News

Hvor mye er Oslofjorden verdt?

Published on: 2. December 2019
Author: Anne Olga Syverhuset

Hvordan setter man en økonomisk verdi på en naturressurs? I en ny rapport gir forskere ved NIVA, NINA, SSB og Menon en kunnskapsstatus om økonomiske verdier av Oslofjorden.

Hvor mye er Oslofjorden verdt?

Saken er skrevet av NIVA.

Forskere fra Norsk institutt for vannforskning (NIVA), Norsk institutt for naturforskning (NINA), Statistisk sentralbyrå (SSB) og Menon har på vegne av Miljødirektoratet vurdert det økonomiske bidraget av økosystemtjenestene i Oslofjorden. Forfatterne har brukt tilgjengelige data og studier til å anslå verdiene av fjordens bidrag til friluftsliv og regulerende tjenester som karbonopptak- og lagring,  samt verdsetting av miljøtiltak som støtter generell miljøkvalitet. Rapporten er en kunnskapsstatus om økonomiske verdier av fjorden og et bidrag til Helhetlig plan for Oslofjorden. Rapporten finner store kunnskapsmangler i brukerstatistikk for fjorden og verdianslagene er indikative. Anslagene kan ikke uten videre summeres for eksempel for å finne total årlig verdi av Oslofjordens økosystemtjenester.  

Friluftsliv sentralt

Friluftslivet i og rundt fjorden er aktiviteten med høyest verdi; eksempelvis er turgåing i strandsonen, båtliv, og bading estimert til så mye som 25,7 milliarder kroner/år. Drifts- og kapitalkostnader til fritidsbåt, i rapporten anslått til 2,6 milliarder kroner/år, bekrefter den store faktiske betalingsviljen for tilgang til fritidsaktiviteter på fjorden. Investeringer i bolig med nærhet til strandsonen antyder også den store faktiske betalingsvilligheten befolkningen har for tilgang til fjorden. 

Karbonlagring

En viktig men mindre kjent økosystemtjeneste Oslofjorden utfører er karbonopptak og lagring. Dette er viktige prosesser for å bremse global oppvarming og sikre et mer stabilt klima. Karbonet tas opp av fjorden gjennom fotosyntese utført av store og små alger. I Oslofjorden finnes det områder med stortare og sukkertare, i tillegg til ålegrasenger. Siden det er mer stortareskog og ålegrasenger i ytre Oslofjord, er verdiene for karbonlagring høyere i ytre enn i indre fjord, ca. 3,3-12,8 millioner kroner årlig. Totalverdien av karbon i biomassen av tareskog og ålegras kan være mellom 16,8 og 65,2 millioner kroner årlig. 

Villig til å betale for en ren fjord 

Fjorden blir påvirket av en rekke faktorer; eutrofiering og nedslamming, økt befolkningspress og arealkonflikt i strandsonen, økt sjøtransport med risiko for oljesøl, ulykker, og støy fra motorisert ferdsel, miljøgifter og kjemisk tilstand, fremmede arter som stillehavsøsters, marin forsøpling m.m. Da er det nødvendig å ta i bruk teknologi for å holde fjorden i stand. Årlige kommunale kostnader til rensing av avløp for å møte krav til god økologisk status fra sanitære forskrifter beløper seg til om lag 2,7 milliarder kroner per år. Forskerne anslår at befolkningens årlige betalingsvillighet for slik avløpsrensing som sikrer egnethet for friluftsliv kan være så mye som 4,3 milliarder kroner per år. Betalingsvillighet i form av et engangsbeløp for å unngå miljøskader ved oljesøl fra skip i Ytre Oslofjord er mellom 548-1,546 millioner kroner totalt, eksemplifisert med «Full City» ulykken i 2009.  

Nye tjenester og ny kunnskap

Forfatterne drøfter muligheten for integrering av miljø- og brukerdata i økosystemregnskap, og identifiserer en rekke muligheter for å tette kunnskapshullene som er avdekket. Et av tiltakene som ville bedret kunnskapsgrunnlaget er utviklingen av en felles database, hvor romlige data om areal, miljøtilstand og bruk av strandsone og fjord kan integreres i et kart. Det kan også føre til utvikling av nye tjenester, som for eksempel brukerkartlegging med GPS-applikasjoner. Oslo Kommune har tidligere brukt GPS-informasjon fra treningsapplikasjonen STRAVA. Slik brukerdata vil også kunne bedre forståelsen av hvor friluftsaktiviteter gjøres mest, slik at de områdene med høyest verdi kan bevares. Videre foreslår forfatterne å bruke mobilnettverk for å kartlegge bruk av Oslofjorden da det per i dag er lite statistikk for friluftslivbruk. Slike data vil kunne brukes til å lage oversikt over hvilke områder som blir brukt, og til en viss grad hvordan. 

– Rapporten legger en av flere grunnsteiner for et økosystemregnskap for Oslofjorden, som vil være verdifullt for lettere å kunne følge utviklingen av naturverdier i ulike deler av fjorden, og prioritere hvor og hvordan man kan bygge. Det vil på sikt bidra til mer kunnskapsbaserte avgjørelser i forvaltning av et kystområde hvor mange mennesker lever og ønsker å bruke naturen, sier Wenting Chen, forsker i NIVA. 

Les hele rapporten her: Chen, Wenting; Barton, David Nicholas; Magnussen, Kristin; Navrud, Ståle; Grimsrud, Kristine; Garnåsjordet, Per Arild; Engelien, Erik; Syverhuset, Anne Olga; Bekkby, Trine; Rinde, Eli (2019): «Verdier i Oslofjorden: Økonomiske verdier tilknyttet økosystemtjenester fra fjorden og strandsonen». NIVA-rapport 7420-2019.

Kontakt:

Wenting Chen 
Forsker, NIVA
E-post: wenting.chen@niva.no 
Mob: +47 993 29 758

David Barton
Seniorforsker, NINA

 

Print

Kittiwakes find refuge on offshore oil rigs

19.11.2020
Offshore oil rigs serve as a breeding refuge for Norwegian Black-legged Kittiwakes. Although they are few in number, these birds produce more chicks than kittiwakes in natural colonies along the coast, to the benefit of the impoverished Norwegian Kittiwake population. ...
Read more..

Seabird experts in CAFF propose a new kittiwake conservation plan

04.11.2020
The Circumpolar Seabird Group under CAFF and the Arctic Council has proposed a conservation plan for the black-legged kittiwake Rissa tridactyla , a species which has been declining severely since the 1970s. Four main objectives are identified, and specific action...
Read more..

Palm oil certification brings mixed outcomes to neighbouring communities

02.11.2020
Sustainable certification of oil palm plantations can reduce poverty, but the timing of certification is among the factors that influence the effect.
Read more..

Seabirds and kelp harvest – conflict or harmony?

18.09.2020
Foraging shags and commercial kelp harvesters very often utilize the same marine areas.
Read more..

How efficient are mitigation measures for bird-friendly wind power?

14.08.2020
Simple measures can make wind turbines more bird friendly. New research shows that measures such as painting the rotor blades or towers, using UV-light and smart micro-siting of wind turbines, decreases the risk for bird collisions considerably.
Read more..

Wild salmon’s wild journey in the ocean

28.05.2020
Last spring Atlantic salmon were tagged with satellite tags in Southern Norway. Now they have phoned home.
Read more..

Vultures respond to auditory cues

20.05.2020
Vultures and other avian scavengers characteristically circle the skies, scanning the ground for carcasses. New research has revealed that these birds can, in addition to sight, respond to auditory cues indicative of potential foraging opportunities.
Read more..

Carbon emissions have made the world a greener place, which has a cooling effect

07.02.2020
The very same carbon emissions responsible for harmful changes to climate are also fertilizing plant growth, which in turn is somewhat moderating global warming. This affects also remote places, like the High Arctic.
Read more..

Animals take climate action

02.09.2019
Migratory animals are actively adjusting their traditions to climate change.
Read more..

A ray of hope for the golden deer of Myanmar

29.05.2019
Developing state-of-the-art statistical tools that combine different sources of data has allowed researchers from Norway and Myanmar to make robust estimates of population size for an often-overlooked population of one of the world’s most threatened deer species. The r...
Read more..

Have you checked your baggage for alien species?

11.04.2019
Are you travelling to the Arctic? Seeds, insects and parasites can travel with you as stowaways without your knowledge. A new short film explains how you can avoid bringing unwanted species that can threaten the vulnerable Arctic environment.  
Read more..

China and India dominate in greening the Earth

13.02.2019
A new study reports China’s planting of trees and India’s intensive crop cultivation as the main reasons why the Earth is greening throwing doubt on the role of carbon dioxide fertilization, which climate change skeptics have touted as the beneficial effects of otherwi...
Read more..

First estimates of body mass change between the breeding and wintering stage in Atlantic Puffins.

07.01.2019
By measuring body mass and wing length of adult Atlantic Puffins on their breeding grounds and in their wintering areas near the Faroe Islands, researchers have now estimated the seasonal changes in body mass for two populations breeding in Norway and Scotland.
Read more..

Long-term side-effects of abdominal implants in brown bears

15.10.2018
A recent study from the Scandinavian Brown Bear Research Project has shown serious side effects from radio transmitters implanted into the abdominal cavity of brown bears.
Read more..

Environmental benefits of leaving offshore infrastructure in the ocean

05.07.2018
More than 7500 oil and gas platforms and wind turbines will become obsolete in the next few decades. Full removal may not be the best plan after all, according to new survey of international experts.
Read more..

Standardization and facilitation of seabird data for use in impact and environmental risk assessments

02.07.2018
A new NINA-report gives recommendation on how seabird data should best be used in impact and environmental risk assessments.
Read more..

NINA Annual Report 2017

27.06.2018
NINA’s key statistics and activities throughout 2017. 
Read more..

Flexibility in the foraging behaviour of the kittiwake may buffer the effect of marine environmental changes

30.01.2018
Recent Norwegian research shows that the black-legged kittiwake is surprisingly flexible when it comes to finding food for itself and its chicks. The ability to adapt makes this small gull robust to changes in the marine environment – that is, if it has access to suita...
Read more..

Impacts of salmon lice on wild Atlantic salmon and sea trout

10.01.2018
New report concludes: Considerable evidence exists that there is a link between farm-intensive areas and the spread of salmon lice to wild Atlantic salmon and sea trout. 
Read more..

 

Norwegian Institute for Nature Research

NINA is an independent foundation for nature research and research on the interaction between human society, natural resources and biodiversity.
Follow us on: