News

Norske elver flommer over av pukkellaks

Published on: 18. August 2021
Author: Jørn J. Fremstad

Det er allerede fanget minst 70 000 pukkellaks i Norske elver i 2021, og ennå er ikke sesongen over. Dersom utviklingen de siste åra fortsetter, vil pukkellaks på sikt kunne bli den dominerende laksefisken i elvefangstene i det nordligste fylket vårt i oddetallsår.

Norske elver flommer over av pukkellaks
Tusenvis av pukkellaks er målrettet tatt ut av norske elver i sommer. NINAs Henrik H. Berntsen (t.v.) er blant de som har deltatt i Skallelv på Varangerhalvøya. Foto: Eva Thorstad, NINA

I Troms og Finnmark alene er det fanget mer enn 65 000 pukkellaks i elvene. I sammenligning har det i snitt blitt fanget om lag 67 000 atlantisk laks i elvene i fylket hvert år.

Allerede tidlig i vår ble det spådd at 2021 ville bli et nytt rekordår for pukkellaks i Norge, og det har slått til for fullt. I midten av juli var det fanget rundt 13 000 pukkellaks i norske elver, og i dag er antallet over 70 000. Nå nærmer vi oss slutten på sesongen. Fangstene i elevene – i alle fall i Øst-Finnmark – har begynt å avta, og flere steder er fisken i gang med å gyte.

Venter på sjølaksefisket

– Hittil i år er det fanget syv ganger så mye pukkellaks som i 2017 og tett på fire ganger så mye som i 2019. Og da er ikke rapportene fra årets sjølaksefiske kommet inn enda, sier forsker Henrik H. Berntsen i Norsk institutt for naturforskning (NINA).

I år er det fanget pukkellaks langs hele den langstrakte kysten vår, og så langt er det registrert pukkellaks i 122 elver. Størsteparten av fangstene kommer imidlertid fra målrettet uttak med feller eller garn i Finnmark. I elvene rundt Varangerfjorden er det til sammen fisket over 60 000 pukkellaks. I noen av elvene er det tatt opp enorme mengder.

Mer i Vesterelva enn i hele Norge

– I Vesterelva i Nesseby er det for eksempel tatt ut 20 000 pukkellaks nå. Det er like mye som det ble registrert i hele landet i 2019, i både elvene og sjøen til sammen, sier Berntsen.  

I resten av Troms og Finnmark er det flere elver som hittil har rapportert om fangster på flere hundre fisk. På topp ligger foreløpig Reisaelva med over 1000 stykker.   

Lite sør for Troms

Sør for Troms er fangstene så langt relativt lave. Her rapporteres det om mellom en til rundt 70 pukkellaks per elv, og totalt er det fanget rundt 700 pukkellaks.  Det pågår imidlertid uttaksfiske i flere elver i både Nordland, Trøndelag og på Vestlandet som ikke er ferdig innrapportert, så antallet vil øke. Det samme gjelder også for Troms og Finnmark.

– Hvis vi antar at det er en like stor andel av bestanden som vandrer langt utenfor kjerneområdet i år som det vi registrerte i 2017 og 2019, vil trolig årets fangst sør for Troms bli større enn i de to foregående årene, sier Berntsen.

En invaderende art med høy risiko

Pukkellaks er en art med høy risiko ifølge Artsdatabankens liste over fremmede arter. Etablering av pukkellaks i elver over større områder øker sjansen for at vi regelmessig får tallrike invasjoner av arten i norske elver. 

Et økende antall pukkellaks vil sannsynligvis ha negativ effekt på det biologiske mangfoldet og på akvakultur langs kysten og elveøkosystemene, ifølge en risikovurdering fra Vitenskapskomiteen for mattrygghet. Noen få pukkellaks vil trolig ha liten betydning, mens tusenvis av gytefisk vil ha stor effekt på naturlig forekommende laksefisk så vel som vannkvalitet og biologisk mangfold, ut fra vurderingen. Nyere forskning fra pukkellaksens naturlige utbredelsesområde indikerer at pukkellaks kan føre til reduksjon av bestander av andre laksearter gjennom konkurranse og at et varmere klima kan være positivt for pukkellaks.

Toårig livssyklus

Pukkellaksen har en toårig livssyklus hvor både hanner og hunner dør etter gyting. De tilbringer litt over ett år i havet før de i løpet av sin andre sommer returnerer til ferskvann for å gyte. Fisk som gyter i oddetallsår får dermed avkom som også gyter i oddetallsår. 

Pukkellaksen hører hjemme i Stillehavet, men etter utsettinger i Nordvest-Russland har den etablert seg i elver på Kolahalvøya og i Finnmark. Bestandene der er kjent for å gyte i oddetallsår, som i 2017 og 2019. Derfor var det som forventet få pukkellaks i elvene i 2018 og 2020. 

Kontakt Henrik H. Berntsen

Les mer om pukkellaks på nina.no

 

Print

Kittiwakes find refuge on offshore oil rigs

19.11.2020
Offshore oil rigs serve as a breeding refuge for Norwegian Black-legged Kittiwakes. Although they are few in number, these birds produce more chicks than kittiwakes in natural colonies along the coast, to the benefit of the impoverished Norwegian Kittiwake population. ...
Read more..

Seabird experts in CAFF propose a new kittiwake conservation plan

04.11.2020
The Circumpolar Seabird Group under CAFF and the Arctic Council has proposed a conservation plan for the black-legged kittiwake Rissa tridactyla , a species which has been declining severely since the 1970s. Four main objectives are identified, and specific action...
Read more..

Palm oil certification brings mixed outcomes to neighbouring communities

02.11.2020
Sustainable certification of oil palm plantations can reduce poverty, but the timing of certification is among the factors that influence the effect.
Read more..

Seabirds and kelp harvest – conflict or harmony?

18.09.2020
Foraging shags and commercial kelp harvesters very often utilize the same marine areas.
Read more..

How efficient are mitigation measures for bird-friendly wind power?

14.08.2020
Simple measures can make wind turbines more bird friendly. New research shows that measures such as painting the rotor blades or towers, using UV-light and smart micro-siting of wind turbines, decreases the risk for bird collisions considerably.
Read more..

Wild salmon’s wild journey in the ocean

28.05.2020
Last spring Atlantic salmon were tagged with satellite tags in Southern Norway. Now they have phoned home.
Read more..

Vultures respond to auditory cues

20.05.2020
Vultures and other avian scavengers characteristically circle the skies, scanning the ground for carcasses. New research has revealed that these birds can, in addition to sight, respond to auditory cues indicative of potential foraging opportunities.
Read more..

Carbon emissions have made the world a greener place, which has a cooling effect

07.02.2020
The very same carbon emissions responsible for harmful changes to climate are also fertilizing plant growth, which in turn is somewhat moderating global warming. This affects also remote places, like the High Arctic.
Read more..

Animals take climate action

02.09.2019
Migratory animals are actively adjusting their traditions to climate change.
Read more..

A ray of hope for the golden deer of Myanmar

29.05.2019
Developing state-of-the-art statistical tools that combine different sources of data has allowed researchers from Norway and Myanmar to make robust estimates of population size for an often-overlooked population of one of the world’s most threatened deer species. The r...
Read more..

Have you checked your baggage for alien species?

11.04.2019
Are you travelling to the Arctic? Seeds, insects and parasites can travel with you as stowaways without your knowledge. A new short film explains how you can avoid bringing unwanted species that can threaten the vulnerable Arctic environment.  
Read more..

China and India dominate in greening the Earth

13.02.2019
A new study reports China’s planting of trees and India’s intensive crop cultivation as the main reasons why the Earth is greening throwing doubt on the role of carbon dioxide fertilization, which climate change skeptics have touted as the beneficial effects of otherwi...
Read more..

First estimates of body mass change between the breeding and wintering stage in Atlantic Puffins.

07.01.2019
By measuring body mass and wing length of adult Atlantic Puffins on their breeding grounds and in their wintering areas near the Faroe Islands, researchers have now estimated the seasonal changes in body mass for two populations breeding in Norway and Scotland.
Read more..

Long-term side-effects of abdominal implants in brown bears

15.10.2018
A recent study from the Scandinavian Brown Bear Research Project has shown serious side effects from radio transmitters implanted into the abdominal cavity of brown bears.
Read more..

Environmental benefits of leaving offshore infrastructure in the ocean

05.07.2018
More than 7500 oil and gas platforms and wind turbines will become obsolete in the next few decades. Full removal may not be the best plan after all, according to new survey of international experts.
Read more..

Standardization and facilitation of seabird data for use in impact and environmental risk assessments

02.07.2018
A new NINA-report gives recommendation on how seabird data should best be used in impact and environmental risk assessments.
Read more..

NINA Annual Report 2017

27.06.2018
NINA’s key statistics and activities throughout 2017. 
Read more..

Flexibility in the foraging behaviour of the kittiwake may buffer the effect of marine environmental changes

30.01.2018
Recent Norwegian research shows that the black-legged kittiwake is surprisingly flexible when it comes to finding food for itself and its chicks. The ability to adapt makes this small gull robust to changes in the marine environment – that is, if it has access to suita...
Read more..

Impacts of salmon lice on wild Atlantic salmon and sea trout

10.01.2018
New report concludes: Considerable evidence exists that there is a link between farm-intensive areas and the spread of salmon lice to wild Atlantic salmon and sea trout. 
Read more..

 

Norwegian Institute for Nature Research

NINA is an independent foundation for nature research and research on the interaction between human society, natural resources and biodiversity.
Follow us on: