Latest publications

Latest NINA publications

17.05.2019
The phenomenon of walking: diverse and dynamic
16.05.2019
Modellering av bestandsutvikling hos stor- og småsalamander og frosk
14.05.2019
Infection prevalence and ecotypes of Anaplasma phagocytophilum in moose Alces alces, red deer Cervus elaphus, roe deer Capreolus capreolus and Ixodes ricinus ticks from Norway
10.05.2019
Circumpolar status of Arctic ptarmigan: Population dynamics and trends
10.05.2019
Right on track? Performance of satellite telemetry in terrestrial wildlife research
10.05.2019
Right on track? Performance of satellite telemetry in terrestrial wildlife research
10.05.2019
Forslag til modellering av fugledata til Naturindeksen
09.05.2019
Large-scale segregation of tourists and wild reindeer in three Norwegian national parks: Management implications
09.05.2019
Antler growth as a cost of reproduction in female reindeer
09.05.2019
Grazing and warming effects on shrub growth and plant species composition in subalpine dry tundra: An experimental approach
09.05.2019
Arctic-breeding seabirds’ hotspots in space and time - A methodological framework for year-round modelling of environmental niche and abundance using light-logger data
09.05.2019
Fiskebiologiske undersøkelser i de to regulerte innsjøene Lille og Store Kvernevatn i Mandalsvassdraget høsten 2018
07.05.2019
Analyser av miljø-DNA og strykeprøver for overvåking av soppen Batrachochytrium dendrobatidis (Bd) i Akershus
07.05.2019
Bjørnens vandring og områdebruk -forskjeller mellom kjønn, aldersgrupper og sesong
07.05.2019
Kartlegging av klippeblåvinge Scolitantides orion i Norge 2018 – med forslag til skjøtselsplan
06.05.2019
Institutions for achieving human–wildlife coexistence: The case of large herbivores and large carnivores in Europe
06.05.2019
Predators in human landscapes
06.05.2019
Svalbardrypenes jaktstatistikk. Sluttrapport til Svalbards miljøvernfond. Prosjektnummer 16/54
06.05.2019
Svalbardrypenes jaktstatistikk. Sluttrapport til Svalbards miljøvernfond. Prosjektnummer 16/54
06.05.2019
Overvåkning av rømt oppdrettslaks i Trøndelag etter rømminger fra lokalitene Geitryggen og Austvika i 2018
03.05.2019
Utvikling av klormetoden mot Gyrodactylus salaris. Feltforsøk i Batnfjordelva
03.05.2019
Computer vision enables short- and long-term analysis of Lophelia pertusa polyp behaviour and colour from an underwater observatory
03.05.2019
Effekter på laks (Salmo salar) ved eksponering for monokloramin
03.05.2019
Modeling Habitat Suitability for the Western Ridged Mussel (Gonidea angulata Lea) in Okanagan Lake, British Columbia, Canada
02.05.2019
Effekter av et supplerende vern på verneområdenes funksjon som økologiske nettverk og toleranse for klimaendringer
02.05.2019
Visste du at én hestehov egentlig er en bukett med blomster?
30.04.2019
Feltveileder for Kartlegging av marin naturvariasjon etter NiN (2.2.0).
30.04.2019
Rognhaugen (Hurdal/Gran). Kartlegging av naturverdier i forbindelse med vurdering av frivillig vern av skog
29.04.2019
Introduction of Mysis relicta (Mysida) reduces niche segregation between deep-water Arctic charr morphs
29.04.2019
Effekter av akutte bestandsreduksjoner hos sjøfugl knyttet til Lofoten, Vesterålen og Barentshavet
26.04.2019
Fjellvettreglene - også for planter?
26.04.2019
Fra villniss til verdifull natur
26.04.2019
Hvor er det biologiske mangfoldet?
26.04.2019
Identifisering av viktige områder for sjøfugl i norske havområder - innspill til forvaltningsplanarbeidet 2018
25.04.2019
Fiskebiologiske undersøkelser i Auravassdraget. Sluttrapport fra undersøkelsene i perioden 2014-2018
24.04.2019
Leukocyte coping capacity: an integrative parameter for wildlife welfare within conservation interventions
23.04.2019
The surveillance programme for Aphanomyces astaci in Norway 2018
23.04.2019
Attitudes towards returning wolves (Canis lupus) in Germany: Exposure, information sources and trust matter
23.04.2019
Changes in timing of seasonal peak photosynthetic activity in northern ecosystems
18.04.2019
Pilgrim routes as contested spaces in Norway
13.04.2019
Considerations for upscaling individual effects of wind energy development towards population-level impacts on wildlife
12.04.2019
Estimation of gene flow into the Scandinavian wolverine population
12.04.2019
Brood parasitism on Meadow Pipits Anthus pratensis by Common Cuckoos Cuculus canorus in two mountain areas in Norway
12.04.2019
Estimation of gene flow into the Scandinavian brown bear population
12.04.2019
Håndbok : Sårbarhetsvurdering av ferdselslokaliteter i verneområder, for vegetasjon og dyreliv
12.04.2019
Brukerundersøkelse i Stabbursdalen nasjonalpark. Sommeren 2018
12.04.2019
Miljøovervåkingsprogram for Ormen Lange landanlegg – Nyhamna, Gossa. Overvåking av vegetasjon og jord – endringer i kjemiske parametere fra 2008 til 2018 og og oppretting av ny referanselokalitet i Lo
11.04.2019
Bunndyrovervåking av mindre vassdrag i Trondheim kommune - Undersøkelser i 2018
09.04.2019
Naturtyper etter Miljødirektoratets instruks.Forslag til kriterier for lokalitetskvalitet for reviderte naturtyper
09.04.2019
Sjøfugl i Barentshavet - vurderinger av sårbare arter, bestander, områder og perioder basert på nyeste kunnskap (revidert utgave)
09.04.2019
Tiltak for å ta vare på truet natur. Kunnskapsgrunnlag for 90 truete arter og 33 truete naturtyper
08.04.2019
Effects of sound exposure from a seismic airgun on heart rate, acceleration and depth use in free-swimming Atlantic cod and saithe
08.04.2019
Changes in trophic state and aquatic communities in high Arctic ponds in response to increasing goose populations
07.04.2019
Stolthet-nøkkelen til en bærekraftig utvikling?
07.04.2019
Individual Movement - Sequence Analysis Method (IM-SAM): characterizing spatio-temporal patterns of animal habitat use across landscapes
07.04.2019
Stakeholders’ perceptions of protected area management following a nationwide community-based conservation reform
05.04.2019
A Migratory Divide Among Red-Necked Phalaropes in the Western Palearctic Reveals Contrasting Migration and Wintering Movement Strategies
05.04.2019
Managing River Fish Biodiversity Generates Substantial Economic Benefits in Four European Countries
05.04.2019
“It’s All About the Scenery”: Tourists’ Perceptions of Cultural Ecosystem Services in the Lofoten Islands, Norway
04.04.2019
Potential effect of migration strategy on pollutant occurrence in eggs of Arctic breeding barnacle geese (Branta leucopsis)
04.04.2019
How are environmental measures realized in European hydropower?
04.04.2019
What form of human-wildlife coexistence is mandated by legislation? A comparative analysis of international and national instruments
03.04.2019
Populasjonsovervåking av brunbjørn. DNA-analyse av prøver innsamlet i Norge i 2018
03.04.2019
Bønder, bygdefolk, andre folk og rovdyr
03.04.2019
Solem, Ø., Bergan, M.A., Bremset, G., Havn, T.B., Jensås, J.G., Ulvan, E.M., Hatten, L., Bongard, T., Borgos, T., Nielsen, L.E. & Rognes, T. 2019. Ungfiskundersøkelser i Gaulavassdraget, Årsrappor
02.04.2019
Status and trends in Arctic vegetation: Evidence from experimental warming and long-term monitoring
02.04.2019
Long-term declines of European insectivorous bird populations and potential causes
02.04.2019
Endringer for våre fuglebestander
01.04.2019
«… så korrupte at jeg har ikke ord!» – Hets og sjikane i forskning
01.04.2019
Økt legitimitet til konsekvensutredninger i Norge – Kan økt bevissthet om organisering og endrede roller styrke tilliten til ordningen?
01.04.2019
Den skjulte styringen
01.04.2019
Elvemusling i Simoa, Buskerud. Årsrapport for 2017 og en oppsummering av tidligere undersøkelser i vassdraget
30.03.2019
Bønder, bygdefolk, andre folk og rovdyr
29.03.2019
Mengdeendringer for utvalgte plantearter 1988–2017.
29.03.2019
Apparent survival of tropical birds in a wet, premontane forest in Costa Rica
29.03.2019
Hva kan vi lære fra gjennomførte vilkårsrevisjoner av vannkraftkonsesjoner i Norge? En dokumentanalyse av resultater, prosess og kunnskapsgrunnlag
29.03.2019
Røsskleiva NR, Bamble: Re-analyser av vegetasjonsruter for flueblom Ophrys insectifera 2017, og overvåking av jordboende sopp 2018
29.03.2019
Utvikling av nasjonal arealrepresentativ naturovervåking (ANO). Forslag til gjennomføring, protokoller og kostnadsvurderinger med utgangspunkt i erfaringer fra uttesting i Trøndelag
28.03.2019
(tra parentesi)Fotografia e natura
28.03.2019
Hvorfor blir to botanikere betalt for å dra på luksuscruise?
28.03.2019
Unleaded hunting: Are copper bullets and lead-based bullets equally effective for killing big game?
28.03.2019
Ungfiskundersøkelser i Usma (Sunndal) høsten 2018
26.03.2019
Failure to coordinate management in transboundary populations hinders the achievement of national management goals: The case of wolverines in Scandinavia
25.03.2019
Fiskespisende storaure i en innsjø dominert av sik
25.03.2019
Migració, hivernada, canvi climàtic i el Fondo
25.03.2019
Use, selection, and home range properties: complex patterns of individual habitat utilization
22.03.2019
Geografisk utbredelse av truede karplanter i Norge: modellering av hotspots
22.03.2019
Gytefisktellinger i Austerelva og Ferja (Årgårdsvassdraget). Årsrapport 2018
21.03.2019
Fra veg til villmark - små tuer kan gjøre stor forskjell
21.03.2019
Legacies of Historical Exploitation of Natural Resources Are More Important Than Summer Warming for Recent Biomass Increases in a Boreal–Arctic Transition Region
20.03.2019
Zooplankton Diversity and Dispersal by Birds; Insights From Different Geographical Scales
18.03.2019
Reintroducing rewilding to restoration – Rejecting the search for novelty
18.03.2019
Tilfeldige partnere kan gi robuste avkom
14.03.2019
Insectageddon 3.0 - fra Ammerud til Amazonas
14.03.2019
Problem individuals among sharks: A response to Neff
14.03.2019
Bringing back large carnivores to rewild landscapes
14.03.2019
Vannøkologiske resipientundersøkelser av Vikelva i Saltdal kommune. Bunndyrundersøkelser og overvåking av vannkvalitet i 2018
14.03.2019
Ungfiskundersøkelser i Vikelva, Saltdal kommune, i 2018. Ungfisktellinger og registrering/utfisking av rømte laksunger på elvestasjonær strekning
14.03.2019
Top-down control of ecosystems and the case for rewilding: does it all add up?
14.03.2019
Spatial and temporal variations in seabird bycatch: Incidental bycatch in the Norwegian coastal gillnet-fishery