Latest publications

Latest NINA publications

21.01.2019
Agonimia globulifera new to mainland Norway
21.01.2019
Supplementary stocking selects for domesticated genotypes
21.01.2019
Escaped farmed Atlantic salmon in Norwegian rivers during 1989–2013
21.01.2019
Development and behavior of Plaintive Cuckoo (Cacomantis merulinus) nestlings and their Common Tailorbird (Orthotomus sutorius) hosts
21.01.2019
Kartlegging og overvåking av eremitt Osmoderma eremita i Norge 2017
17.01.2019
Jegernes og fiskernes forbruk av varer og tjenester i Norge i 2018
16.01.2019
Overvåking av fjellrev 2018/Inventering av fjällräv 2018
14.01.2019
Snøuglas økologi og forekomst i Norge. Årsrapport 2018
10.01.2019
Assessing the effect of predator control on an endangered goose population subjected to predator-mediated food web dynamics
09.01.2019
Vurdering av kor sårbare utvalde lokalitetar i Jostedalsbreen nasjonalpark er for ferdsel. Kattanakken, Oldeskaret og Sunndalen
07.01.2019
Innslag av rømt oppdrettslaks i Altaelva og Repparfjordelva i 2018
07.01.2019
Kartlegging av fugletrekket over Bremanger-landet. Undersøkelser ved det planlagte Bremangerlandet vindkraftverk
07.01.2019
Elvemusling og fisk i Fulldøla, Telemark. Kartlegging i forbindelse med Follsjå kraftverk
04.01.2019
Sentinel4Nature: Estimating environmental gradients and properties using remote sensing
03.01.2019
Villaksyngel i konkurranse med avkom fra rømt oppdrettslaks. Vekst og overlevelse ved ulik næringstilgang
03.01.2019
Faggrunnlag for kartlegging av økologiske funksjonsområder for terrestriske arter
02.01.2019
Confirmation of House Crows Corvus splendens laying immaculate blue eggs
02.01.2019
Sårbarhetsvurdering av utvalgte ferdselslokaliteter i Folgefonna nasjonalpark - Bondhusdalen, Tokheimslia og Buerbreen
02.01.2019
Fjellrev i Norge 2018. Resultater fra det nasjonale overvåkingsprogrammet for fjellrev
02.01.2019
Nasjonal overvåking av storsalamander Triturus cristatus – resultater fra Oslofjordområdet i 2018
27.12.2018
Plasma concentrations of organohalogenated contaminants in white-tailed eagle nestlings – The role of age and diet
26.12.2018
En liten historie om vitenskapelig utholdenhet
18.12.2018
Pink salmon in Norway – the reluctant invader
12.12.2018
Identifying spatial overlap in the values of locals, domestic- and international tourists to protected areas
30.11.2018
Efficient sampling for ecosystem service supply assessment at a landscape scale
13.11.2018
Spatiotemporal patterns of rain-on-snow and basal ice in high Arctic Svalbard: detection of a climate-cryosphere regime shift
17.10.2018
The effect of long-range transport, trophic position and diet specialization on legacy contaminant occurrence in great skuas, Stercorarius skua, breeding across the Northeast Atlantic
16.08.2018
White-tailed eagle (Haliaeetus albicilla) feathers from Norway are suitable for monitoring of legacy, but not emerging contaminants
26.12.2018
Not just a walk in the park: occurrence of intestinal parasites in dogs roaming recreational parks in Chandigarh, Northern India.
25.12.2018
Large herbivore migration plasticity along environmental gradients in Europe: life-history traits modulate forage effects
21.12.2018
Tundra greenness
21.12.2018
Status of the Tana/Teno River salmon populations in 2018
21.12.2018
Bucida buceras - de store trærne i Østbanehallen. Floristisk smågodt
21.12.2018
Avslutningsplan for Svea. Kunnskapsstatus for naturmiljø og kulturmiljø
20.12.2018
Changing species co-occurrences over a post-fire succession
20.12.2018
Delayed egg-laying and shortened incubation duration of Arctic-breeding shorebirds coincide with climate cooling
20.12.2018
Snevre rammer for forskning på miljøvennlig energi
20.12.2018
Kartlegging og verdisetting av naturmangfoldet i forbindelse med områderegulering for Nedre Ekornrud (Oppegård, Akershus)
20.12.2018
Entoloma aurorae-borealis sp. nov. and three rare Entoloma species in the Sinuatum clade (subg. Entoloma) from northern Europe
19.12.2018
Utvikling av metodikk for økologisk tilstandsvurdering basert på indikatorverdier etter Ellenberg og Grime (revidert utgave)
19.12.2018
A local evaluation of the individual state-space to scale up Bayesian spatial capture–recapture
19.12.2018
Sårbarhetsvurdering av utvalgte lokaliteter i Stølsheimen landskapsvernområde. Stier til besøksmål Berdalen-Åsedalen og Sendedalen
19.12.2018
Nuclear and mitochondrial markers suggest New species boundaries in Alloxysta (Hymenoptera: Cynipoidea: Figitidae)
18.12.2018
Effects of a dispersal barrier on freshwater migration of the vimba bream (Vimba vimba)
18.12.2018
European eel Anguilla anguilla compromise speed for safety in the early marine spawning migration
18.12.2018
Kven er det som går og går,og kvifor går dei?
18.12.2018
Pilegrimsleder og stedsutvikling. Forskningsprosjektet Heritage Routes
18.12.2018
High tolerance of a high-arctic willow and graminoid to simulated ice encasement
18.12.2018
Overvaking av kongeørn i Noreg 2018. Resultat frå 12 intensivt overvaka område
18.12.2018
Bynatur i det flerkulturelle Oslo
18.12.2018
Using wildlife camera traps to collect in-situ data for remote sensing applications with high temporal resolution
18.12.2018
Nordmenns holdninger til ulv – 2018
18.12.2018
Census of potentially invasive Rhododendron in West Norway and the implications for management
17.12.2018
Biodiversity and Ecosystem Services in Nordic coastal Ecosystems: an IPBES-like assessment, Summary for Policy Makers
17.12.2018
Helgeland: An Atlanticarchipelago (Norway)
17.12.2018
Metodeutvikling: overvåking av fisk i store innsjøer (FIST) i 2016
17.12.2018
Tiltak for å ta vare på truet natur
14.12.2018
Juletreglitteret er truet av utryddelse
14.12.2018
Nye skritt mot en helhetlig rypeforvaltning
14.12.2018
Sårbarhetsvurdering av utvalgte lokaliteter i Ytre Hvaler nasjonalpark. Asmaløy, Kirkøy og Akerøya
14.12.2018
Analyser av miljø-DNA for påvisning av soppen Batrachochytrium dendrobatidis (Bd) i Østfold
13.12.2018
Understanding and managing fish populations: keeping the toolbox fit for purpose
13.12.2018
Ulveangrep på hunder i Skandinavia. En tverrfaglig utredning
12.12.2018
Effekten av skadefelling av grågås (Anser anser) for grovfôr-produksjonen på et nordnorsk gårdsbruk
12.12.2018
Erfaringer med ulv
11.12.2018
Voles and climate in Norway: Is the abundance of herbivorous species inversely related to summer temperature?
11.12.2018
Storørret i Norge. Definisjon, status, påvirkningsfaktorer og kunnskapsbehov
11.12.2018
Røyebestanden i Femunden
11.12.2018
Overvåking av elvemusling i Ogna, Rogaland. Tiltaksovervåking kalking 2017–2018
10.12.2018
New and previously known species of Copepoda and Cladocera (Crustacea) from Svalbard, Norway – who are they and where do they come from?
10.12.2018
Hywind Tampen vindpark. Vurdering av konsekvenser for sjøfugl.
10.12.2018
NINA Forskningsstasjon, Ims. Årsmelding 2017
07.12.2018
Behavioral reactions of brown bears to approaching humans in Fennoscandia
07.12.2018
Stavkyrkjene og handverksbasert materialanalyse
07.12.2018
Pukkellaks i Norge, 2017
06.12.2018
A landscape perspective on rates of multiple paternity and brood parasitism among Greater Prairie-Chickens across Kansas, USA
04.12.2018
Impact of Multiple Ecological Stressors on a Sub-Arctic Ecosystem: No Interaction Between Extreme Winter Warming Events, Nitrogen Addition and Grazing
04.12.2018
Biased estimation of trends in cohort effects: the problems with age-period-cohort models in ecology
04.12.2018
DNA-basert overvåking av den skandinaviske jervebestanden 2018
04.12.2018
Trophic ecology of piscivorous Arctic charr (Salvelinus alpinus (L.)) in subarctic lakes with contrasting food-web structures
03.12.2018
Med drone og lupe sjekker vi om restaurering av myr virker
03.12.2018
Kartlegging av amfibier i utvalgte ynglelokaliteter i Oslo kommune
03.12.2018
Overvåking av hekkende horndykker i Troms 2018
29.11.2018
Modellering av svømmetrekket til lomvi (Uria aalge) fra Bjørnøya til norskekysten. Utvikling av ny metodikk for bruk av lysloggere (GLS),dykkeloggere (TDR) og sjøtemperaturer (SST) til kartlegging av
29.11.2018
Overvåking av restaureringstiltak i myr Aurstadmåsan, Kaldvassmyra og Hildremsvatnet
28.11.2018
Restaurering av natur er nødvendig
28.11.2018
Salmonid stocking in five North Atlantic jurisdictions: Identifying drivers and barriers to policy change
28.11.2018
Challenges for transboundary management of a European brown bear population
28.11.2018
Miljø-DNA: Hva er det og hva kan det brukes til?
27.11.2018
Habitatforbedrende tiltak på Langøra N, Stjørdal kommune. Effekt på stor elvebreddedderkopp
26.11.2018
Egner nasjonalparker seg til stisykling?
26.11.2018
Arctic browning: Impacts of extreme climatic events on heathland ecosystem CO2 fluxes
23.11.2018
Jaktforsøk på brunbjørn med hund - antall og hundetypens betydning for bjørnens fysiologi
22.11.2018
Parasite contamination of berries: Risk, occurrence, and approaches for mitigation
22.11.2018
Handlingsplan for elvemusling (Margaritifera margaritifera) 2019-2028
22.11.2018
Insektageddon 2.0
20.11.2018
Individual shark profiling: An innovative and environmentally responsible approach for selectively managing human fatalities
20.11.2018
High levels of multiple paternity in a spermcast mating freshwater mussel
20.11.2018
Svelgbrems og hudbrems hos norsk hjortevilt
19.11.2018
Functional responses of four Sahelian tree species to resource availability

About NINA

The Norwegian Institute for Nature Research (NINA) is Norway’s leading institution for applied ecological research.

Work in NINA

Do you want to work for NINA? See vacancies.

Projects in NINA

Contact us

 P.O. Box 5685 Torgard,
     NO-7485 Trondheim

 Phone +47 73 80 14 00
 E-mail: firmapost@nina.no

NINA intro
NINA
Bestillngsskjema_MaurINorge
Bestillingsskjema