NINA Special Report

NINA Special Report

2013

Forseth, T., Harby, A. (eds.), Ugedal, O., Pulg, U., Fjeldstad, H.P., Robertsen, G., Barlaup, B., Alfredsen, K., Sundt, H., Saltveit, S.J., Skoglund, H., Kvingedal, E., Sundt-Hansen, L., Finstad, A.G., Einum, S. & Arnekleiv, J.V. 2013. Håndbok for miljødesign i regulerte laksevassdrag. NINA Temahefte 52. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Trondheim.
Strand, O., Flemsæter, F., Gundersen, V. & Rønningen, K. 2013. Horisont Snøhetta. NINA Temahefte 51. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Trondheim.


2012

Kaltenborn, B.P. 2012. Bruk og vern i utmarksområder. Sluttrapport. Strategisk instituttprogram for perioden 2009-2011. NINA Temahefte 50. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Lillehammer.
Kjelden, J., Krogdahl, R., Heggem, V., Fiske, P., Hvidsten, N.A., Baardsen, S., Stensland, S. & Aas, Ø. 2012. Elvene rundt Trondheimsfjorden. Laks og verdiskaping. Oppsummeringsrapport – korrigert versjon. NINA Temahefte 48. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Trondheim.
Staverløkk, A., Gjershaug, J.O. & Ødegaard, F. 2012. Humler i Norge. En felthåndbok om våre 34 humlearter. NINA Temahefte 49. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Trondheim.


2011

Hesthagen, T. 2011. Sløefiske i Oppland. Ein vanleg fiskemåte i gammal tid. NINA Temahefte 46. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Trondheim.
Linnell, J.D.C., Thomassen, J. & Jones, K. 2011. Wildlife-Human Interactions: From Conflict to Coexistence in Sustainable Landscapes. NINA Temahefte 45. Norsk institutt for naturforskning, Trondheim.
Aas, Ø. & Qvenild, M. (red.) 2011. Verktøy for bedre forvaltning av biologisk mangfold. Sluttrapport, strategisk instituttprogram ”Research tools for the management of biodiversity to meet the 2010 objectives” for 2006-2010. NINA Temahefte 44. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Lillehammer.


2010

Hagen, D. & Skrindo, A.B. (red.) 2010. Restaurering av natur i Norge. Et innblikk i fagfeltet, fagmiljøer og pågående aktivitet. NINA Temahefte 42. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Trondheim.
Aas, Ø. & Dervo, B.K. 2010. Innlandsfisketurisme i Norge – muligheter og utfordringer. Veileder. NINA Temahefte 43. Norsk institutt for naturforskning, Lillehammer.


2009

Andersen, R., Fagerheim, W.I. & Solheim, J.T. 2009. Hjorteviltforvaltning. Hvordan forvalte store beitedyr. Tre scenarier. NINA Temahefte 40. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Trondheim.
Angerbjörn, A., Eide, N.E. & Norén, K. (red.). 2009. International conference on arctic fox biology. Vålådalen Mountain Station, Sweden. February 16-18th 2009. Program, abstract and lists of participants NINA Special Report 37. Norwegian Institute for Nature Research (NINA), Trondheim.
Revie, C., Dill, L., Finstad, B. & Todd, C. 2009. Sea Lice Working Group Report. NINA Temahefte 39. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Trondheim.
Skogen, K. 2009. Friluftsliv i endring. Felles strategisk instituttprogram mellom NINA, NIBR og NIKU 2004-2008. - NINA Temahefte 38. 31 pp. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Oslo.


2008

Thorstad, E.B., Fleming, I.A., McGinnity, P., Soto, D., Wennevik, V. & Whoriskey, F. 2008. Incidence and impacts of escaped farmed Atlantic salmon Salmo salar in nature. NINA Temahefte 36. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Trondheim.


2006

Hansen, L.P. & Windsor, M. 2006. Interactions between aquaculture and wild stocks of atlantic salmon and other diadromous fish species: science and management, challenges and solutions. Convener's Report. NINA Temahefte 34. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Trondheim; NASCO, Edinburgh; ICES, Copenhagen.
Sandlund, O.T., Hovik, S., Selvik, J.R., Øygarden, L. & Jonsson, B. (red.) 2006. Nedbørfeltorientert forvaltning av store vassdrag. NINA Temahefte 35. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Trondheim.


2005

Eide, N.E., Andersen, R., Elmhagen, B., Linnell, J.D.C., Sandal, T., Dalén, L., Angerbjørn, A., Hellström, P. & Landa, A. 2005. Felthandbok - fjellrev. En veileder til overvåking av fjellrevbestanden, tolking av spor og sportegn, skille mellom fjellrev, rødrev og rømt oppdrettsrev. NINA Temahefte 29. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Trondheim.
Eide, N.E., Andersen, R., Elmhagen, B., Linnell, J.D.C., Sandal, T., Dalén, L., Angerbjørn, A., Hellström, P. & Landa, A. 2005. Fälthandbok - Fjällräv. En vägledning vid inventering av fjällrävsbeståndet, tolkning av spår och spårtecken, samt skillnader mellan fjällräv, rödräv och förrymda farmrävar. NINA Temahefte 30. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Trondheim.
Heggberget, T.M. & Jonsson, B. (red.) 2005. Landskapsøkologi: arealbruk og landskapsanalyse. NINAs strategiske instituttprogrammer 2001-2005. NINA Temahefte 32. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Trondheim.
Jonsson, B. & Yoccoz, N. (red.) 2005. Økosystemdynamikk: menneskelig påvirkning på biologisk mangfold. NINAs strategiske instituttprogrammer 2001-2005. NINA Temahefte 33. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Trondheim.
Svenning, M.A. & Jonsson, B. (red.) 2005. Kystøkologi : økosystemprosesser og menneskelig aktivitet. NINAs strategiske instituttprogrammer 2001-2005. NINA Temahefte 31. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Trondheim.


2004

Andersen, R. & Hustad, H. (red.) 2004. Villrein og samfunn. En veiledning til bevaring og bruk av Europas siste villreinfjell. NINA Temahefte 27. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Trondheim.
Vistnes, I., Nellemann, C. & Bull, K.S. 2004. Inngrep i reinbeiteland. Biologi, jus og strategier i utbyggingssaker. NINA Temahefte 26. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Trondheim.


2003

Andersen, R., Linnell, J.D.C. & Hustad, H. (red.) 2003. Rovvilt og samfunn : en veileder til sameksistens i det 21. århundre. NINA Temahefte 22. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Trondheim.
Andersen, R., Linnell, J.D.C., Hustad, H. & Brainerd, S.M. (red.) 2003. Large predators and human communities in Norway. A guide to coexistence for the 21st century. NINA Temahefte 25. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Trondheim.
Dolmen, D. & Aagaard, K. 2003. Biologisk mangfold. Dammer i Nord-Trøndelag 2001 og 2002. NINA Temahefte 23. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Trondheim.
Framstad, E., Bakkestuen, V., Bruteig, I.E., Kålås, J.A., Nygård, T. & Økland, R.H. 2003. Natur i endring. Terrestrisk naturovervåking 1990-2003. NINA Temahefte 24. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Oslo.


2002

Pedersen, H.C. & Jonsson, B. (red.) 2002. NINAs strategiske instituttprogrammer 1996-2000. Bærekraftig høsting av bestander: sluttrapport. NINA Temahefte 18. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Trondheim.
Aagaard, K., Bækken, T. & Jonsson, B. (red.) 2002. Biologisk mangfold i ferskvann. Regional vurdering av sjeldne dyr og planter. NINA Temahefte 21. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Trondheim.
Aagaard, K., Bækken, T. & Jonsson, B. (red.) 2002. Felles instituttprogram. Virkninger av forurensning på biologisk mangfold. Vann og vassdrag i by- og tettstedsnære områder. Sluttrapport 1997-2001. NINA Temahefte 19. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Trondheim.


2001

Fiske, P. & Aas, Ø. (red.) 2001. Laksefiskeboka. Om sammenhenger mellom beskatning, fiske og verdiskaping ved elvefiske etter laks, sjøaure og sjørøye.. NINA Temahefte 20. NINA•NIKU Stiftelsen for naturforskning og kulturminneforskning, Trondheim.
Heggberget, T.M. & Jonsson, B. (red.) 2001. Virkninger av fysiske naturinngrep - systemøkologisk innretning. Sluttrapport.. NINAs strategiske instituttprogrammer 1996-2000. NINA Temahefte 16. NINA•NIKU Stiftelsen for naturforskning og kulturminneforskning, Trondheim.
Hindar, K. & Jonsson, B. (red.) 2001. Bevaring av biodiversitet - fra gener til landskap. Sluttrapport.. NINAs Strategiske instituttprogrammer 1996-2000. NINA Temahefte 17. NINA-NIKU Stiftelsen for naturforskning og kulturminneforskning, Trondheim.


2000

Bongard, T. (red.) 2000. Rapport fra Fagkonferanse i programmet. Biologisk mangfold - Dynamikk, trusler og forvaltning.. Vettre konferansesenter 20. - 21.10 1999. NINA Temahefte 15. NINA•NIKU Stiftelsen for naturforskning og kulturminneforskning, Trondheim.


1999

Nygård, T. & Jonsson, B. (red.) 1999. NINAs strategiske instituttprogrammer 1991-95: Forurensningsøkologi. Sluttrapport.. NINA Temahefte 10. NINA•NIKU Stiftelsen for naturforskning og kulturminneforskning, Trondheim.
Sæther, B.-E. & Jonsson, B. (red.) 1999. NINAs strategiske instituttprogrammer 1991-95: Bevaring av genressurser. Sluttrapport.. NINA Temahefte . NINA•NIKU Stiftelsen for naturforskning og kulturminneforskning, Trondheim.


1998

Kvam, T. & Jonsson, B. (red.) 1998. NINAs strategiske instituttprogrammer 1991-95: Store rovdyrs økologi i Norge. Sluttrapport. NINA Temahefte 8. NINA•NIKU Stiftelsen for naturforskning og kulturminneforskning, Trondheim.


1997

Schartau, A.K.L., Hobæk, A., Faafeng, B., Halvorsen, G., Løvik, J.E., Nøst, T., Lyche Solheim, A. & Walseng, B. 1997. Felles instituttprogram. Virkninger av forurensning på biologisk mangfold: Vann og vassdrag i by- og tettstedsnære områder. Kunnskapsstatus - dyreplankton og litorale krepsdyr.. NINA Temahefe 14. NINA•NIKU Stiftelsen for naturforskning og kulturminneforskning, Trondheim.
Brandrud, T.E. & Aagaard, K. (red.) 1997. Felles instituttprogram. Virkninger av forurensning på biologisk mangfold. Vann og vassdragi by- og tettstedsnære områder. En kunnskapsstatus. NINA temahefte 13, NIVA Inr 3734.-97. NINA Temahefte 13. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Trondheim.
Fremstad, E. 1997. Vegetasjonstyper i Norge. NINA temahefte 12. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Trondheim.
Erikstad, L. & Jonsson, B. (red.) 1997. NINAs strategiske instituttprogrammer 1991-95: Landskapsøkologi. Sluttrapport. NINA temahefte 7. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Trondheim.
Langeland, A. & Jonsson, B. (red.) 1997. NINAs strategiske instituttprogrammer 1991-95: Innsjøers produktivitet. Sluttrapport. NINA temahefte 6. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Trondheim.


1996

Nygård, T. & Wiseth, B. (red.) 1996. The Goshawk in the forestry landscape. Report from a conference 23-24 March 1995 at NINA Trondheim and Nord-Trøndelag Regional College, Steinkjer. NINA Temahefte 5. NINA•NIKU Stiftelsen for naturforskning og kulturminneforskning, Trondheim.


1993

Kaltenborn, B.P. & Vorkinn, M. (red.) 1993. Vårt friluftsliv - Aktiviteter, miljøkrav og forvaltningsbehov. NINA Temahefte 3. NINA Norsk institutt for naturforskning, Trondheim.


1991

Gaare, E., Jonsson, B. & Skogland, T. 1991. Tsjernobyl - sluttrapport fra NINAs radioøkologiske program 1986 - 1990. NINA Temahefte 2. NINA Norsk institutt for naturforskning, Trondheim.
Camphuysen, C.J. 1991. Hvalguide. Veiledning i bestemmelse av hval i de Nordøst-Atlantiske havområder. NINA Temahefte 1. NINA Norsk institutt for naturforskning, Trondheim.


Norwegian Institute for Nature Research

NINA is an independent foundation for nature research and research on the interaction between human society, natural resources and biodiversity.
Follow us on: