development and behavior of Plaintive Cuckoo (Cacomantis merulinus) nestlings and their Common Tailorbird (Orthotomus sutorius) hosts
21.01.2019
Kartlegging og overvåking av eremitt Osmoderma eremita i Norge 2017
17.01.2019
Jegernes og fiskernes forbruk av varer og tjenester i Norge i 2018
16.01.2019
Overvåking av fjellrev 2018/Inventering av fjällräv 2018
14.01.2019
Snøuglas økologi og forekomst i Norge. Årsrapport 2018
10.01.2019
Assessing the effect of predator control on an endangered goose population subjected to predator-mediated food web dynamics
09.01.2019
Vurdering av kor sårbare utvalde lokalitetar i Jostedalsbreen nasjonalpark er for ferdsel. Kattanakken, Oldeskaret og Sunndalen
07.01.2019
Innslag av rømt oppdrettslaks i Altaelva og Repparfjordelva i 2018
07.01.2019
Kartlegging av fugletrekket over Bremanger-landet. Undersøkelser ved det planlagte Bremangerlandet vindkraftverk
07.01.2019
Elvemusling og fisk i Fulldøla, Telemark. Kartlegging i forbindelse med Follsjå kraftverk
04.01.2019
Sentinel4Nature: Estimating environmental gradients and properties using remote sensing
03.01.2019
Villaksyngel i konkurranse med avkom fra rømt oppdrettslaks. Vekst og overlevelse ved ulik næringstilgang
03.01.2019
Faggrunnlag for kartlegging av økologiske funksjonsområder for terrestriske arter
02.01.2019
Confirmation of House Crows Corvus splendens laying immaculate blue eggs
02.01.2019
Sårbarhetsvurdering av utvalgte ferdselslokaliteter i Folgefonna nasjonalpark - Bondhusdalen, Tokheimslia og Buerbreen
02.01.2019
Fjellrev i Norge 2018. Resultater fra det nasjonale overvåkingsprogrammet for fjellrev
02.01.2019
Nasjonal overvåking av storsalamander Triturus cristatus – resultater fra Oslofjordområdet i 2018
27.12.2018
Plasma concentrations of organohalogenated contaminants in white-tailed eagle nestlings – The role of age and diet
26.12.2018
En liten historie om vitenskapelig utholdenhet
18.12.2018
Pink salmon in Norway – the reluctant invader
12.12.2018
Identifying spatial overlap in the values of locals, domestic- and international tourists to protected areas
30.11.2018
Efficient sampling for ecosystem service supply assessment at a landscape scale
13.11.2018
Spatiotemporal patterns of rain-on-snow and basal ice in high Arctic Svalbard: detection of a climate-cryosphere regime shift
17.10.2018
The effect of long-range transport, trophic position and diet specialization on legacy contaminant occurrence in great skuas, Stercorarius skua, breeding across the Northeast Atlantic
16.08.2018
White-tailed eagle (Haliaeetus albicilla) feathers from Norway are suitable for monitoring of legacy, but not emerging contaminants
26.12.2018
Not just a walk in the park: occurrence of intestinal parasites in dogs roaming recreational parks in Chandigarh, Northern India.
25.12.2018
Large herbivore migration plasticity along environmental gradients in Europe: life-history traits modulate forage effects
21.12.2018
Tundra greenness

About NINA

The Norwegian Institute for Nature Research (NINA) is Norway’s leading institution for applied ecological research.

Work in NINA

Do you want to work for NINA? See vacancies.

Projects in NINA

Contact us

 P.O. Box 5685 Torgard,
     NO-7485 Trondheim

 Phone +47 73 80 14 00
 E-mail: firmapost@nina.no

NINA intro
NINA
Bestillngsskjema_MaurINorge
Bestillingsskjema