News

NINA news

10 år med overvåking gjør oss rustet til å ta vare på ny Utvalgt naturtype

Published on: 5. January 2021
Author: Anne Olga Syverhuset

I desember fikk åpen grunnlendt kalkmark status som Utvalgt naturtype. Over ti år med overvåking gir et godt grunnlag for å ta vare på denne artsrike naturtypen.

10 år med overvåking gjør oss rustet til å ta vare på ny Utvalgt naturtype

Åpen grunnlendt kalkmark er en svært artsrik naturtype, som vi i hovedsak finner i små og oppdelte områder rundt Oslofjorden. Den 4. desember fikk naturtypen status som Utvalgt naturtype (se faktaboks). 

Norsk institutt for naturforskning (NINA) har gjennom mer enn ti år arbeidet med å kartlegge naturtypen og artsmangfoldet der. I 2020 startet NINA, på oppdrag fra Miljødirektoratet, en overvåking av åpen grunnlendt kalkmark rundt Oslofjorden.

– NINAs overvåking av naturtypen gir et godt grunnlag for å målrette tiltak for å bedre tilstanden til forekomstene av åpen grunnlendt kalkmark og følge opp effekter av tiltaket på artsmangfoldet lokalt, sier NINA-forsker Marianne Evju.

Hun er hovedforfatter bak en ny rapport om uttesting av overvåkingsmetodikk i åpen grunnlendt kalkmark i Oslofjordområdet.

Åpen grunnlendt kalkmark er en artsrik naturtype. Foto: Siri Lie Olsen.

Åpen grunnlendt kalkmark er en artsrik naturtype. Foto: Siri Lie Olsen.

Mange fremmede arter med høy risiko 

Overvåkingen gir grunnlag for å vurdere påvirkninger og trusler mot naturtypen. 

– Fremmede plantearter med stor økologisk risiko er svært utbredt i denne naturtypen, og i alt påviste vi 36 slike plantearter i årets feltarbeid, forteller Evju. 

Fremmede arter har negativ effekt på artsmangfoldet som er i et område fra før. Høy dekning av fremmede arter betyr lavere artsrikdom av andre plantearter. 

Naturtypen er dessuten vurdert som en sterkt truet naturtype, og har mange sjeldne og truede plantearter: 

– I årets feltarbeid registrerte vi 25 arter som er rødlistet på norsk rødliste for arter, sier Evju. 

	Åpen grunnlendt kalkmark er leveområde for mange sjeldne arter, som aksveronika, som er sårbar på den norske Rødlista for arter. Foto: Siri Lie Olsen.

Åpen grunnlendt kalkmark er leveområde for mange sjeldne arter, som aksveronika, som er sårbar på den norske Rødlista for arter. Foto: Siri Lie Olsen.

Forskerne anbefaler i den nye rapporten at overvåkingen fortsetter med samme protokoll som tidligere, men at det i tillegg registreres dekning av problemarter. 

– Problemarter er arter som ikke er fremmede, men som likevel kan utgjøre en trussel mot naturtypen. Syrin er et godt eksempel, sier Evju. Syrin sprer seg inn fra nærliggende hager og skygger for andre plantearter.  

Kontaktperson: Marianne Evju

Les mer: 
Truga norsk natur gitt særskilt status - regjeringen.no
NINA Rapport 1910: Åpen grunnlendt kalkmark i Oslofjordområdet. Uttesting av overvåkingsmetodikk og resultater fra 2020.

Print
Search for articles

Norwegian Institute for Nature Research

NINA is an independent foundation for nature research and research on the interaction between human society, natural resources and biodiversity.
Follow us on: